Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Třídní schůzka na prvním stupni základní školy.
Název práce v češtině: Třídní schůzka na prvním stupni základní školy.
Název v anglickém jazyce: Class meeting at the primary school
Klíčová slova: rodina, škola, učitel 1.stupně základní školy, spolupráce rodiny a školy, třídní schůzka, elektronická třídní schůzka
Klíčová slova anglicky: family, school, teacher of first level of primary school, family and school cooperation, class meeting, electronic class meeting
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2020
Datum zadání: 04.04.2020
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce je zaměřená na třídní schůzky na prvním stupni základní
školy. Pojednává o tom, jak na tyto schůzky nazírají rodiče, jak je vnímají učitelé, na co je třeba se při jejich organizaci připravit.

Teoretická část se opírá o literaturu a zdroje, které byly k třídním
schůzkám napsány, jejím cílem bylo zmapovat současné trendy v organizování
třídních schůzek vzhledem k efektivní spolupráci mezi školou a rodinou.

Empirická část prezentuje výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli, má
za cíl uvést inspiraci a příklady dobré praxe, povzbudit zvláště začínající
pedagogy v organizování třídních schůzek, nabídnout zkušenosti s touto
formou komunikace mezi školou a rodinou, dále pakz shromáždit náměty, jak třídní
schůzky zvládnout.

V závěru aktuálně přináší a reflektuje novou zkušenost s třídní schůzkou
vedenou v elektronické podobě.
Seznam odborné literatury
KREISLOVÁ, Z. (2008): Krok za krokem první třídou. Praha: Grada.
KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. (2003): Vzdělávací program Začít spolu : metodický
průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha : Portál.
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MREŠ, J. (2009): Pedagogický slovník. Praha: Portál.
RABUŠICOVÁ, M., ŠEĎOVÁ, K., TRNKOVÁ, K., ČIHÁČEK, V. (2004): Škola a/versus
rodina. Brno: MU.
SPILKOVÁ, V. a KOL. (2005): Proměny primárního vzdělávání. Praha: Portál.
ŠKVARKOVÁ, Z. (2010): Rodina a škola vo vzájomnej spolupráci. Banská Bystrica:
Univerzita Mateja Bela – Pedagogická fakulta.
TOMKOVÁ, A. (2007) Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřená na třídní schůzky na prvním stupni základní školy. Pojednává o tom, jak na tyto schůzky nazírají rodiče, jak je vnímají učitelé, na co je třeba se při jejich organizaci připravit.
Teoretická část se opírá o literaturu a zdroje, které byly k třídním schůzkám napsány. Jejím cílem bylo zmapovat současné trendy v organizování třídních schůzek vzhledem k efektivní spolupráci mezi školou a rodinou.
Empirická část prezentuje výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli 1. stupně základní školy. Má za cíl uvést inspiraci a příklady dobré praxe, povzbudit zvláště začínající pedagogy v organizování třídních schůzek, nabídnout zkušenosti s touto formou komunikace mezi školou a rodinou, shromáždit náměty, jak třídní schůzky zvládnout.
V závěru tato diplomová práce aktuálně přináší a reflektuje novou zkušenost s třídní schůzkou vedenou v elektronické podobě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is focused on class meetings at the first level of primary school. It discusses how parents and teachers perceive these meetings, and what is needed to be prepared to organize the meeting.
The theoretical part is based on literature and resources written about class meetings. Its aim was to map the current trends in the organization of class meetings with regard to effective cooperation between school and family.
The empirical part presents the results of the questionnaire survey among teachers. Its aims to give inspiration and examples of good practice, to encourage particularly beginning teachers in organizing class meetings, to offer experience with this form of communication between school and family, and to gather ideas on how to manage class meetings.
In the end, this diploma thesis brings and reflects a new experience with the class meeting held in electronic form.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK