Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potřeby klientů Linky seniorů v době nouzového stavu zapříčiněného COVID-19
Název práce v češtině: Potřeby klientů Linky seniorů v době nouzového stavu zapříčiněného COVID-19
Název v anglickém jazyce: Needs of clients of the Seniors' Line in the state of emergency caused by COVID-19
Klíčová slova: covid-19|senioři|potřeby|krize|krizová intervence
Klíčová slova anglicky: covid-19|seniors|needs|crisis|crisis intervention
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2020
Datum zadání: 24.06.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2020
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nouzový stav zapříčiněný šířením onemocnění COVID-19 přišel poměrně náhle a radikálně změnil život občanů ČR. Tato diplomová práce se zaměří na to, jak tento stav prožívala část seniorské populace, která kontaktovala linku důvěry. Konkrétně se bude věnovat klientům krizové linky pro seniory provozované společností Elpida a zaměří se na jejich potřeby v době nouzového stavu.
Cílem práce je pomocí vybraných principů zakotvené teorie analyzovat záznamy o hovorech a zmapovat, jaké potřeby vyjadřovali volající nejčastěji, co od služby očekávali a potřebovali, a tím získat poznatky, které mohou být užitečné nejen při případné další vlně onemocnění, ale i při jiné mimořádné události. Zjištění mohou být užitečná například pro práci interventů nejen na linkách pro seniory, ale přenesně také pro všechny pracovníky, kteří se v rámci své profese se seniory setkávají. Mohou přinést poznatky o tom, co klienti nejvíce potřebují, a na co se tedy v přípravě a reakci na mimořádnou událost zaměřit.
Obsahem literárně přehledové části bude nejprve vymezení nezbytných pojmů a konceptů, souvisejících se stářím a stárnutím, s krizovou intervencí a krizí obecně. Práce se také bude zabývat vybranými teoriemi potřeb a shrne poznatky týkající se reakce na pandemii covid-19, včetně souvislostí s krizovou komunikací.
Výzkumná část diplomové práce se bude zabývat tím, s jakými potřebami volali senioři na Linku seniorů během období nouzového stavu daného epidemií COVID-19. Bude stavět na teoretických východiscích popsaných v literárně přehledové části práce. Aplikovány budou principy zakotvené teorie na záznamy hovorů, odpovídající určeným kritériím.
Seznam odborné literatury
Cudjoe, T. et al. (2020). The Epidemiology of Social Isolation: National Health and Aging Trends Study. The Journals of Gerontology, 75(1).

Haškovcová, H. (2010). Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team.

Přibyl, Hugo (2015). Lidské potřeby ve stáří. Praha: Maxdorf

Vymětal, Š. (2009). Krizová komunikace a komunikace rizika. Praha: Grada.

World Health Organization (2020). Mental health and psychosocial considerations during the COVID-19 outbreak. Dostupné zhttps://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-MentalHealth-2020.1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK