Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kázeň ve waldorfské škole z pohledu učitele
Název práce v češtině: Kázeň ve waldorfské škole z pohledu učitele
Název v anglickém jazyce: Discipline in a Waldorf school from the teacher's point of view
Klíčová slova: kázeň, waldorfská škola, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: discipline, Waldorf school, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2020
Datum zadání: 28.05.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 08:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V posledních letech získávají alternativní přístupy ke vzdělávání stále větší pozornost, jsou vyhledávány především kvůli vstřícnému klimatu a partnerskému přístupu k žákům. Některé z nich zároveň dosahují dobrých výsledků ve vzdělávání a mohou být proto pro mnohé začínající učitele být inspirací, jak propojit vstřícné klima s dobrými výsledky. Vzhledem k mnoha kázeňským problémům, které jsou překážkou ve vyučování a učení v mnoha základních školách hlavního vzdělávacího proudu, je důležité podrobněji prozkoumat, jak dosahují kázně učitelé v alternativních školách. Hlavním cílem bakalářské práce proto bude zjistit, jak učitelé ve waldorfské škole vnímají nekázeň a jaké strategie používají v reakci na problémové chování žáků. V teoretické části se bude práce zabývat především teoretickým vymezení konceptu kázně a charakteristikami waldorfské pedagogiky, v empirické části pak využije metody kvalitativního výzkumu pro analýzu strategií, které učitelé ve waldorfské škole používají k udržení kázně. Hlavními technikami sběru dat budou polostrukturované rozhovory a studium dokumentů.
Seznam odborné literatury
Baumann, A. (1999). Abeceda anthroposofie. IOANES.
Bendl, S. (2011). Školní kázeň v teorii a praxi. Praha: Triton.
Bendl, S. (2011). Kázeňské problémy ve škole. Praha: Triton.
Bendl, S. (2001). Školní kázeň: metody a strategie. Praha: ISV.
Bendl, S. (2005). Ukázněná třída aneb kázeňské minimum pro učitele. Praha: Triton.
Buhler, W. (2004). Anthroposofie jako požadavek dnešní doby. Hranice: Nakladatelství FABULA.
Cangelosi, J. S. (1994). Strategie řízení třídy. Praha: Portál.
Carlgren, F. (1991). Výchova ke svobodě: pedagogika Rudolfa Steinera. Praha: Baltazar.
Lindenberg, C., & Opavský, M. (1998). Rudolf Steiner: s autentickými svědectvími a obrazovými dokumenty. S.l.: Opherus.
Průcha, J. (2012). Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál.
Steiner, R. (1907). Výchova dítěte a metodika vyučování. Baltazar.
Steiner, R. (2003). Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Semily: Opherus.
Steiner, R. (2012). Duchovní vedení člověka a lidstva. Praha: Anthroposofická společnost.
Švaříček, R., & Šeďová, K. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
Vališová, A. (2008). Jak získat, udržet a neztrácet autoritu. Praha: Grada.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK