Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální hnutí, klimatická změna a masová média: případ Fridays for Future
Název práce v češtině: Sociální hnutí, klimatická změna a masová média: případ Fridays for Future
Název v anglickém jazyce: Social movements, climate change and the mass media: the case of Fridays for Future
Klíčová slova: Fridays for Future, média, zpravodajské deníky, sociální hnutí, environmentální hnutí, ageismus, obsahová analýza
Klíčová slova anglicky: Fridays for Future, media, news dailies, social movements, environmental movements, ageism, content analysis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.05.2020
Datum zadání: 04.05.2020
Datum a čas obhajoby: 11.09.2023 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - Nový Kampus, B218, 218, seminární místnost IMS
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2023
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2023
Oponenti: Tibor Vocásek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce nabídne analýzu mediální representace sociálního hnutí Fridays for Future. Vyjde přitom ze sociálně-vědní tradice, která se soustředí na otázky spjaté s analýzou hnutí Fridays for Future se zvláštním důrazem na masová média. Práce bude analyzovat, jakým způsobem je v českých celostátních denících zobrazováno sociální hnutí Fridays for Future, jeho členové a jeho zakladatelka Greta Thunberg, stejně tak jako na to, jakým způsobem jsou v médiích prezentovány aktivity hnutí. Práce bude uskutečněna pomocí kvantitativní obsahové analýzy.
Seznam odborné literatury
1. BOYKOFF, Maxwell T. Who Speaks for the Climate?: Making Sense of Media Reporting on Climate Change. New York: Cambridge University Press, 2011. ISBN 9780521133050.
2. BOYKOFF, Maxwell T., Jennifer. KATZUNG a Ami. NACU-SCHMIDT. Unprecedented and dangerous changes [are] being driven by global heating. Media and Climate Change Observatory Monthly Summary [online]. Boulder: Media and Climate Change Observatory, 2019, (33) Dostupné z: https://scholar.colorado.edu/concern/articles/rf55z8566
3. DE MOOR, Joost. et al. Protest for a future II: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world [online]. 2020. Dostupné také z: https://www.researchgate.net/publication/339487182_Introduction_Fridays_For_Future_-_an_expanding_climate_movement
4. DLOUHÁ, Jana a Jiří DLOUHÝ. Studenti a vědci: jak vést dialog o klimatické změně. Envigogika [online]. 2019, 14(1). DOI: 10.14712/18023061.593. ISSN 18023061. Dostupné z: https://www.envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/593
5. DVOŘÁKOVÁ, Ilona. Obsahová analýza / formální obsahová analýza / kvantitativní obsahová analýza. AntropoWebzin [online]. Plzeň: Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Katedra Antropologických a historických věd, 2010, (2). ISSN 18018807. Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/obsahova-analyza-formalni-obsahova-analyza-kvantitativni-obsahova-analyza
6. IPCC, 2014: Summary for Policymakers, In: Climate Change 2014, Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R. K. Pachauri and L. A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.
7. HAGEDORN, Gregor et al. The concerns of the young protesters are justified. GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society [online]. München: oekom, 2019, 28(2). ISSN 09405550.
8. NUMERATO, Dino. Mediální konstrukce reality - případ sociálnědemokratické vlády. In: Štětka, V., Numerato, D., Gajdošíková, V., Kouřil, V., Binková, P. & Kouřil, P. Média a realita: Sborník prací studentů katedry mediálních studií a žurnalistiky. Brno: FSS MU, 2000. ISBN 8021023678.
9. THUNBERG, Greta. No One Is Too Small to Make a Difference. New York: Penguin Books, 2019. ISBN 9780141991740.
10. WALLACE-WELLS, David. The Uninhabitable Earth. New York: Penguin Books, 2019. ISBN 9780525576716.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Sociální hnutí, klimatická změna a masová média: případ Fridays for Future“ se zabývá obrazem sociálního hnutí Fridays for Future v českých celostátních zpravodajských denících. Kontextuální část práce obsahuje představení klimatické změny a hnutí Fridays for Future. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky médií a jejich role při konstrukci sociální reality a poznatky ze studií o hnutí Fridays for Future. Empirická část práce obsahuje popis metodologie a analýzu dat. Cílem práce je analyzovat, jakým způsobem je v českých celostátních denících zobrazováno sociální hnutí Fridays for Future, aktivisté z něj včetně jeho hlavní představitelky Grety Thunberg, jeho názory a jeho činnost, jako jsou jím svolané demonstrace. Cílem je zjistit, jestli je hnutí prezentováno vyváženě, zda, jak a kým je hodnoceno, zda, čím a kým jsou prezentovaná hodnocení legitimizována a zda a do jaké míry se v článcích objevuje ageistický jazyk. Výzkumný vzorek zahrnuje články zveřejněné v Deníku N a Mladé frontě DNES v období, kdy byla Greta Thunberg nezletilá. Závěr práce obsahuje shrnutí přínosu práce a zjištěných poznatků, které jsou vztaženy k teoretickým východiskům, reflexi práce a navržené otázky pro další výzkum.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis "Social Movements, Climate Change and Mass Media: the Case of Fridays for Future" deals with the image of the social movement Fridays for Future in Czech national news dailies. The contextual part of the thesis includes an introduction to climate change and the Fridays for Future movement. The theoretical part of the thesis contains an introduction to the media and its role in the construction of social reality and findings from studies on the Fridays for Future movement. The empirical part of the thesis contains a description of the methodology and data analysis. The aim of the thesis is to analyse how the social movement Fridays for Future, its activists including its main representative Greta Thunberg, its views and its activities, such as demonstrations called by it, are portrayed in Czech national newspapers. The aim is to find out whether the movement is presented in a balanced way, whether, how and by whom it is evaluated, whether, how and by whom the evaluations presented are legitimised, and whether and to what extent ageist language appears in the articles. The research sample includes articles published in Deník N N and Mladá fronta DNES during the period when Greta Thunberg was a minor. The thesis concludes with a summary of the contribution of the thesis and the findings, which are related to the theoretical background, a reflection on the thesis and suggested questions for further research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK