Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodina a specifika výchovně vzdělávacího procesu u nevidomých dětí
Název práce v češtině: Rodina a specifika výchovně vzdělávacího procesu u nevidomých dětí
Název v anglickém jazyce: The family and specifics of the educational process of blind children
Klíčová slova: rodina|nevidomé dítě|zrakové postižení|výchovně vzdělávací proces|výchovný styl|případová studie
Klíčová slova anglicky: family|blind child|visual impairment|educational process|educational style|case study
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2020
Datum zadání: 18.05.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.07.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá tématem rodiny a specifiky výchovně vzdělávacího procesu u nevidomých dětí. Myšlenkou diplomové práce je vytvořit písemný materiál především pro rodiče nevidomých dětí, který jim pomůže seznámit se se specifiky výchovy a vzdělávání u těchto dětí. Cílem práce je také poukázat na různorodost výchovných stylů, informovat o důležitosti důsledné výchovy a seznámit čtenáře s případovými studiemi pěti vybraných nevidomých žáků. Práce je rozdělena na dvě části, a to část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky zrakového postižení, rodiny a seznamuje se specifiky výchovně-vzdělávacího procesu u nevidomých dětí. Výzkumná část práce je zpracována formou kvalitativního šetření. Výzkumným designem jsou případové studie pěti vybraných nevidomých žáků. Data jsou posbírána kvalitativními technikami, tj. formou rozhovorů se žáky, rodiči a pedagogickými pracovníky, pozorováním a analýzou dokumentů.
Seznam odborné literatury
Adelson, E., & Fraiberg, S. (1974). Gross motor development in infants blind from birth. Child Development.
Finková, D., Ludíková, L., & Růžičková, V. (2007). Speciální pedagogika osob se zrakovým postižením. Univerzita Palackého v Olomouci.
Keblová, A. (2001). Zrakově postižené dítě. Septima.
Kimplová, T., & Kolaříková, M. (2014). Jak žít s těžkým zrakovým postižením?: souhrn (nejen) psychologické problematiky. Triton.
Kochová, K., & Schaeferová, M. (2015). Dítě s postižením zraku: rozvíjení základních dovedností od raného po školní věk. Portál.
M. Brambring, H. Rauth, and A. Beelmann (Eds.). (1996). Early childhood intervention: Theory, evaluation, and practice. Berlin, New York: de Gruyter.
Mareš, J. (2015). Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Metodologická studie.
Matějček, Z. (2013). Co, kdy a jak ve výchově dětí (Vyd. 6). Portál.
Matoušek, O. (2003). Rodina jako instituce a vztahová síť (3., rozš. a přeprac. vyd). Sociologické nakladatelství.
Musilová, M. (2003). Případová studie jako součást pedagogické praxe (2. upr. vyd., V UP 1. vyd). Univerzita Palackého.
Newman, S. (2004). Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením: rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. Portál.
Prechtl, H.F.R. (2001). Role of vision on early motor development: lessons from the blind. Developmental medicine and child a neurology.
Smýkal, J. (1988). Hovory s rodiči o výchově nevidomého dítěte. Ústřední výbor Svazu invalidů v ČSR.
Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.
Vágnerová, M. (1995). Oftalmopsychologie dětského věku. Karolinum.
Witkin, H., Birnbaum, J., Lomonaco, S., Lehr, S., & Herman, J. (1968). Cognitive patterning in congenitally totally blind children. Child Development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK