Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychoterapie obětí sexuálního násilí
Název práce v češtině: Psychoterapie obětí sexuálního násilí
Název v anglickém jazyce: Psychotherapy of victims of sexual violence
Klíčová slova: terapie, sexuální násilí, domácí násilí, posttraumatická stresová porucha kvalitativní přístup, rozhovor
Klíčová slova anglicky: therapy, sexual violence, domestic violence, post-traumatic stress disorder, qualitative research, interview
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2020
Datum zadání: 17.03.2020
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Gabriela Dymešová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Je plánován postup zpracování, který je v souladu v souladu s konceptem „date-driven.“ Vstupní výzkumné otázky budou formulovány a podloženy teoretickými znalostmi v dané oblasti, ale samotná výzkumná studie bude založena primárně na výsledcích sběru dat. Nejdříve tedy bude zpracovávána výzkumná část, na základě výsledků a zjištění budou výstupy doplněny a provázány částí teoretickou.

Pro realizaci polostrukturovaných rozhovorů bude osloveno šest psychoterapeutů pracující s oběťmi sexuálního násilí. Tito psychoterapeuti používají při práci s klienty převážně metody založené na existenciální analýze, konkrétně dasainsanalýzu. Pro výzkumné účely jsou přijatelní minimálně čtyři respondenti. S každým respondentem proběhne analýza jeho dvou terapeutických zkušeností s cílovou skupinou. V prvním případě půjde o analýzu psychoterapeutického procesu, kde se u klienta objevily pozitivní účinky psychoterapeutického působení. V druhém případě půjde o analýzu psychoterapeutické zkušenosti s klientem, kdy terapeut nevnímá pozitivní změnu v osobnosti klienta po psychoterapii. Metoda sběru dat - polostrukturovaný rozhovor umožňuje značnou míru flexibility při vedení rozhovoru a zároveň jsou jasně stanoveny základní body, které jsou těžištěm výzkumné části. Vzhledem k citlivosti tématu bude třeba bedlivě respektovat etické aspekty výzkumu. Data o respondentech budou anonymizována, oslovení respondenti budou seznámeni s cíli výzkumu, pro účast na výzkumu je nezbytný jejich informovaný souhlas. Ve výpovědích respondentů bude věnována pozornost vnímanému přínosu psychoterapie a hodnocení terapeutického procesu terapeutem.

Na základě empirické části budou vyhledány vhodné odborné zdroje pro zpracování teoretické části. Teorie bude rozdělená na dvě hlavní subkapitoly: sexuální násilí, psychoterapie, tato kapitola se bude vzhledem k zaměření oslovených terapeutů vztahovat primárně k dasainsanalytické psychoterapii. Cílem teoretické části je smysluplně zachytit podstatu sexuálního násilí a psychoterapeutického působení.
Seznam odborné literatury
1. Barton, S., Boals, A., & Knowles, L. (2013). Thinking About Trauma: The Unique Contributions of Event Centrality and Posttraumatic Cognitions in Predicting PTSD and Posttraumatic Growth. Journal Of Traumatic Stress, 26(6), 718-726. doi:10.1002/jts.21863
2. Braga, L. L., Mello, M. F., & Fiks, J. P. (2012). Transgenerational transmission of trauma and resilience: a qualitative study with Brazilian offspring of Holocaust survivors. BMC Psychiatry, 12.134. doi:10.1186/1471-244X-12-134:
3. Brichcín, S.; Kalvach, Z. Soudní psychiatrie a soudní sexuologie pro policisty vyšetřovatele. Praha, PAČR, 1997.
4. Burgess, A. W., Holmstrom, L. L. Rape trauma Syndrome. American Journal of Psychiatry, 1974, 131 (9), 981-986
5. Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (2004). The Foundations of Posttraumatic Growth: New Considerations. Psychological Inquiry. 2004, 15(1), 93-102
6. Mertin, P., & Mohr, P. B. (2000). Incidence and correlates of posttraumatic stress disorder in Australian victims of domestic violence. Journal of Family Violence, 15(4), 411-422
7. Praško, J., Hájek, T., Pašková, B., & Preiss, M. (2003). Stop traumatickým vzpomínkám.: Jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu. Praha: Portál.
8. Praško, J., Hájek, T., & Preiss, M. (2002). Posttraumatická stresová porucha a jak se jí bránit. Praha: Maxdorf
9. Vizinová, D., Preiss, M., (1999). Psychické trauma a jeho terapie. Praha: Portál.
10. Yalom, I., (2012). Chvála psychoterapie. Praha: Portál
11. Zerach, G., & Solomon, Z. (2016). Low levels of posttraumatic stress symptoms and psychiatric symptomatology among third-generation Holocaust survivors whose
fathers were war veterans. Journal Of Psychiatric Research, 73, 25-33. doi:10.1016/j.jpsychires.2015.11.014

Předběžná náplň práce
Výzkumná studie je zaměřena na téma psychoterapie obětí sexuálního násilí. Volba tématu vychází z pracovní zkušenosti autorky s obětmi domácího násilí a oběťmi obchodu s lidmi, u nichž se vyskytuje velmi často také problematika sexuálního násilí. Cílem práce je nahlédnout na individuální zkušenosti psychoterapeutů s klienty, kteří byli v minulosti oběťmi sexuálního násilí a zkoumat vliv psychoterapie na jejich osobnost. S respondenty budou realizovány polostrukturované rozhovory, které budou následně analyzovány. Kvalitativní metodologie je zvolena vzhledem k tomu, že cílem autorky je především zachycení a pochopení jedinečnosti životních zkušeností každého respondenta s konkrétními klienty. Výzkumný soubor bude představovat ideálně čtyři až šest terapeutů pracující s oběťmi obchodu s lidmi a oběťmi domácího násilí, kteří jsou současně i oběťmi sexuálního násilí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The research study is focused on psychotherapy of victims of sexual violence. The choice of the topic is based on the work experience of authors with victims of domestic violence and victims of trafficking in human beings, who also very often have sexual violence. The aim of this work is to look at the individual experiences of psychotherapists with clients who were victims of sexual violence in the past and to examine the influence of psychotherapy on their personality. Semi-structured interviews will be conducted with the respondents and analyzed. The qualitative methodology is chosen due to the fact that the main aim of the author is to capture and understand the uniqueness of each respondent's experiences with concrete clients. The research sample will ideally represent four or six therapists who work with victims of trafficking in human beings and victims of domestic violence who are also victims of sexual violence.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK