Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění iBoccii jako prostředku podpory integrace
Název práce v češtině: Uplatnění iBoccii jako prostředku podpory integrace
Název v anglickém jazyce: Application of iBoccia as a means of promoting integration
Klíčová slova: tělesné postižení, integrovaný sport, integrace, inkluze, postoje
Klíčová slova anglicky: physical disability, integration sport, integration, inclusion,attitudes
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.04.2020
Datum zadání: 16.04.2020
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 11:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, P8, E3 -224, Posluchárna TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Oponenti: Mgr. Markéta Křivánková
 
 
 
Konzultanti: PhDr. David Půlpán
Ocenění:Práce byla navržena na ocenění
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce je zkoumat vliv iBoccii na skupinu osob se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení, zdali jim tato inkluzivní hra přinesla nějaké obohacení či nikoliv. Dílčím cílem je zjistit, jak jedinci bez zdravotního postižení vnímají osoby se zdravotním postižením a jejich účast ve sportu a zda budou mít zájem těmto jedincům asistovat ve sportu boccia.
Seznam odborné literatury
JEŠINA, Ondřej a Martin KUDLÁČEK. Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2738-6.
KUDLÁČEK, Martin a Ondřej JEŠINA. Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. Monografie. ISBN 978-80-244-3964-8.
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vydání druhé, rozšířené a přepracované. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1679-9.
RENOTIÉROVÁ, Marie a Libuše LUDÍKOVÁ. Speciální pedagogika. 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. Učebnice. ISBN 80-244-1475-9.
STERN, Kenneth A. Types of Cerebral Palsy [online]. c2020, [cit. 2020-11-08]. Dostupné z: https://www.cerebralpalsy.org/about-cerebral-palsy/types-and-forms
VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-929-4.
WORLD BOCCIA. About boccia [online]. c2020, [cit. 2020-11-08]. Dostupné z: https://www.worldboccia.com/about-boccia/
WITTMANOVÁ, Julie. Boccia in Vybrané kapitoly ze sportu osob se zdravotním postižením. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. Učebnice. ISBN 978-80-244-3107-9.
Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation and sport: Crossdisciplinary and lifespan (6th ed.). Boston, MA: WCB/McGraw-Hill.

Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je zkoumat vliv účasti na jednorázové sportovní inkluzivní akci “iBoccia nanečisto”, spočívající ve hraní iBoccii na skupinu osob se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení. Zkoumány budou subjektivní dojmy ze hry i setkání se spoluhráči s a bez zdravotního postižení a zájem o více zkušeností do budoucna. Jako metoda sběru dat bude použita anketa vlastní konstrukce založená na hodnocení akce. Pomocí metody polostruktorovaných rozhovorů budou zjišťovány subjektivní názory jedinců bez zdravotního postižení ohledně zkušeností s jedinci se zdravotním postižením a jejich pohybovými aktivitami. Pro výzkum bude zvoleno 6 probandů, z toho 3 hráči boccii se zdravotním postižením a 3 jedinci bez zdravotního postižení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the bachelor's thesis is to investigate the impact of participation in a one-time sports inclusive event “iBoccia nanečisto”, consisting of playing iBoccia on a group of people with and without disabilities. Subjective impressions of the game as well as meetings with teammates with and without disability and interest in more experience for the future will be examined. A self-construction survey based on the evaluation of the action will be used as a data collection method. Using the semi-structured interview method, subjective opinions of non-disabled individuals about the experience of individuals with disabilities and their mobility activities will be collected, 6 probands will be selected for the research, of which 3 boccia players with disabilities and 3 individuals without disabilities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK