Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po subdurálním hematomu rezultujícím v levostrannou hemiparézu
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po subdurálním hematomu rezultujícím v levostrannou hemiparézu
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapy treatment of a patient after hemorrhagic stroke resulting left-sided hemiparesis
Klíčová slova: Fyzioterapeutický přístup, hemoragická cévní mozková příhoda, levostranná hemiparéza, spasticita.
Klíčová slova anglicky: Physiotherapeutic approach, haemorrhagic stroke, left-sided hemiparesis, spasticity
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbora Heřmánková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.07.2020
Datum zadání: 10.07.2020
Datum a čas obhajoby: 17.05.2022 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2022
Oponenti: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se skládá ze dvou hlavních částí, z části obecné a praktické. Obecná část obsahuje teoretické poznatky vztahující se k problematice nitrolebního krvácení a její etiologie, popisuje anatomické struktury cévního zásobení mozku, možné varianty a stádia tohoto onemocnění, klinické příznaky a na ně se vážící komplikace. V neposlední řadě se věnuje možným terapeutickým přístupům, které lze aplikovat u pacienta s tímto postižením. Praktická část se zabývá kazuistikou dlouhodobě hospitalizovaného pacienta po hemoragické cévní mozkové příhodě rezultující v levostrannou hemiparézu, se kterým jsem spolupracoval v nemocnici v Brandýse nad Labem, kde jsem plnil souvislou odbornou praxi v době od 20.1 2021 do 19.2. 2021.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work consists of two main parts. General part and practical part. The general part contains the etiology and theoretical knowledge related to the issue of intracranial hemorrhage, describes the anatomical structures of the vascular supply to the brain, possible variants and stages of this disease, clinical symptoms and related complications. Last but not least, it deals with possible therapeutic approaches that can be applied to a patient with this disability. The practical part deals with the case report of a long-term hospitalized patient after a hemorrhagic stroke resulting in left-sided hemiparesis, with whom I have worked in the hospital in Brandýs nad Labem, where I completed my clinical practice in the period of time from 20.1 2021 to 19.2. 2021.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK