Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Digitální platformy a jejich dopad na pracovní právo
Název práce v češtině: Digitální platformy a jejich dopad na pracovní právo
Název v anglickém jazyce: Digital platforms and its impact on labor law
Klíčová slova: Digitální platformy, práce, právo
Klíčová slova anglicky: Digital platforms, labour, law
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2020
Datum zadání: 23.06.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2020
Datum a čas obhajoby: 01.12.2020 11:00
Místo konání obhajoby: m. 227
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 01.12.2020
Oponenti: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je analýza dopadu digitálních platforem na pracovní právo a
na podobu práce obecně. Těžištěm práce je zvolen popis způsobovaných problémů a
jejich možná řešení, přičemž hlavní pozornost je věnována problematickému
postavení pracovníka v ekonomice platforem a jeho možnými úpravami.
V úvodu se tato práce nejprve zabývá obecnou charakteristikou digitálních
platforem a jejich tříděním do tří pomyslných kategorií (crowdsourcing, on demand
work a přepravní platformy). Pro lepší porozumění pracovních podmínek následně
přibližuje jednotlivé fáze práce, ke kterým skrze zprostředkování platforem dochází.
Po těchto uvádějících kapitolách začíná práce již věnovat pozornost potenciálním
problémům. Možné problémy jsou nejprve popsány obecně a následně dochází
k analýze praktických problémů, jimiž se již zabývala judikatura. Analýza judikatury
je rozsáhlejší, neboť tři vybraná rozhodnutí se povšechně zabývají digitálními
platformami a mimo možná řešení problémů nabízejí také pohled na konkrétní
obchodní modely jednotlivých platforem.
Po rozboru judikatury, která v této otázce předběhla legislativu, dochází i k její
analýze. Nejprve je tedy rozebírán právní rámec Evropské Unie a některých
členských států, kde je podrobněji rozebrán institut příležitostné práce, jenž vykazuje
některé shodné znaky s prací skrze platformy. Po tomto rozboru je konečně zkoumán
i právní rámec ČR, který ovšem stále ještě příliš nepokročil. Proto po právním rámci
ČR následuje ještě jedna poslední kapitola, která se věnuje německé úpravě domácích
pracovníků jakožto možné inspiraci pro úpravu českou.
Závěrem je shledáno, že technologie skutečně předběhly současnou právní
úpravu a jako nejvhodnější řešení se proto jeví postupná sektorová novelizace, kterou
prosazuje i Úřad Vlády ČR. Do budoucna je však ideálním řešením přijetí zákona,
který by umožnil obecně reagovat na digitální ekonomiku platforem alespoň pomocí
obecných definic nově se vyskytujících se pojmů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis provides an analysis of digital platforms and its impact on labour
law and related work patterns in general. The main focus is upon description of
caused problems and their possible solutions whereas the question of worker’s status
in the platform economy and its arrangements is predominantly discussed.
The introduction leads the reader to general description of digital platforms
and its three main subsets (crowdsourcing, on deman work and passenger transport
services). For a better undestanding the thesis further gives an idea of working
conditions by analysing each working stage affected by platforms. After these initial
introductory findings the thesis focuses on potential problems. The possible problems
are first being described in general and then discussed from the practical point of view
as they were already seen by various courts in the past. The sole analysis of courts
decision is rather extensive since the three chosen decisions not only give us answers
to some problematic questions but they also provide highly beneficial info about
platforms in general and their business models as well.
Finally, after the thesis is done with court decisions it continues to analyze
applicable legal frameworks. First are being analyzed the European requirements and
frameworks provided by EU itself and some other countries who have already made
progress mainly by applying casual work frameworks onto digital platform labour.
After this breakdown the Czech frameworks are analyzed only to find out that Czech
Republic hasn’t advanced much yet in this area. Which is why the next chapter
discussing the German framework of homeworkers follows to offer possible
inspiration.
The thesis concludes with finding that technology once again overgrew valid
legal concepts and thus the best solution would be gradual sector revision enforced
also by the Office of the Government of the Czech Republic. The ideal solution pro
futuro however would be adoption of general law responding to various aspects of
digital economy which would provide definiton of digital platforms to start with.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK