Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čtenářská gramotnost dětí v dětských domovech
Název práce v češtině: Čtenářská gramotnost dětí v dětských domovech
Název v anglickém jazyce: Reading Literacy of children in children's homes
Klíčová slova: reading|porozumění|dětský domov|test|domácí gramotnostní prostředí
Klíčová slova anglicky: reading|comprehension|children's home|test|home literacy environment
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2020
Datum zadání: 15.04.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.05.2020
Datum a čas obhajoby: 06.02.2023 08:45
Datum odevzdání elektronické podoby:28.12.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit, jak je rozvíjena čtenářská gramotnost dětí žijících v dětských domovech a jak tyto děti rozumí psanému textu.
Práce se zaměří zejména na faktory, které jsou významné pro rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků předškolního, mladšího i staršího školního věku. Metodologicky bude vycházet zejména z výzkumů PISA a/nebo PIRLS. Jako jeden z klíčových faktorů pro rozvoj čtenářské gramotnosti bývá označováno domácí gramotnostní prostředí. Prostřednictvím dotazníku bude zkoumáno, jaké je gramotnostní prostředí v dětském domově a s jakými typy textů se děti nejčastěji setkávají. Prostřednictvím testu čtenářské gramotnosti, který bude vybrán a přizpůsoben z materiálů PIRLS a/nebo PISA. Otázky budou zaměřeny na jednotlivé procesy porozumění textu se zohledněním věkových specifik. Získaná data a z nich plynoucí závěry budou nabídnuty pracovníkům dětského domova k dalšímu využití v práci s dětmi.
Seznam odborné literatury
- Čtenářská gramotnost ve výuce. Metodická příručka. [online]. Praha: Národní Ústav pro vzdělávání. 2011. ISBN 978-80-87000-99-1

- DOLEŽALOVÁ, Jana. Čtenářská gramotnost: (Práce s textovými informacemi napříč kurikulem). Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-520-2.

- FRIEDLANDEROVÁ, Hana, Irena PRÁZOVÁ, Hana LANDOVÁ a Vít RICHTER. České děti a mládež jako čtenáři 2017. Brno: Host, 2018. ISBN 978-80-7577-804-8.

- LAUFKOVÁ, Veronika. Čtenářská gramotnost z pohledu rámcových a školních
vzdělávacích programů. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání [online]. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018

- GABAL, Ivan, VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ, Lenka. Jak čtou české děti? Analýza výsledků sociologického výzkumu, 2003

- Gramotnosti ve vzdělávání. Příručka pro učitele. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. ISBN 978-80-87000-41-0.

- Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. [online]. Dostupné z:
https://pages.pedf.cuni.cz/gramotnost/files/2019/10/Editorial.pdf

- LEPILOVÁ, Květuše. Cesty ke čtenářství: vyprávějte si s námi!. Brno: Edika, 2014. ISBN 978-80-266-0112-8

- PRÁZOVÁ, I., HOMOLOVÁ K., LANDOVÁ H., RICHTER V. České děti jako čtenáři. 1.vyd. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7491-492-8

- SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR, Čtenářství, jeho význam a podpora, 2008, Praha, [online], [cit. 01-04-2019]

- POLÁKOVÁ, Irena, Eva BĚLINOVÁ a Alžběta INGROVÁ. S knihou po škole: školní čtenářské kluby. V Praze: Nová škola, 2014. ISBN 9788090580701.

- VĚŘÍŠOVÁ, Irena, Květuše KRÜGER a Eva BĚLINOVÁ. Kudy vede cesta ke čtenáři?: rozvoj dětského čtenářství na druhém stupni základní školy.
Praha: GAC, 2007. ISBN 978-80-254-0669-4.

- VYKOUKALOVÁ, V., WILDOVÁ, R. Čtenářská gramotnost žáků 1. stupně a možnosti jejího rozvoje. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze.
Karolinum, 2013. ISBN 978-80-7290-642-0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK