Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zapojení rodičů vybrané mateřské školy do budování vztahů dítěte ke knize
Název práce v češtině: Zapojení rodičů vybrané mateřské školy do budování vztahů dítěte ke knize
Název v anglickém jazyce: Involvement of parents in a selected kindergaten in formation a child 's cognation to book
Klíčová slova: předškolní dítě, rodina, spolupráce rodiny se školou, čtenářská pregramotnost
Klíčová slova anglicky: preschool children, parents, comunication between family nad kindergarten, preliteracy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.04.2020
Datum zadání: 15.04.2020
Datum a čas obhajoby: 21.09.2020 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: Mgr. Jana Havlová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zaměřuje na úlohu rodiny ve vztahu k čtenářské pregramotnosti a gramotnosti, úlohu mateřské školy, která může vyvíjet vliv na tuto interakci, a vztah dětí ke čtenářství.
V teoretické části práce se autorka věnuje pojetí dítěte předškolního věku s přihlédnutím k jeho psychickému vývoji, spolupráci mateřské školy s rodinou, rodinu, čtenářské pregramotnosti a metodám jejího rozvoje.
Praktická část je založena na akčním výzkumu s metodou sběru dat dotazníku a zúčastněného pozorování.
Autorka navrhne lekce s knihou pro děti, které bude realizovat za přítomnosti rodičů, k rozvoji vztahu ke čtenářství a zlepšení čtenářské pregramotnosti. Prostřednictvím dotazníku pro rodiče bude autorka zjišťovat, zda či jak se změnil vztah ke knihám a k rozvoji čtenářství u dětí zapojených do realizace výzkumu.
Seznam odborné literatury
BUBENÍČKOVÁ, Petra. Kontexty čtenářství a čtenářské gramotnosti. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-80-7435-165-5.
Gramotnosti ve vzdělávání: [příručka pro učitele. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. ISBN 978-80-87000-41-0. Metodická příručka. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
HOMOLOVÁ, Kateřina. Čtenářská propedeutika. Ostrava: Ostravská univerzita., 2009. ISBN 978-80-7368-657-4. Učebnice. Ostravská univerzita.
CHALOUPKA, Otakar. Rodina a počátky dětského čtenářství. První vydání. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-85865-40-8.
CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. Praha: Nakladatelství Albatros, 1982.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
LAŽOVÁ, Ladislava. Mateřská škola komunikuje s rodiči: výměna informací, řešení problémů. Praha: Portál (vydavatelství), 2013. ISBN 978-80-262-0378-0. Příručka.
LEPILOVÁ, Květuše. Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi! 1. vyd. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0112-8.
TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0. Příručka.
TRÁVNÍČEK, Jiří. Vyprávěj mi něco: jak si děti osvojují příběhy. Vyd. 1. V Příbrami: Pistorius & Olšanská, 2007. Scholares. ISBN 9788087053072
SCHNEIDEROVÁ, Eva. Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích schopností u dětí. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0375-9. Metodická příručka.
WILDOVÁ, Radka. Rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Praha: Univerzita Karlova, 2005. ISBN 80-7290-228-8.
ZACHOVÁ, Alena. Čtenářství a čtenářská gramotnost. Vlkov: Helena Rezková, 2013. ISBN 978-80-904449-7-3.
ZÁPOTOČNÁ, Oľga. Rozvoj počiatočnej literárnej gramotnosti. In: KOLLÁRIKOVÁ, Zuznana; PUPALA, Branislav. Předškolní a primární pedagogika. Předškolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-585-7.

ČLÁNKY Z ODBORNÝCH PERIODIK
KROPÁČKOVÁ, Jana et al. Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Pedagogická orientace, 2014, roč. 24, č. 4, s. 488–509.
GAVORA, Peter. Čtení dětem v rodině: výzkum důvodů, parametrů a praktik. Pedagogická orientace: vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost 1967-, 2018, 28(1), 25-45. ISSN 1211-4669.
ŠAFRÁNKOVÁ, K. Čteme s nečtenáři. Kritické listy: občasník pro kritické myšlení. Praha: Kritické myšlení, 2010, 2010(38): str. 16-19. ISSN 1214-5823. 116.
ŠMELOVÁ, Eva. Kniha v rodině předškoláka. Informatorium 3-8: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. Praha: Portál, 2004, 11(3), 8-9. ISSN 1210-7506.
ŠPAČKOVÁ, Renata. V mateřské škole jsme zjišťovali, jak rodiče dětem doma čtou. Týdeník školství. Praha: Sofiprin, 2006, 14(25), 7. ISSN 1210-8316.
KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Efektivní výuka ke čtenářské gramotnosti vyžaduje práci s čtenářskými dovednostmi. Kritické listy. Občasník pro kritické myšlení ve školách. 2007, (27), s. 4-6. ISSN 1214-5823
SMOLÍKOVÁ, Klára. Knížka nám umožňuje vidět, co kolem sebe nemáme. Informatorium 3-8: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. Praha: Portál, 2019, 26(1), 6-9. ISSN 1210-7506.
ŠAFRÁNKOVÁ, K. Čtení s předvídáním. Kritické listy: občasník pro kritické myšlení. Praha: Kritické myšlení, 2010, 2010(37): str. 16-23. ISSN 1214-5823.
ŠTYCHOVÁ, Dana. Rodiče v mateřské škole. Informatorium 3-8: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. Praha: Portál, 2000, 7(8), 10-11. ISSN 1210-7506.
TĚTHALOVÁ, Marie. Knížka je můj kamarád. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. Praha: Portál, 2009, 16(6): str. 12- 14. ISSN 1210-7506.
TUHÁČKOVÁ, Naděžda. Jak čteme dětem. Kritické listy: čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách. Praha: Kritické myšlení, 2010, 2010(38), 23-25. ISSN 1214-5823.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK