Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká Sibiř v letech 1918-1939
Název práce v češtině: Česká Sibiř v letech 1918-1939
Název v anglickém jazyce: Czech Siberia 1918 - 1939
Klíčová slova: Česká Sibiř|každodenní život|škola|spolkový život|obec|příroda
Klíčová slova anglicky: Czech Siberia|everyday life|school system|social life|village society|nature
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.05.2020
Datum zadání: 13.05.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2020
Datum a čas obhajoby: 01.02.2022 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2022
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá historií České Sibiře v době mezi světovými válkami. Česká Sibiř je pojmenování oblasti nacházející se na hranicích středních a jižních Čech, patří do většího celku nazvaném Podblanicko. Česká Sibiř má několik vymezení. Tato práce se věnuje především užšímu vymezení České Sibiře, tedy obcím Miličín, Zahoří, Malovice a Petrovice a jejich osadám.
Hlavním cíle práce je popsat každodenní život obyvatel a dění v obcích v meziválečné době. Práce se bude zabývat komunální politikou, hospodářstvím, sociálními podmínkami a spolkovým životem. Opomenuté nezůstanou ani významné osobnosti tohoho kraje. V úvodu se práce bude věnovat vzniku názvu, který je připisován novináři Janu Herbenovi, který si zde vystavěl rodinné venkovské sídlo. Dalším důležitým tématem diplomové práce je místní příroda, především její drsné klima, které stojí za pojmenování celého kraje. Práce se bude reflektovat v přiměřeném měřítku další vývoj tohoto kraje a jejího obyvatelstva až do dnešních dnů.
Práce bude obsahovat také didaktickou část. V té bude vytvořen didaktický materiálu, kde se budu usilovat o využítí historických poznatků ve výuce na základních školách, především pak ve výuce regionálních dějin. Práce se tak bude pohybovat na pomezí dějin každodennosti, ragionálních dějin a vlastivědy a také didaktiky dějepisu.
Seznam odborné literatury
Literatura:
Prameny:
Malovice: Monografie obecné školy, 1929
Malovice: Kronika obecné školy 1925-1940
Malovice: Kronika obecné školy do 1925
Miličín: Kronika obecné a měšťanské školy 1920-1936
Miličín: Kronika obecné školy do 1952
První pamětní kniha města Miličína (1842-1947)
Pamětní kniha Sboru dobrovolných hasičů Petrovice (1911-1928)
Obecní kronika obce Petrovice I. (1925-1983)
Vlastivědný sborník Miličínska, 1929
Literatura:
100 Požárního sboru Miličín, Základní organizace Svazu požární ochrany Miličín, 1978.
HABART, Čeněk: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl první, Sedlčany, 1995, s.447.
HABART, Čeněk: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl druhý, Sedlčany, 1995, s 520.
HABART, Čeněk: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl třetí, Sedlčany, 1995, s 266.
HABART, Čeněk: Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, díl čtvrtý, Sedlčany, 1995, s 756.
HERBEN, Jan: Hostišov, Praha: Grosmann a Svoboda, 1907 s. 382.
PETRÁŇ, Josef: Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha: NLN, 2011, s. 990.
Po letech, in Čas, r. XXI., č. 178., 30.6. 1907, s. 1-2.
Kostel Narození Panny Marie v Miličíně, obce Miličín, nestránkováno
Miličín, ed. Olga Čadilová a Markéta Vysloužilová, Praha: Maroli, 1998, s. 90.
CIKHART, Roman: Vladykové z Petrovic, in Věštník jihočeských muzeí, č.3, 1911, s. 17-18.
ZEMÁNEK, Alois: Smutná a kvetoucí místa, in Ohníčky mládí, r. VIII, 1930-31, s. 101-103, 118-120.
ZAHRADÍČEK, Tomáš: Objevení České Sibiře: Chalupář Jan Herben v Hostišově, in Dějiny a současnost, r. XXIX, č. 2., 2007, s. 16-19.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK