Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ
Název práce v češtině: Hodnocení a sebehodnocení žáků na 1. stupni ZŠ
Název v anglickém jazyce: Evalution and self-evulation of students in primary schools.
Klíčová slova: Hodnocení, sebehodnocení, žák, učitel, reflexe, zpětná vazba, motivace, distanční výuka
Klíčová slova anglicky: evaluation, self-evaluation, student, teacher,reflection, Feedback, motivation, distance learning
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.03.2020
Datum zadání: 27.03.2020
Datum a čas obhajoby: 12.01.2022 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se zabývá sebehodnocením žáků na základní škole.
Teoretická část pomocí odborné literatury vymezuje pojem školní hodnocení žáků. Analyzuje různé typy a formy hodnocení i jejich dopad na žáka a jeho motivaci k další školní práci.
Zvláštní pozornost je zaměřena na sebehodnocení žáků mladšího školního věku a na schopnost těchto žáků zhodnotit svůj školní výkon. Je zde reflektován vývoj žákovského sebehodnocení od roku 1989. Práce také poukazuje na přednosti a úskalí spojená s tímto způsobem hodnocení a představuje různé strategie, kterými může učitel žáky k sebehodnocení motivovat a vést je ke kvalitní sebereflexi.
Empirická část má charakter kvalitativního výzkumu. Sleduje, jakým způsobem jsou na vybraných školách žáci k sebehodnocení vedeni. Práce zjišťuje, jak tuto problematiku vnímají učitelé a žáci. Porovnává a vyhodnocuje zkušenosti jednotlivých aktérů vzdělávacího procesu.
Výzkum zkoumá pomocí řízeného rozhovoru postoje a názory učitelů na sebehodnocení žáků, zda si uvědomují význam sebehodnocení pro osobnost žáka a zjišťuje, jakým způsobem je na jednotlivých školách realizováno.
V druhé části výzkumu jsou představeny různé formy sebehodnocení. Práce zkoumá a porovnává jednotlivé metody, které žákům pomáhají v sebereflexi. Jednotlivé aktivity jsou popsány a vyhodnoceny. Tato část výzkumu je věnována konkrétním strategiím učitele, které ovlivňují rozvoj dovednosti sebehodnocení žáků.
Seznam odborné literatury

Literatura:
K. STARÝ, V. LAUFKOVÁ a kol. (2017): Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál
KOŠŤÁLOVÁ, H. (2012): Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál
J. STARÁ a kolektiv autorů (2006): Slovní hodnocení na 1. stupni ZŠ. Praha: Raabe.
J. SLAVÍK (1999): Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál
KOLÁŘ, Z. (2009): Hodnocení žáků: formy hodnocení, učitel a žák, hodnocení kompetencí žáků, sebehodnocení, praktické ukázky. Praha: Grada

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK