Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje pracovníků firem a pomáhajícího sektoru k odborné pomoci při zvládání životních situací
Název práce v češtině: Postoje pracovníků firem a pomáhajícího sektoru k odborné pomoci při zvládání životních situací
Název v anglickém jazyce: Attitudes of company employees and of the helping sector to professional help in coping with life situations
Klíčová slova: životní situace|krize|stres|odborná pomoc|postoje
Klíčová slova anglicky: life situations|crisis|stress|professional help|attitudes
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2020
Datum zadání: 14.05.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:18.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem diplomové práce je vztah ekonomicky aktivní populace v ČR k odborné pomoci poskytované pracovníky pomáhajících profesí. Cílem je zjistit, jaký je náhled pracující veřejnosti na poskytování a využívání různých podob odborné pomoci.
Práce má teoreticko-empirický charakter a je rozdělena do dvou částí. První část má za úkol v několika kapitolách přiblížit tematiku z teoretického hlediska. Kromě definování základní pojmů se zabývá psychickou krizí, duševním zdravím, charakteristikou druhů odborné pomoci (poradenství, krizová intervence, psychoterapie) a představením pomáhajících profesí.
Druhá část obsahuje výzkumné šetření kvantitativního typu založené na metodě elektronického dotazníku. Hlavním cílem je zjistit, jakými znalostmi disponuje pracující veřejnost v oblasti odborné pomoci, jaký je její zájem o odbornou pomoc, zda má vůči této pomoci vstřícné nebo odmítající postoje a také, zda se v těchto aspektech liší podle vybraných proměnných (věk, pohlaví, profesní skupina).
Seznam odborné literatury
FALEIDE, Asbjørn O. Vliv psychiky na zdraví. soudobá psychosomatika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-2864-3.
KAST, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní: typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 167 s. ISBN 978-80-7367-800-5.
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Vyd. 4. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 80-7178-429-X.
KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Vyd. 5. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 80-7367-122-0.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. 190 s. ISBN 80-7169-121-6.
MÍČEK, Libor. Duševní hygiena. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 207 s.
ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krize a krizová intervence. Vyd. 1. Praha: Grada, 2017. 285 s. ISBN 978-80-247-5327-0.
ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krizová intervence pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 197 s. ISBN 80-247-0586-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK