Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hra jako prostředek výchovovy k hodnotám
Název práce v češtině: Hra jako prostředek výchovovy k hodnotám
Název v anglickém jazyce: Game as a means of education to values
Klíčová slova: Hra, pedagogické cíle, afektivní cíle, výchova, Junák-český skaut, Pionýr, Asociace TOM, YMCA
Klíčová slova anglicky: Game, pedagogic purpose, Junak-Český skaut, Pionýr, TOM Association, YMCA
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Pařízek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2020
Datum zadání: 26.05.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2020
Datum a čas obhajoby: 23.06.2020 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2020
Oponenti: doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je představit hru ve vybraných volnočasových
organizacích jako prostředek dosahování afektivních pedagogických cílů a pomocí několika vhledů zdokumentovat, zda by se daly popsat společné faktory i možné odlišnosti. K dokumentaci využijeme výzkumné šetření za použití zásad kvalitativního výzkumu, v kterém budou zastoupeni respondenti z jednotlivých volnočasových organizací.
Bakalářská práce se zabývá hrou jako prostředkem k předávání hodnot ve vybraných výchovných volnočasových organizacích, prostřednictvím afektivních cílů. Volnočasové organizace jsou vybrány takové, které pracují se stejnou cílovou skupinou, mají podobné poslání a principy i rozčlenění struktury organizace. Jsou to Junák-český skaut, Pionýr, Asociace TOM a YMCA.
Práce je rozdělena na tři části. Teoretická část definuje hru, pedagogické cíle a představí volnočasové organizace. Druhá část prostřednictvím průzkumného šetření na bázi kvalitativního výzkumu ukáže teorii v praxi při rozhovorech s pracovníky z vybraných volnočasových organizací. Třetí část průzkumné šetření reflektuje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thesis is to introduce game in selected leisure time organisations and as a means to achieve affective domain. Next we will document with the help of a few chosen insights common factors and possible differences and describe them. The bachelor thesis deals with the game as a means of passing values in selected educational leisure time organizations through affective goals. Leisure organizations are selected according to the target group they work with. They pursue a similar mission and principles and structure of the organization. They are Junák-Český skaut, Pionýr, TOM Association and YMCA. The thesis is divided into three parts. The theoretical part defines the game, pedagogical goals and introduces leisure time organizations. The second part shows the theory in practice in interviews with workers from selected leisure organizations through qualitative research. The third part reflects the exploratory investigation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK