Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zátěžové faktory v práci učitele konkrétní školy
Název práce v češtině: Zátěžové faktory v práci učitele konkrétní školy
Název v anglickém jazyce: Stress factors and their possible effect on the teachers in a selected school
Klíčová slova: stres, stresory, zátěž, duševní hygiena, syndrom vyhoření
Klíčová slova anglicky: stress, stressors, mental hygiene, burn-out
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2019
Datum zadání: 04.03.2020
Datum a čas obhajoby: 02.06.2020 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zaměřena na zátěžové faktory v práci učitelů na konkrétní škole. Cílem teoretické části práce je specifikace zátěžových faktorů, jako je stres, syndrom vyhoření či jiné zátěžové situace, jejich projevy a důsledky na duševní zdraví učitelů. Další část bude obsahovat strategii zvládání stresových situací, prevence vzniku syndromu vyhoření či příklady pro podporu duševního zdraví učitelů. Cílem praktické části je dotazníkovým šetřením zjistit jaké zátěžové faktory působí učitele v konkrétní škole a jakým způsobem se těmito faktory vyrovnávají.
Seznam odborné literatury
ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, Markéta. Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele. Praha: Grada, 2018. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-271-0470-3.…
HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3704-1.
BÁRTOVÁ, Zdenka. Jak zvládnout stres za katedrou. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-110-7.
ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Psychologické aspekty v práci učitele. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-913-1.
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualit a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na zátěžové faktory v práci učitelů na konkrétní škole. Cílem teoretické části práce je specifikace zátěžových faktorů, jako je stres, syndrom vyhoření či jiné zátěžové situace, jejich projevy a důsledky na duševní zdraví učitelů. Cílem praktické části je dotazníkovým šetřením zjistit jaké zátěžové faktory působí učitele v konkrétní škole a jakým způsobem se těmito faktory vyrovnávají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis will be focused on stress factors influencing teachers in selected school.
The aim is to specify stress factors such as stress, the occupational burnout, etc., and their effects on teachers’ mental health.
The practical part contains research, which is focused on stressful factors influencing the teachers working at selected school. The method of questionnaire is used to find out how the teachers cope with such situations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK