Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití vestibulární rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě
Název práce v češtině: Využití vestibulární rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě
Název v anglickém jazyce: Use of vestibular rehabilitation in patients after stroke
Klíčová slova: vestibulární rehabilitace, vestibulární systém, závrať, cévní mozková příhoda, posturální stabilita
Klíčová slova anglicky: vestibular rehabilitation, vestibular system, dizziness, stroke, postural stability
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Adéla Slámová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.03.2020
Datum zadání: 12.04.2021
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Jakub Kozel
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je využití vestibulární rehabilitace u pacientů po cévní mozkové příhodě. Ročně je v České republice hospitalizováno cca 50 tisíc pacientů pro diagnózu cévní mozkové příhody, ale pouze 25 % z nich nemá žádné následky a plně se vrátí k původnímu stylu života. Jedním z možných následků cévní mozkové příhody je vestibulární patologie. Pacienti trpí poruchami rovnováhy, závratěmi a bojí se pádů. Na základě tohoto deficitu je možné využít vestibulární rehabilitaci, jejímž cílem je vestibulární kompenzace, která vede ke zlepšení stability, snížení intenzity závratí, snížení rizika pádů a navrácení pacienta k sociálním a pracovním aktivitám, na které byl zvyklý. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se dělí na 4 oddíly. První oddíl se zabývá problematikou cévní mozkové příhody. Druhý oddíl je věnován popisu vestibulárního aparátu. Třetí oddíl podává přehled poznatků o vestibulární rehabilitaci. V posledním oddílu najde čtenář shrnutí a vymezení základních pojmů posturální stability. Praktická část obsahuje kazuistiky tří pacientů po cévní mozkové příhodě s poruchami rovnováhy. Na základě vstupního vyšetření byl vytvořen cvičební program vycházející z principů vestibulární rehabilitace. Pro objektivní zhodnocení výsledků bylo využito vyšetření na plošině PhysioSensing, 10 Meter Walk Test a Timed Up and Go Test. Cílem bakalářské práce je návrh cvičebního programu a následná aplikace individuálně sestaveného vestibulárního tréninku u pacientů po cévní mozkové příhodě. Výsledky ukazují, že u pacientů došlo ke zlepšení posturální stability a balančních schopností.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the application of Vestibular Rehabilitation Therapy (VRT) in the treatment of Cerebrovascular accident (CVA). Annually, on average 50 thousand patients are hospitalised when diagnosed with CVA, of those only 25 % do not suffer the consequences and fully recover to their former health. Vestibular disorders account for one of the consequences of CVA. Patients suffer from dizziness, imbalance and the fear of falling down. To compensate for the deficiencies, VRT could be availed to improve stability, dizziness intensity, lower the risk of falling, ultimately leading to patient´s social and occupational activity return.
The thesis constitutes theoretical and practical parts. The former part is divided into 4 sections. The first section discusses the issue of CVA. The second one describes the vestibular system. The third section provides an insight to findings of VRT. The last section summarises the key concepts of postural stability. The practical part contains case history of three patients diagnosed with CVA and related balance disorders. Special rehabilitation program reflecting VRT principles was designed based on patients´ initial health examination. To evaluate the results objectively, following methods were used: PhysioSensing Plate, 10 Meter Walk Test, Timed Up and Go Test. The aim of this thesis is to apply an individually designed program, based on VRT, to patients diagnosed with CVA. The results showed that application of this program led to improvements in postural stability and balance abilities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK