Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita demokracie v Polsku (2014-2019)
Název práce v češtině: Kvalita demokracie v Polsku (2014-2019)
Název v anglickém jazyce: The quality of democracy in Poland (2014-2019)
Klíčová slova: demokracie, autoritářství, demokracie s nedostatky, hybridní režim, semidemokracie, index demokracie, transformace demokracie
Klíčová slova anglicky: Democracy, authoritarianism, Flawed democracy, hybrid regime, semi-democracy, democracy index, Transformation of democracy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.05.2020
Datum zadání: 11.05.2020
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK205, 205, Velká učebna, 2.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: Janusz Salamon, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Výchozím bodem bude konceptualizace klíčových pojmů. Polská demokracie bude analyzována deskriptivně kauzálním přístupem za pomocí tří indexů demokracie, které uvažují rozdílné atributy při jejím měření. Dále bude analýza doplněna o novinové články a reportáže mapující dění zejména v letech 2014-2018, které by měly reflektovat problémy s nimiž se Polsko potýká a které jsou příčinou zhoršení kvality demokracie.
1. Úvod
2. Konceptualizace pojmů
3. Vrchol demokratizace a oslabování demokracie po roce 1997
4. Indexy demokracie – měření demokracií různými atributy
a. Freedom house
b. Polity IV.
c. The Economist
5. Klasifikace podle indexů a největší problémy polské demokracie mezi lety 2014-2019
a. 2014
b. 2015
c. 2016
d. 2017
e. 2018
f. 2019
6. Závěr
Seznam odborné literatury
1. DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra a Jiří KUNC. O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-901424-8-6.
2. ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií: [empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě]. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-461-3.
3. DAHL, Robert A. Polyarchy; participation and opposition. New Haven: Yale University Press, 1971. ISBN 0300013914.
4. DUDEK, Antoni. Historia polityczna Polski 1989–2015. Znak, 2016. ISBN 9788324034697.
5. SADURSKI, Wojciehc. Poland's Constitutional Breakdown. Oxford Scholarship, 2019. ISBN 9780198840503.
6. MUCK, Gerardo L. Measuring Democracy: A Bridge between Scholarship and Politics (Democratic Transition and Consolidation). Johns Hopkins University Press, 2009. ISBN 0801890934.
7. Summary: The Democracy Index: Review and Analysis of Heather K. Gerken's Book. Political Book Summaries, 2017. ISBN 2512006794.
8. BANKOWICZ, Marek. Demokracja: Zasady, procedury, instytucje. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. POLITYKA. ISBN 8323320772.
9. HUNTINGTON, Samuel P. Třetí vlna: demokratizace na sklonku dvacátého století. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2008. ISBN 978-80-7325-156-7.
10. STEINER, Jurg a Ewa GAWRON. Demokracje europejskie. Wydawnictwo WSP w Rzeszowie, 1993. ISBN 8323320772.
11. KRASOWSKI, Robert. O demokracji w Polse. Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2019. ISBN 9788366219113.
12. MATYJA, Mirosław. Polska Semidemokracja: Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej. Warszawa: WPG, 2019. ISBN 978-8387-534899.
13. PLECKA, Danuta. Demokracja w Polsce po 2015 r. Adam Marszałek, 2018. ISBN 978-83-8019-915-6.
Předběžná náplň práce
Předpokládaným cílem této práce je nalezení příčin poklesu kvality demokracie v Polsku po roce 2014 podle vybraných indexů, které jí měří. Budu se také zabývat konkrétními kroky polské vlády po volbách v roce 2015, které vyhrála strana Prawo i Sprawiedliwość, a za jejíž vlády je demokracie oslabováno nejvíce od polského přechodu k demokracii.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The expected aim of this thesis is to find the causes of the decline in the quality of democracy in Poland after 2014 according to selected indices measuring it. I will also deal with the particular actions taken by the Polish Government after the elections in 2015 were won by the Prawo i Sprawiedliwość party. Under this party the democracy has been weakened the most since the Polish transition to democracy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK