Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: Katy Hershberger, Losing My Religion at Christian Camp (Katy Hershberger | Longreads | August 2019 https: longreads.com/2019/08/08/losing-my-religion-at-christian-camp/ CIT. 31. 3. 2020)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Katy Hershberger, Losing My Religion at Christian Camp (Katy Hershberger | Longreads | August 2019 https:
longreads.com/2019/08/08/losing-my-religion-at-christian-camp/ CIT. 31. 3. 2020)
Název v anglickém jazyce: Annotated Translation: Losing My Religion at Christian Camp (Katy Hershberger | Longreads | August 2019 https:
longreads.com/2019/08/08/losing-my-religion-at-christian-camp/ CIT. MARCH 31, 2020)
Klíčová slova: křesťanský letní tábor|USA|náboženství|dívčí dospívání|genderově oddělená výchova
Klíčová slova anglicky: Christian summer camp|USA|religion|girlhood|gender-separate education
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.03.2020
Datum zadání: 31.03.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.05.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Ešnerová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny k vypracování:

Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doprovoďte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. Komentář slouží k provedení překladatelské analýzy, která by měla předcházet překladu: v jejím rámci celkově charakterizujte výchozí text; uveďte, s jakým cílem a jakou funkcí byl napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále uvažujte o nové, české komunikační situaci překladu - tato situace, byť hypotetická, bude v komentáři představena. Vysvětlete, zda a proč jsou funkce a cíl v této nové komunikační situaci, a v závislosti na nich styl, v textu vašeho překladu stejné či pozměněné. Dále, v novém oddílu komentáře, popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a celkově v rovině stylistické, případně kompoziční. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Citovaná vlastní řešení, která budete uvádět jako důkazy vámi zvolených postupů, opatřete odkazy ke stránkám překladu i originálu. Komentář opatřete na závěr bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke dvěma vázaným exemplářům práce (kroužková vazba) dvě volně vložené kopie výchozího textu.
Seznam odborné literatury
TRANSLATOLOGIE
Bassnett, S. Translation Studies, rev. ed., London 1991.
Crystal, D., Davy, D. Investigating English Style, New York: Longman 1995.
Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha 1988 a d. vydání
Hatim, B., Mason, I. Discourse and the translator. 1994.
Hatim, B., Mason, I. The Translator as Communicator, 1997.
Hatim, B. Translation. An advanced resource book. 2004.
Hickey, L. The Pragmatics of translation. 1981.
Hochel, B. Preklad ako komunikácia. Bratislava 1990.
Jacobson, R. Poetická funkce. Praha: H+H 1990.
Nord, Christiane Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis, Amsterdam-New York: Rodopi, 2nd. revised edition, 2005.
Knittlová, Dagmar Překlad a překládání. Olomouc 2010.
Kuffnerová, Zlata. Čtení o překládání. 2009. H+H 2009.
Levý, J. Umění překladu. Praha 1983, 1998.
Schaffner, Ch, Adab, B. (eds). Developing translation competence. 2000.
Vilikovský, J. Překlad jako tvorba. Praha 2002.
ČESKÁ STYLISTIKA
Cvrček, V. et al. Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum 2010.
Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika. Praha 2003, 2008.
Čmejrková, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha 1996.
Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Praha 1999.
Daneš, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997.
Hausenblas, K. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha 1971.
Hausenblas, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996.
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a .… Praha 1997
HOFFMANNOVÁ, J. et al. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.
JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1995.
Muellerová, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. Praha 1989.
NEBESKÁ, I., Macurová, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání. Praha 1996.
Pravdová, Markéta. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
SGALL, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha 2004.
Svozilová, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině. Jinočany 2000.
Šrámek, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996.

PARALELNÍ ČESKÁ LITERATURA K TÉMATU
Curran, D. – Renzetti, C. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2005.
(A DALŠÍ, PODLE VÝBĚRU STUDENTKY A JEJÍCH KONZULTACÍ S VEDOUCÍ)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK