Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání techniky při běhu na 100 m př. u vybraných závodnic
Název práce v češtině: Porovnání techniky při běhu na 100 m př. u vybraných závodnic
Název v anglickém jazyce: Comparasion of technic in 100 m hurdles in selected athletes
Klíčová slova: atletika, 100 m překážek, trénink techniky, vybrané závodnice
Klíčová slova anglicky: track and field, 100 m hurdles, training of technique, selected athletes
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2020
Datum zadání: 04.06.2020
Datum a čas obhajoby: 16.06.2022 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2022
Oponenti: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit techniku přeběhu 4. překážky při modelovém úseku na 100 m překážek v rámci tréninku techniky u vybraných závodnic určité výkonnostní úrovně a následně provést komparaci s přeběhem 5. překážky. Dalším cílem je následná komparace techniky přeběhu 4. překážky u obou probandek.
Seznam odborné literatury
1) BARTŮŇKOVÁ, S. a kol. Fyziologie pohybové zátěže. Praha: Univerzita Karlova. 2013.
2) CARR, G., A. Fundamentals of track and field. I. Title. Champaign, Ill.: Human Kinetic, 1999. ISBN 0-7360-0008-9.
3) ČELIKOVSKÝ, S. Teorie pohybových schopností. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1976. 4) ČILLÍK, I. a kol. Teória a didaktika atletiky. 2. vyd. Banská Bystrica: Slovenský atletický zväz, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 2014. ISBN 978-80-8141-078-9. 5) DOSTÁL, E. Sprinty. Atletika do kapsy. Praha: Olympia, 1985. 6) DOSTÁL, E., LUŽA, J. Sprinty a překážky. Praha: Český ústřední výbor ČSTV, 1990. 7) DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. 4. vyd. Praha: Olympia, 2012. ISBN 978-80-7376-326-8.
8) GLESK, P. Využití metódy modelovanie v dlhodobej športovej príprave v šprinte žien. Metodický dopis. Praha: ÚV ČSTV, Sportpropag, 1979.
9) GUTHRIE, M. Coaching track and field successfully. Champaign, IL: Human Kinetics., 2003. ISBN 0-7360-4274-1.
10) IHRING, A., IHRING, P. Atletika viacboje. 1. vyd. Bratislava: Šport, slovenské tělovýchovné nakladatelství, 1979. 11) JANSA, P. a kol. Sportovní příprava. [Praha]: Q-art, 2007. ISBN 80-903280-8-3. 12) KNĚNICKÝ, K. a kol. Technika lehkoatletických disciplín. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. ISBN 73-08-02. 13) LUŽA, J. a kol. Technika atletických disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1127-0. 14) MANN, R. V. The Mechanics of Sprinting and Hurdling. USA: Copyright, 2011. 15) MILLEROVÁ, V. a kol. Běhy na krátké tratě: trénink disciplín. Praha: Olympia, 2001. ISBN 80-7033-570-X.
72
16) MORAVEC, R. a kol. Teória a didaktika športu. 1.vyd. Bratislava: Fakulta tělesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislavě, 1977.
17) SLEPIČKA, P. a kol. Psychologie sportu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1602-5.
18) VACULA, J. a kol. Trénink atletických disciplín. 3. změněné vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983.
19) VINDUŠKOVÁ, J. a kol. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003. ISBN 80-7033-770-2.
Předběžná náplň práce
Pro dosažení výsledků bakalářské práce byl zorganizován modelový úsek v rámci atletické disciplíny 100 m překážek pro dvě vybrané probandky v rámci tréninkové jednotky. Z pořízených videozáznamů z čelného a bočného pohledu u 4. a 5. překážky byly vytvořeny kinogramy za pomocí programu Kinovea a následně upraveny v programu Zoner Photo Studio X. Ty pak sloužily k dosažení cílů a zodpovězení výzkumných otázek této práce. Snímky byly zachyceny v jednotlivých fázích přeběhu překážky. Pro popis techniky a zjišťování chyb při přeběhu překážek mi posloužil záznamový arch často se vyskytujících chyb od Slavíčka (2020), odborná literatura a mé zkušenosti s touto disciplínou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To achieve the results of the bachelor's thesis, a model training of technique was organized within the athletic discipline of 100 m hurdles for two selected athletes within the training unit. From the front and side view were recorded videos of the 4th and 5th hurdles, kinograms were created by using Kinovea and subsequently edited in Zoner Photo Studio X. Kinograms were used to achieve the goals and answer the research questions of this work. Images were analysed in three phases of the hurdle clearance. A record sheet of frequently occurring mistakes from Slavíček (2020), literature and my experience with this discipline were used to describe the technique and to detect mistakes in hurdle clearance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK