Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychologické aspekty poúrazové rehabilitace u sportovců
Název práce v češtině: Psychologické aspekty poúrazové rehabilitace u sportovců
Název v anglickém jazyce: Psychological aspects of injury rehabilitation in athletes
Klíčová slova: sportovní psychologie|sportovní zranění|rehabilitace|stres|imunitní systém|adherence|psychologické intervence|relaxační techniky
Klíčová slova anglicky: Sports psychology|Sport injury|Rehabilitation|Stress|Immune system|Adherence|Psychological interventions|Relaxation techniques
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2020
Datum zadání: 01.07.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.10.2020
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Macháček
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce je shrnout některé dosavadní poznatky týkající se interakce mezi psychikou a poúrazovou rehabilitací.
Na toto téma v českém prostředí neexistuje velké množství literatury, a tak by tato bakalářská práce poskytovala ucelený pohled na základy dané problematiky. Zároveň je cílem práce připravit návrh pro možný navazující výzkum, který by se věnoval vztahu mezi stresem a efektivitou poúrazové rehabilitace u sportovců.

Obsahem literárně přehledové části budou poznatky o interakci stresu, psychiky a biologických procesů v období rehabilitace po úrazu. Dle dostupných studií se jeví, že psychické zvládání období rehabilitace může být významné pro uzdravování/hojení a jeho rychlost. Práce se proto dále bude zabývat rolí psychologických podpůrných faktorů a konkrétními možnostmi psychologických intervencí. Průběh poúrazové rehabilitace je zvláště důležitý pro vrcholové sportovce, a proto se práce bude soustředit také na specifika této skupiny.

Výzkumná část bude obsahovat návrh kvantitativního výzkumu, který by zkoumal vztah mezi mírou stresu a rychlostí hojení úrazu u sportovců. Hypotézy navrhovaného výzkumu jsou, že po úrazu je u sportovce zvýšená míra stresu a že s vyšší mírou stresu probíhá hojení pomaleji. Podpoření hypotéz by dávalo předpoklad pro zapojení psychologických intervencí do procesu poúrazové rehabilitace.
Seznam odborné literatury
Kusnecov, A.W., & Anisman, H. (2013). The Wiley-Blackwell Handbook of Psychoneuroimmunology. Hoboken: John Wiley & Sons

Arvinen-Barrow, M., & Walker, N. (2013) Thy psychology of sport injury and rehabilitation. London and New York: Routledge.

Brewer, B.W., Redmond, C.J. (2016). Psychology of sport injury. Champaign: Human Kinetics.

Schwab Reese, L. M., Pittsinger, R., & Yang, J. (2012). Effectiveness of psychological intervention following sport injury. Journal of Sport and Health Science, 1 (2), 71-79.

Annear, A., Sole, G., & Devan, H. (2019). What are the current practices of sports physiotherapists in integrating psychological strategies during athletes’ return-to-play rehabilitation? Mixed methods systematic review. Physical Therapy in Sport, 38, 96-105.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK