Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intaktní žáci v inkluzivní třídě
Název práce v češtině: Intaktní žáci v inkluzivní třídě
Název v anglickém jazyce: Intact pupils in the inclusive class
Klíčová slova: intaktní žáci, žáci se SVP, inkluzivní vzdělávání, klima třídy, učitel, podpůrná opatření
Klíčová slova anglicky: intact pupils, pupils with SEN, inclusive education, class climate, teacher, support measures
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2020
Datum zadání: 16.04.2020
Datum a čas obhajoby: 19.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoreticko-empirická práce.
Předpokládá vstupní dovednosti studenta vyhledávat v elektronických databázích, číst v anglickém jazyce, citovat zdroje dle normy.
Seznam odborné literatury
ANDERLIK, Lore. Cesta k inkluzi: úvahy z praxe a pro praxi. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-765-1.

BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2. upravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8140-6.

GABAŠOVÁ, Jitka a Miroslav VOSMIK. Asistent pedagoga a klima třídy. Praha: Dr. Josef Raabe, 2019. Management třídy. ISBN 978-80-7496-419-0.

GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozšířené české vydání. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.

KALAMBOUKA, Afroditi, et al. The impact of placing pupils with special educational needs in mainstream schools on the achievement of their peers. Educational Research, 2007, 49.4: 365-382.

LUKÁČ, Štefan. Postoje rodičů intaktních dětí a dětí se znevýhodněním k inkluzivnímu vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2017. Vedoucí diplomové práce Mgr. Magdalena Mouralová.

MICHALÍK, Jan, Pavlína BASLEROVÁ a Michal RŮŽIČKA. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. Monografie / Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-244-5321-7.

TELAŘÍKOVÁ, Lenka. Inkluzivní vzdělávání žáků s mentálním postižením v základních školách hlavního vzdělávacího proudu [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/xb7gu/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jarmila Pipeková.


Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je popsat, jaký vliv má prostředí inkluzivní třídy na intaktní žáky. Teoretická část nabídne vhled do současné problematiky inkluze a popíše, co je klima třídy, jeho utváření a faktory, které ho ovlivňují. Shrne dostupné poznatky o vlivu inkluzivního prostředí třídy na intaktivní žáky. Praktická část se bude prostřednictvím smíšeného výzkumu zjišťovat názory učitelů na tuto problematiku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to describe the influence of the inclusive class environment on intact pupils.
The theoretical part offers an insight into the current issue of inclusion and describes what climate of the class is, its formation and factors that influence it. The practical part will be through mixed research to find out the opinions of teachers on this issue.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK