Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kardiovaskulární rizikové faktory a komplikace související s aterosklerózou - jejich výskyt a kontrola u seniorů v projektu EUROAGEISM H2020
Název práce v češtině: Kardiovaskulární rizikové faktory a komplikace související s aterosklerózou - jejich výskyt a kontrola u seniorů v projektu EUROAGEISM H2020
Název v anglickém jazyce: Cardiovascular risc factors and complications associated with atherosclerosis - their prevalence and control in seniors in the EUROAGEISM H2020 project
Klíčová slova: racionální farmakoterapie ve stáří, nevhodné předepisování léků, explicitní kritéria
Klíčová slova anglicky: rational geriatric pharmacotherapy, inappropriate prescribing, explicite criteria
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2020
Datum zadání: 22.06.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.06.2020
Datum a čas obhajoby: 16.02.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.02.2021
Oponenti: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Hlavním cílem diplomové práce bude zhodnotit prevalenci užití potenciálně nevhodných léčiv u seniorů v komunitě, a to zejména v České republice (v případě dostupnosti mezinárodních dat i ve srovnání s ostatními zeměmi) v rámci aktivit EU COST Action IS1402. K hodnocení budou využita prospektivně získaná data. V případě dostuonosti mezinárodnch dat se diplomová práce zaměří ve svém hodnocení na jednu ze sledovaných podkupin potenciálně nevhodných léčiv.
Seznam odborné literatury
Fialová D, Topinková E, Gambassi G, et al. Potentially Inappropriate Medication Use among Home Care Elderly Patients in Europe. JAMA 2005 (March 16); 293 (11): 1348-1358 (IF= 21,455)
Colloca G, Tosato M, Vetrano DL, Topinkova E, Fialova D, et al. SHELTER project.Inappropriate drugs in elderly patients with severe cognitive impairment: results from the shelter study.PLoS One. 2012; 7(10): e46669 (IF= 3,73)
Wawruch M, Žikavská M, Wsolová L, Ježová D,Fialová D,Kunzo M, Kuželová M, Laššánová M, Kruty P, Kriška M. Perception of potentially inappropriate medication in elderly patients by Slovak physicians. Pharmacoepid Drug Safety 2006; 15: 829- 834 (IF= 2,475)
Wawruch M,Fialova D,Zikavska M, et al. Factors influencing the use of potentially inappropriate medication in older patients in Slovakia. J Clin Pharm Ther. 2008 Aug; 33(4):381-92 (IF= 0,409)
Fialová D.,Topinková E., Ballóková A., Matějovská-Kubešová H. Expertní consensus ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných ve stáří. Klinická farmakologie a farmacie. 2013; 27(1): 180-90
Fialová D.,Topinková E., Matějovská-Kubešová H., Ballóková A. Racionální farmakoterapie ve stáří: Expertní konsensus ČR 2012 v oblasti léčiv a lékových postupů potenciálně nevhodných u seniorů. Geriatrie a gerontologie 2013; 2(1): 4-10
Onder G, Landi F, Liperotti R, Fialová D, Gambassi G, Bernabei R. Impact of Inappropriate Drug Use among Hospitalized Older Adults. Eur J Clin Pharmacol 2005; 61 (5-6): 453-9 (IF= 2,083)
Fialová D,Topinková E. Koncept léčiv nevhodných ve stáří- farmakologické a farmakoepidemiologické aspekty. (Concept of medications potentially inappropriate in the aged- pharmacological and pharmacoepidmiological aspects). Remedia 2005; 15 (4-5): 410-417
Vinšová J,Fialová D,Topinková E, Vlček J, Wawruch M, Vitásek Z. Prevalence a vývojové trendy v preskripci léčiv potenciálně nevhodných ve stáří u ambulantních seniorů v České Republice. Praktický lékař 2006; 8 (12): 21-24 (ISSN: 0032 – 6739)
a dal.
Fialová D,Topinková E. Principy farmakoterapie ve vyšším věku – význam poznatků geriatrické farmakologie. (Principle features of the geriatric pharmacotherapy- the important role of geriatric pharmacology). Postgraduální medicina 2004; 6 (3)- příloha Geriatrie pro praktické lékaře: str.5-12 (ISSN 1212-4184)
Fialová D,Topinková E. Koncept léčiv nevhodných ve stáří- farmakologické a farmakoepidemiologické aspekty. (Concept of medications potentially inappropriate in the aged- pharmacological and pharmacoepidmiological aspects). Remedia 2005; 15 (4-5): 410-417
Vinšová J,Fialová D,Topinková E, Vlček J, Wawruch M, Vitásek Z. Prevalence a vývojové trendy v preskripci léčiv potenciálně nevhodných ve stáří u ambulantních seniorů v České Republice. Praktický lékař 2006; 8 (12): 21-24 (ISSN: 0032 – 6739)
Vlček J, Fialová D. Klinická farmacie I., Grada, Praha 2009, pp.293 ( ISBN 978-80-247-3169-8)
Fialová D, Příhodová V, Topinková E. Explicitní kritéria hodnocení kvality lékové preskripce ve stáří. Geriatria 2010 (Slovenská republika); 16 (3): 104-117 (ISSN 1335-1850)
Předběžná náplň práce
Studentka se seznámí s nejčastějšími postupy hodnocení racionality geriatrické preskripce a v rámci těchto postupů se bude orientovat na nejčastěji užívaná explicitní kritéria potenciálně nevhodných léčiv. Bude se účastnit sběru dat pro výzkumnou aktivitu EU COST Action IS1402 a s využitím prospektivně získaných dat u seniorů v komunitě zhodnotí racionalitu užití PIMs (potenciálně nevhodných léčiv) u této skupiny seniorů, i rizikovost u sledované skupiny s ohledem na užití PIMs.
Výsledky práce budou využity v návazném výzkumu pracovní podskupiny programu PROGRESS Q42 KSKF pod názvem „Stárnutí a změny terapeutické hodnoty léků ve stáří“, vedoucí PharmDr. D.Fialová, PhD. Přinesou podstatnou zpětnou vazbu pro hodnocení racionality lékové preskripce v podmínkách České republiky a v případě dostupnosti mezinárodních dat i v zahraničí. Pokud budou dosrtupná mezinárodní data, studentka se zaměří na hodncoení jedné z podskupin potenciálně nevhodných léčiv.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The student will get fimilar with the most frequently used criteria for the evaluation of rationality of drug prescribing in geriatric patients and among these tools particularly with the explicite criteria of potentially inappropriate prescribing. She will participate at the data collection for the scientific activities of the EU COST Action IS1402 initiative in the Czech Republic. With the use of prospectively gathered data in seniors in the community she will evaluate the rationality of use of PIMs (potentially inappropriate medications) in the studied group.
Results of the diploma thesis will be applied in the continuing research of the working subgroup “Ageing and changes of the therapeutic value of medications in the aged” subgroup of the PROGRESS Q42 program at the Department of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, chair of this subgroup PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Finginds will bring important feedback on the rationality of drug prescribing in seniors in the Czech Republic and (in case of availability of foreign data) also abroad. If foreign data are available, the student will evaluate prescribing patterns for selected subgroup of PIMs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK