Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vitae sanctorum: úloha franské hagiografické tradice při nástupu Karlovců
Název práce v češtině: Vitae sanctorum: úloha franské hagiografické tradice při nástupu Karlovců
Název v anglickém jazyce: Vitae sanctorum: Role of the Frankish hagiographic tradition on the accession of Carolingians
Klíčová slova: církev|světec|hagiografie|Karlovci|Franská říše|svatý Bonifác|svatý Arnulf z Met|svatý Willibrord
Klíčová slova anglicky: Church|Saint|Hagiography|Carolingians|Frankish Empire|Saint Boni|Saint Arnulf of Metz|Saint Willibrord
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.04.2020
Datum zadání: 10.04.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2020
Datum a čas obhajoby: 21.06.2022 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je rozšířit poznání o hagiografii doby karolinské a jejím místě ve středověké zbožnosti. Autor bude hledat odpověď na otázku, jaké prvky zlomu či kontinuity vykazuje raně středověká hagiografie po nástupu Karlovců ve Franské říši. Tato práce se tedy nesoustředí na studium samotného života a působení světců, nýbrž na vymezení jejich místa v historické paměti doby karolinské. Ve svém výzkumu autor zařadí hagiografickou produkci doby karolinské do kontextu předchozí církevní tradice latinského západu. Pozornost bude věnována vztahu prvních karolinských panovníků k církvi a vliv tohoto vztahu na obraz světce. Metoda zpracování diplomové práce bude spočívat v synchronní komparativní analýze hagiografických pramenů doby karolinské a v kompilaci sekundární literatury. Dílčí výsledky práce budou konzultovány s vedoucím DP.
Seznam odborné literatury
GRAUS, František. Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger: Studien zur Hagiographie der Merowingerzeit. Praha 1965.
MCKITTERICK, Rosamond. Carolingians and the Written Word. Cambridge 1989.
MCKITTERICK, Rosamond. History and Memory in the Carolingian World. Cambridge 2004.
PRINZ, Friedrich. Frühes Mönchtum im Frankenreich: Kultur und Gesselschaft in Gallien, den Rheinlanden und Bayern am Beispiel der monastischen Entwicklung. München – Wien 1965.
SCHIEFFER, Rudolf. Die Karolinger. Stuttgart 2014.
SCHIEFFER, Rudolf. Die Zeit des karolingischen Großreichs (714-887). Stuttgart 2005.
SCHIEFFER, Rudolf. Christianisierung und Reichsbildungen: Europa 700-1200. München 2013.
WEINFURTER, Stefan. Eichstätt im Mittelalter: Kloster – Bistum – Fürstentum. Regensburg 2010.
WOOD, Ian. The Missionary Life: Saints and the evangelisation of Europe, 400-1050. Harlow 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK