Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití metody alternativní a augmentativní komunikace VOKS u dětí s PAS v rámci rané péče a v období docházky do mateřské a základní školy
Název práce v češtině: Možnosti využití metody alternativní a augmentativní komunikace VOKS u dětí s PAS v rámci rané péče a v období docházky do mateřské a základní školy
Název v anglickém jazyce: Possibilities of using the method of alternative and augmentative communication of PECS in children with ASD in early care ang in the period of attendance to kindergarten and primary school
Klíčová slova: autismus, poruchy autistického spektra, alternativní a augmentativní komunikace, VOKS, žák se speciálními vzdělávacími potřebami
Klíčová slova anglicky: autism, autism spectrum disorder, alternative and augmented communication, Picture Exchange Communication System, pupil with special educational needs
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.07.2020
Datum zadání: 09.07.2020
Datum a čas obhajoby: 18.05.2021 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá nastavením funkční komunikace prostřednictvím metody VOKS u osob s poruchou autistického spektra napříč jednotlivými stupni vzdělávání a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. S klíčovými pojmy objasňujícími problematiku autismu, významu komunikace a vzdělávání osob s poruchou autistického spektra seznamuje teoretická část práce, která je rozdělena do několika oblastí. Hlavním zastřešujícím tématem je metoda VOKS, která kompenzuje poruchu v dorozumívání se jedince s poruchou autistického spektra, a to buď přechodně, nebo trvale.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the setting of functional communication using the Picture Exchange Communication System method at people with autism spectrum disorder through individual levels of education and is divided into the theoretical and the practical part. The key terms explaining the problematic of autism, significance of communication and education of people with autism spectrum disorder introduces the theoretical part which is split into a few areas. The main overarching is the Picture Exchange Communications System methods which compensates the disorder in communication of an individual with autism spectrum disorder either temporarily or permanently.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK