Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové přístupy k výuce na ZŠ
Název práce v češtině: Nové přístupy k výuce na ZŠ
Název v anglickém jazyce: New approaches to teaching at primary school
Klíčová slova: výuka, vzdělávání, distanční vzdělávání, domácí vzdělávání, e-learning
Klíčová slova anglicky: teaching, education, distance education, home education, e-learning
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.06.2020
Datum zadání: 05.06.2020
Datum a čas obhajoby: 10.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Petr Prokop, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
5. Struktura práce: Úvodní část nabídne vhled do situace ohledně uzavření škol, a s tím spojené nové přístupy k výuce. Teoretická část bude věnována základní terminologii, dále bych se ráda dotkla forem vzdělávání a metod výuky. Praktická část bude založena na rozhovorech s učiteli, rodiči a žáky a následné analýze dat.
Seznam odborné literatury

BRDIČKA, B. Dokáže koronavirus zavést technologie do výuky skokem? Dostupné na: https://clanky.rvp.cz/…ml/
ČERNÝ, M., CHYTKOVÁ, M., MAZÁČOVÁ, P., ŠIMKOVÁ, G. Distanční vzdělávání pro učitele. Brno: Flow. 2015.
DOSTÁL, J. Výukové programy. Olomouc: UP, 2011.
DOSTÁL, J. Internet druhé generace pro učitele. Olomouc: UP, 2011. Dostupné na: www.ceskaskola.cz/…tml
PEDROLI, T. Intuitivní pedagogika: Rozhovory s Iris Johanssonovou. Universum, 2019.
SIEGLOVÁ, D. Konec školní nudy. Didaktické metody pro 21. století.
ZLÁMALOVÁ, H. Distanční vzdělávání a e - learning. Raabe, 2018. Dostupné na: https://doczz.cz/…í-i
ZORMANOVÁ, L. Výukové metody v pedagogice: tradiční a inovativní metody, transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky, klasifikace výukových metod. Praha: Grada, 2012

Předběžná náplň práce
1. Zdůvodnění výběru tématu: Pracuji jako učitelka na 2. stupni ZŠ. Vzhledem k nouzovému stavu, který byl donedávna v ČR, bych se ráda zaměřila a hlouběji prozkoumala nové přístupy k výuce.

2. Formulace problému, který bude v práci řešen: Metody a formy vzdělávání vzhledem k nastalé situaci ve školství.

3. Cíl práce: Zjistit způsoby realizace výuky během nouzového stavu. Analýza bude aplikovaná na učitelích, rodičích a žácích.

4. Charakteristika metod: Rozhovor a následná analýza zjištěných dat.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Rationale for choosing the topic: I work as a teacher at the 2nd level of elementary school. Given the state of emergency that was in the Czech Republic until recently, I would like to focus and explore in more depth new approaches to teaching.

2. Formulation of the problem to be solved in the work: Methods and forms of education with regard to the situation in education.

3. Aim of the work: To find out the ways of implementation of teaching during an emergency. The analysis will be applied to teachers, parents and students.

4. Characteristics of methods: Interview and subsequent analysis of the obtained data.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK