Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formy spolupráce fakultních učitelů s pedagogickou fakultou UK
Název práce v češtině: Formy spolupráce fakultních učitelů s pedagogickou fakultou UK
Název v anglickém jazyce: Forms of cooperation of primary teachers with the Faculty of Education Charles University
Klíčová slova: fakultní učitel, fakultní škola, praxe, kvalitativní výzkum, spolupráce, učitelství 1. stupně ZŠ, párová výuka, vzájemná kolegiální podpora
Klíčová slova anglicky: faculty teacher, faculty school, practice, qualitative research, cooperation, primary school teaching, pair teaching, mutual peer support in the workplace
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.07.2020
Datum zadání: 08.07.2020
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 8, Praha 1, S101, 101
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
 
 
 
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Zásady pro vypracování
Autorka samostatně vyhledá českou i zahraniční literaturu vztahující se k tématu.
Po vypracování rešerše se bude konat první konzultace, zde bude mj. upřesněna osnova práce. Dále bude autorka zasílat jednotlivé kapitoly práce k připomínkám vedoucí práce.
(2 - 3 konzultace touto formou), poslední konzultaci může autorka využít nejpozději 14 dní před odevzdáním práce, kdy vedoucí přehlédne celý text práce.

Diplomantka se bude zabývat mapováním způsobů spolupráce fakultních učitelů s pedagogickou fakultou. Bude mapovat pozorovatelné formy spolupráce. Triangulací sběru dat bude zajištěna validita výzkumného nástroje. Výzkum se zaměří na úskalí a přínosy spolupráce fakultních učitelů s fakultou. Tyto druhy budou dále definovány a popsány. Dále se autorka pokusí navrhnout zlepšení či inovace v této spolupráci.
Seznam odborné literatury
SPILKOVÁ, Vladimíra, Anna TOMKOVÁ, Nataša MAZÁČOVÁ a Jana POCHE KARGEROVÁ. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. Praha: Retida spol. s r.o., 2015. ISBN 978-80-7290-832-5.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010, 261 s. ISBN 978-80-7315-185-0.
MIKŠÍKOVÁ, Zdeňka. Cíle, obsah a organizace pedagog. praxí ve studiu učitelství všeob. vzděl. předmětů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1989.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK