Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Handbücher übersetzen – an der Schnittstelle zwischen Alltags- und Fachsprache
Název práce v jazyce práce (němčina): Handbücher übersetzen – an der Schnittstelle zwischen Alltags- und Fachsprache
Název práce v češtině: Handbücher übersetzen – an der Schnittstelle zwischen Alltags- und Fachsprache
Název v anglickém jazyce: Translating handbooks – on the boarder to terminology
Klíčová slova: překlad|překladatelská analýza|překladatelské posuny|překladatelské problémy|astronomie|překladatelské metody|typologie problémů|socializace|společnost|idenita|vnímání|individualizace
Klíčová slova anglicky: translation|translation shifts|analysis|translation methods|typological problems|astronomy|socialization|society|identity|perception|individualization
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2020
Datum zadání: 02.04.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Dr. phil. Christof Heinz, M.A.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do němčiny a vyhotovený překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových. Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených pravidly pro organizaci studia FF UK připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
BAKER, M. In Other Words: A coursebook on translation. London: Routledge 1992.
BEČKA, J. V.: Česká stylistika. Praha, Academia 1992.
ČECHOVÁ, M., KRČMOVÁ, M,. MINÁŘOVÁ, E.: Současná stylistika. Praha: Lidové noviny 2008.
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a .… Praha: Trizonia 1997.
KENÍŽ, A. Sú termíny skutočně najväčsím kameňom úrazu pri prekladu odborného textu? IN: Kusá, M., GROMOVÁ, E. (eds.) Preklad a kultúra 3, Bratislava: Ústav svetovej literátúry SAV. 111 – 116, 2011.
KNITTLOVÁ, D. Překlad a překládání. Olomouc: Univerzita Palackého 2010.
KUFNEROVÁ, Z. Překládání a čeština. Jinočany: H&H 1994.
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou?: Výbor studií. Praha: Čs. spisovatel, 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný 1998.
MACUROVÁ, A. Nad jazykem současného překladu. In: Spisovná čeština a jazyková kultura, Praha, FF UK. pp. 246 – 249, 1995.
NEWMARK, P. A Textbook of Translation. London: Prentice Hall 1988.
NORD, CH. Text Analysis in Translation: theory, methodology and didactic application of a model for translation-oriented text analysis. Amsterdam: Rodopi 1991.
NORD, CH. What do we know about the target text receiver, A. Beeby et., al. Investigating Translation, Barcelona, pp. 195 – 212. 2000
POPOVIČ, A. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran 1975.
REISS, K. Texttyp und Übersetzungsmethode. Cornelsen Vlg Scriptor 1976
SGALL, P., PANEVOVÁ, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha: Karolinum 2004.
VILIKOVSKÝ, J. Překlad jako tvorba. Praha: Ivo Železný 2002.
VRBOVÁ, A. Stylistika pro překladatele. Praha: Karolinum 1998.

Další literatura bude zadávána v průběhu vypracovávání bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK