Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace začínajícího učitele na prvním stupni ZŠ
Název práce v češtině: Komunikace začínajícího učitele na prvním stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Communication of a beginning primary school teacher
Klíčová slova: spolupráce, komunikace, začínající učitel, vztah učitele a rodiče, 1. stupeň ZŠ, třídní schůzky, konzultace učitel – rodič – žák
Klíčová slova anglicky: cooperation, communication, a beginning teacher, relationship between a parent and a teacher, primary education, parent – teacher conference, consultations teacher – parent – pupil
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.05.2020
Datum zadání: 02.05.2020
Datum a čas obhajoby: 14.01.2021 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá spoluprací mezi začínajícím učitelem a rodinou žáků, a to zejména v oblasti třídních schůzek a konzultací.

Hlavním cílem teoretické části práce je představit vztah učitele a rodičů a jakým způsobem ho budovat. Dále mapuje očekávání rodičů a možné oblasti spolupráce učitele s rodiči. Zkoumá téma třídních schůzek a konzultací učitel - rodič – žák.

Empirická část se skládá z několika složek. Na základě rozhovorů se začínajícími učiteli mapuje, co jednotliví učitelé promýšleli před první schůzkou s rodiči, jaká byla realizace, co bylo náročné a co se jim osvědčilo. Pomocí dotazníků dále zjišťuje očekávání od 1. třídní schůzky a konzultace ze strany rodičů. Druhá část tvoří návrh metodické postupu na 1. třídní schůzku s rodiči, inspirovaný rozhovory se začínajícími učiteli a plánem, který vytvořily učitelky 1. stupně na vybrané základní škole. Třetí část se soustředí na možné pojetí konzultací učitel- rodič - žák
Seznam odborné literatury
BARRON, Bennie G. Parent-Teacher Conference Day: A School Plan. Education. 1990/91, 111(3), 396-399.

ČAPEK, Robert. Učitel a rodič: spolupráce, třídní schůzka, komunikace. Praha: Grada, 2013. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4640-1.

ČAPEK, Robert, Marek LAUERMANN, Irena PŘÍKAZSKÁ, Miroslav VOSMIK a Jan VYHNÁLEK. Jak budovat dobrý vztah s rodiči žáků. Praha: Raabe, [2017]. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-295-0.

EPSTEIN, Joyce L. School, family, and community partnership in teachers' professional work. Journal of education for teaching: international research and pedagogy. Abingdon: Carfax Publishing Company, 2018, 44(3), 397-406. ISSN 0260-7476.

HANSEN ČECHOVÁ, Barbara. Třídní schůzky trochu jinak. Rodina a škola [cze]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2011, 58(8), 14-15. ISSN 0035-7766.

MAŘÍKOVÁ, Karla. Komunikace s rodiči žáků: umění vést rozhovor profesionálně. Školní poradenství v praxi: nový odborný časopis pro poradenské pracovníky. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 6(4), 36-39. ISSN 2336-3436.

PÍŠOVÁ, Michaela. Novice teacher. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. Scientific papers of the University of Pardubice. ISBN 80-7194-205-7.

RABUŠICOVÁ, Milada. Škola a (versus) rodina. V Brně: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80-210-3598-6.

VALIŠOVÁ, Alena. Asertivita v rodině a ve škole aneb Zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Vyd. 3., upr. Jinočany: H & H, 1998. ISBN 80-86022-41-2.

WALKER, Joan M. T. a Angela M. LEGG. Parent-teacher conference communication: a guide to integrating family engagement through simulated conversations about student academic progress. Journal of education for teaching: international research and pedagogy. Abingdon: Carfax Publishing Company, 2018,
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK