Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve městě Rakovník
Název práce v češtině: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve městě Rakovník
Název v anglickém jazyce: Social Activation Services for Families with Children in Rakovník Town
Klíčová slova: Sociální práce, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, náhradní péče, rodina, sociální práce s rodinou, sanace rodiny, sociální pracovník.
Klíčová slova anglicky: Social work, social activation services for families with children, alternative care, family, social work with family, family rehabilitation, social worker.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbora Racková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2020
Datum zadání: 10.06.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2020
Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
Oponenti: PhDr. Monika Nová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium literatury, stanovení cíle práce, konceptualizace pojmů, operacionalizace, formulování hlavních a dílčích výzkumných otázek, volba adekvátní metody sběru a analýzy dat, zpracování a interpretace dat, závěry a diskuze.
Seznam odborné literatury
BECHYŇOVÁ, Věra. Případové konference: praktický průvodce pro práci s ohroženou rodinou. 1. vydání. Praha: Portál, 2012. 158 s. ISBN 978-80-262-0181-6.
BECHYŇOVÁ, Věra, KONVIČKOVÁ, Marta. Sanace rodiny: [sociální práce s dysfunkčními rodinami]. 2. vydání. Praha: Portál, 2011. 151 s. ISBN 978-80-262- 0031-4.
BERG, Insoo Kim. Posílení rodiny. Příručka krátké terapie. 1. vydání. Praha: Portál, 2013. 168 s. ISBN 80-900962-5-5.
BICKOVÁ, Lucie. Individuální plánování a role klíčového pracovníka v sociálních službách. 1. vydání. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, 2011. 272 s. ISBN 978-80-904668-1-4.
HALÍŘOVÁ, Martina, SYCHROVÁ, Adriana a kolektiv. Ústavní péče v resocializačním kontextu. 1. vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. 180 s. ISBN 978-80-7395-756-8.
HANUŠOVÁ, Jaroslava, HELLEBRANDOVÁ, Kateřina. Interdisciplinární spolupráce. 1. vydání. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 24 s. ISBN 80-86991-79-2.
HARTL, Pavel, HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. 774 s. ISBN 80- 7178-303-X.
HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce. 1. vydání. Praha: Osmium, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5.
HENDL, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
HNILICA, Karel. Stereotypy, předsudky, diskriminace (pojmy, měření, teorie). 1. vydání. Praha: Karolinum, 2010. 207 s. ISBN 978-80-246-1776-3.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK