Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj morálního usuzování v případě imperativu poslušnosti vůči autoritě
Název práce v češtině: Vývoj morálního usuzování v případě imperativu poslušnosti vůči autoritě
Název v anglickém jazyce: Development of moral judgment in case of the imperative of obedience to authority
Klíčová slova: Morální usuzování, předškolní věk, mladší školní věk, poslušnost autoritě, heteronomní morálka, autonomní morálka, atributy legitimizující postavení autority
Klíčová slova anglicky: Moral reasoning, preschool age, younger school age, obedience to authority, heteronomous morality, autonomous morality, attributes legitimizing the position of authority
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2020
Datum zadání: 22.03.2020
Datum a čas obhajoby: 09.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Piagetovo výzkumné zjištění o vývoji od morálky poslušnosti vůči autoritě k morálce abstraktních ideálů je prezentované i v současných učebnicích vývojové psychologie (Langmeier, Krejčířová: Vývojová psychologie 2006; Thorová: Vývojová psychologie 2015; Vágnerová: Dětství a dospívání 2017). Jedním z významných kritiků Piagetovy teorie je William Damon (např. jeden ze dvou editorů šestého vydání The Handbook of Child Psychology z roku 2006). Mimo jiné tvrdí, že vypracoval vlastní teorii vývoje dětského pojetí autority – její legitimity a imperativu poslušnosti vůči autoritě. Cílem práce autorky je příspěvek do této diskuse, a to na základě práce se srovnatelnými empirickými daty.

Za prvé jde o otázku, která ze situací předkládaných Damonem dětem k posouzení je nejbližší situacím nespravedlivě úkolujícího dospělého, které předkládal dětem Piaget, a jak na ni Damonovy děti reagovaly. Za druhé jde o otázku, zda a v čem se reakce Damonových dětí odlišují od reakcí dětí Piagetových. Za třetí jde o otázku, zda lze empirická zjištění zmíněných autorit replikovat dnes a u nás.

Autorka bude řešit výběr výzkumných situací (příběhů a otázek ke klinickým rozhovorům) z díla obou autorů; a složení skupiny dětí, které získá ke spolupráci.
Seznam odborné literatury
Klusák, M. (2014). Morální vývoj školáků a předškoláků: Paradigmatické výzvy dle Jeana Piageta. Praha: Karolinum.

Damon, W. (1977). The Social World of the Child. San Francisco: Jossey-Bass.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK