Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rysy alexithymie ve vztahu k projevům deprese v adolescenci
Název práce v češtině: Rysy alexithymie ve vztahu k projevům deprese v adolescenci
Název v anglickém jazyce: Alexithymic Traits in Relation to Manifestation of Depression in Adolescence
Klíčová slova: alexithymie|depresivní porucha|projevy deprese|depresivní symptomy|adolescence|běžná populace
Klíčová slova anglicky: Alexithymia|Depressive Disorder|Manifestations of Depression|Depression Symptoms|Adolescence|General Population
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2020
Datum zadání: 15.06.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2020
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Pavlína Soukupová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat otázkou souvislosti alexithymie a projevů deprese u adolescentů. Hlavním cílem je tedy zmapovat vztah míry rysů alexithymie a míry depresivních symptomů u neklinické populace dospívajících.
V literárně přehledové části práce bude představen koncept alexithymie, zejména její vymezení, vývoj, dělení, projevy a zastoupení v populaci. Dále bude podobným způsobem, avšak s větším důrazem na symptomatiku, popsána depresivní porucha. Také bude zejména na základě již publikovaných výzkumů posouzen možný vztah těchto dvou proměnných. Následně budou přiblížena specifika období adolescence ve vztahu k projevům alexithymie a depresivní poruchy.

Další část práce bude tvořit návrh výzkumu, jehož primárním cílem je zjistit, zda a jak souvisí míra rysů alexithymie s mírou depresivních symptomů u adolescentů. Prostřednictvím vedení škol budou osloveni dospívající ve věku 14-20 let. Metodika výzkumu je kvantitativní a k měření bude využito standardizovaných dotazníků pro zjišťování míry alexithymie a deprese. Získané hodnoty budou podrobeny korelační analýze. Participantům bude na konci výzkumného šetření poskytnut debriefing a obdrží také leták s informacemi týkajícími se psychologické pomoci, který rovněž vznikne v rámci bakalářské práce.
Navržený výzkum by mohl díky probádání souvislosti alexithymie a depresivních symptomů přispět oblasti zkoumání duševního zdraví českých adolescentů.
Seznam odborné literatury
Honkalampi, K., Hintikka, J., Tanskanen, A., Lehtonen, J., & Viinamaki, H. (2000). Depression is strongly associated with alexithymia in the general population. Journal of Psychosomatic Research, 48(1), 99–104.

Luminet, O., Bagby, R., & Taylor, G. (Eds.). (2018). Alexithymia: Advances in Research, Theory, and Clinical Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Macek, P. (2003). Adolescence. Druhé, upravené vydání (1. elektronické vydání). Praha: Portál. Dostupné zhttps://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=shib&custid=s1240919&direct=true&db=nl ebk&AN=1639858&site=eds-live&scope=site&lang=cs

Praško, J. (2015). Deprese a jak ji zvládat: stop zoufalství a beznaději (Vydání třetí). Praha: Portál.

Procházka, R. (2009). Soudobé koncepce alexithymie. E-psychologie [online]. 3(3), 34-45. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/prochazka.pdf. ISSN 1802-8853.

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Proměny lidské psychiky od početí po smrt (Vydání první). Praha: Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK