Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života pacientů po intenzívní péči
Název práce v češtině: Kvalita života pacientů po intenzívní péči
Název v anglickém jazyce: Quality of life of patients after intensive care
Klíčová slova: Kvalita života, PICS, Post-intensive care syndrome, PICS-F, Post-intensive care syndrome-family
Klíčová slova anglicky: Quality of life, PICS, Post-intensive care syndrome, PICS-F, Post-intensive care syndrome family, SF-36
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Šárka Klokočková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.04.2020
Datum zadání: 29.04.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2021
Datum a čas obhajoby: 02.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2021
Oponenti: PhDr. Andrea Bratová, MPH, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v platném opatření děkana. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
Seznam odborné literatury
Huggins EL, Bloom SL, Stollings JL, Camp M, Sevin CM, Jackson JC. A Clinic Model: Post-Intensive Care Syndrome and Post-Intensive Care Syndrome-Family. AACN Adv Crit Care. 2016 Apr-Jun;27(2):204-11.
Inoue S, Hatakeyama J, Kondo Y, Hifumi T, Sakuramoto H, Kawasaki T, Taito S, Nakamura K, Unoki T, Ka wai Y, Kenmotsu Y, Saito M, Yamakawa K, Nishida O. Post-intensive care syndrome: its pathophysiology, prevention, and future directions. Acute Med Surg. 2019 Apr 25;6(3):233-246.
Lee M, Kang J, Jeong YJ. Risk factors for post-intensive care syndrome: A systematic review and meta-analysis. Aust Crit Care. 2019 Dec 12.
Pařízková R, Černý V, Dostál P, Vašátko L, Hora P, Herold I, Novák I, Nalos D. Sledování kvality života u nemocných v intezívní péči-multicentrická studie. Anest. Intenziv.Med.2001;5:240-251
Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992 Jun;30(6):473-83.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je posouzení změny kvality života pacientů po prodělané léčbě na jednotce intenzívní péče a změny kvality života jejich blízkých příbuzných.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work is to assess the change in the quality of life of patients and their close relatives after the treatment in the intensive care unit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK