Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pastorační a bohoslužebná činnost církví v rámci romské komunity
Název práce v češtině: Pastorační a bohoslužebná činnost církví v rámci romské komunity
Název v anglickém jazyce: Pastoral Care and Worship of Churches with the Focus on Roma People
Klíčová slova: pastorační práce, Českobratrská církev evangelická, romská komunita, charita, bohoslužba
Klíčová slova anglicky: Pastoral Care, Evangelical Church of Czech Brethren, Czechoslovak Hussite Church, Roma People, Charity, Worship
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: ThDr. Dalibor Jiří Vik, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2020
Datum zadání: 15.05.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2020
Datum a čas obhajoby: 01.02.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2022
Oponenti: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
(1) rešerše odborné literatury a dalších relevantních zdrojů
(2) na jejím základě zmapování a typizace celkové škály pastorační a bohoslužebné činnosti zaměřené na romskou komunitu
(3) příklady z praxe (popis romsko-české bohoslužby a dalších sešlostí
(4) kvalitativní metoda výzkumu (interview na základě polostandardizovaných rozhovorů s duchovními
(5) analýza získaných výzkumných dat
Seznam odborné literatury
Davidová, E. Cesty Romů/Romano drom 1945-1990, Univerzita Palackého v Olomouci za podpory Muzea romské kultury v Brně, 1995., ISBN: 80-7067-533-8.
Horváthová, J. Kapitoly z dějin Romů., 1. vyd., r. 2002., ISBN: 80-7106-615-×.
Davidová, E. Cesty Romů / Romano drom 1945-1990, Univerzita Palackého v Olomouci za podpory Muzea romské kultury v Brně, 1995., ISBN: 80-7067-533-8
Hendl, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN: 80-7367-040-2.
Horváthová, J. Kapitoly z dějin Romů., 1.vyd., r. 2002., ISBN: 80-7106-615-X
Martinek a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. 2. vyd. JABOK. 2008. ISBN: 978-80-904137-2-6
Nečas. C. Romové v České republice včera a dnes. 3. doplněné vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1995. ISBN: 80-7067-559-4.
Nečas, C. Historické reflexe. In KOLEKTIV AUTORŮ. Černobílý život. Gallery, 2000. ISBN: 80-86010-37-6.
RAICHOVÁ, I. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999. ISBN 80-902476-1-X.
Předběžná náplň práce
Ve své bakalářské práci hodlám představit pastorační a bohoslužebnou činnost ČCE se zaměřením na romskou komunitu. Práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část.
V teoretické části zmapuji na základě odborné literatury, církevních periodik a internetových zdrojů, pastorační a bohoslužebné aktivity ČCE se zaměřením na romskou komunitu a provedu jejich typizaci (určení druhu a zaměření). Na základě osobních zkušeností popíši také průběh romsko-českých bohoslužeb a dalších sešlostí.
V praktické části se zaměřím na zjištění, jak církevní aktivity fungují v praxi, a jak je do nich romská komunita zapojována (formou kvalitativních rozhovorů s organizátory, skrze standardizované a nestandardizované otázky). Zvláštní pozornost bude věnována fenoménu romsko-českých bohoslužeb, romským farářům a sborům s účastí romské komunity.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my thesis I intend to present the pastoral care and worship activities of the Evangelical Church of the Czech Brethren with a focus on the Roma People. The work will contain a theoretical and practical part.
In the theoretical part, on the basis of academic literature, church periodicals and Internet sources, I will map the pastoral care and worship activities of the Evangelical Church of the Czech Brethren with a focus on the Roma People, I will sort them out according to their type and focus, and do the analysis. Based on personal experience, I will also describe the Romani-Czech worship and other meetings.
In the practical part I will focus on how the religious activities work in practice and how the Roma People are involved in them (in the form of qualitative interviews with participants, through standardized and non-standardized questions). Special attention will be paid to the phenomenon of Romani-Czech worship, Romani pastors and congregations with the participation of the Romani People.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK