Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Státní převrat jako prostředek získání moci Huga Cháveze a formování socialismu 21. století
Název práce v češtině: Státní převrat jako prostředek získání moci Huga Cháveze a formování socialismu 21. století
Název v anglickém jazyce: A state coup as a means for Hugo Chávez to attain power and to form 21st. century socialism
Klíčová slova: Socialismus 21. století, chávismus, bolívarská revoluce, státní převrat, Hugo Chávez, Venezuela, ústava, prezident, volby
Klíčová slova anglicky: 21st. century socialism, chavism, bolivarian revolution, state coup, Hugo Chávez, Venezuela, constitution, president, elections
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2020
Datum zadání: 25.06.2020
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK108, 108, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Bankowicz, Marek. 2010. Státní převrat. Praha: Dokořán.

Canache, Damarys. “From Bullets to Ballots: The Emergence of Popular Support for Hugo Chávez.” Latin American Politics and Society 44 (1): 69-90. https://www.jstor.org/stable/3177111?refreqid=excelsior%3A561c5309dec3cbb50e7b8da7c98045ac&seq=1.

Guillermoprieto, Alma. “Don´t cry for me, Venezuela.” The New York Review. https://www.nybooks.com/articles/2005/10/06/dont-cry-for-me-venezuela/.

Hertl, David. “Hugo Chávez stvořil socialismus pro 21. století. Venezuela se s jeho odkazem potýká dodnes: Rozhovor s Josefem Opatrným.” Český rozhlas: Plus. 2020. https://plus.rozhlas.cz/hugo-chavez-stvoril-socialismus-pro-21-stoleti-venezuela-se-s-jeho-odkazem-8021210.

Jones, Bart. 2008. Hugo! The Hugo Chávez story from Mud Hut to Perpetual Revolution. Londýn: The Bodley Head.

McCaughan, Michael. 2005. The battle of Venezuela. New York: Seven Stories Press.

Nelson, Brian A. “Hugo Chávez; President of Venezuela.” Britannica. https://www.britannica.com/biography/Hugo-Chavez.

Nelson, Brian A. 2009. The Silence and the Scorpion: The coup against Chávez and the making of modern Venezuela. New York: Nation books.

Tarver, Hollis Micheal, and Julia C. Frederick. 2006. The history of Venezuela. New York: Palgrave Macmillan.

Wilpert, Gregory. “Venezuela´s New Constitution.” Venezuelanalysis. https://venezuelanalysis.com/analysis/70.

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce s názvem „Státní převrat jako prostředek získání moci Huga Cháveze a formování socialismu 21.století“ se zabývá obdobím mezi lety 1992 a 1998. Definuje pojem „státní převrat“ a aplikuje ho na případu Venezuely v roce 1992. Práce zkoumá budoucí význam státních převratů v rámci politického růstu Huga Cháveze. Dále se zaměřuje na osobnost Huga Cháveze a jeho filosofii „chavismu“, která je klíčovou při tvorbě tzv. socialismu 21.století. Právě do modelu „socialismu 21.století“ přešla Bolívarská republika Venezuela po zvolení Huga Cháveze prezidentem, v prosinci roku 1998. První roky jeho prezidentství se nazývají bolívarská revoluce, po Chávezově velkém historickém vzoru Simónu Bolívarovi. Pojem revoluce v tomto případě symbolizuje spíše zrod státu nového smýšlení než samotný politický akt. Práce tak demonstruje bolívarskou revoluci na konkrétních prvcích a počinech prezidenta Huga Cháveze, při změnách politického a socioekonomického charakteru Venezuely. Dále je v práci k dispozici závěr, odpovídající na výzkumnou otázku a shrnující hlavní myšlenky práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor’s thesis “A state coup as a means for Hugo Chávez to attain power and to form 21st. century socialism” focuses on the timeframe between 1992 and 1998. It defines the term “state coup” and applies it to the Venezuelan case study in 1992. The thesis studies the future meaning of state coups in terms of Hugo Chávez’s political growth. Furthermore, it focuses on Hugo Chávez as a person and his philosophy of “chávism” which is key to the formation of 21st. century socialism. It is this model of “21st century socialism” into which the Bolívar republic of Venezuela entered after the election of Hugo Chávez as president in December of 1998. The first steps of his presidency are called the Bolívar revolution after Chávez’s great historical role model Simón Bolívar. In this case the term revolution symbolizes the birth of a nation with a new mindset rather than a mere political act. The thesis therefore demonstrates the Bolívar revolution on specific attributes and acts of Hugo Chávez during changes of the political and socioeconomic character of Venezuela. The thesis contains a conclusion that answers the research question and summarizes its main findings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK