Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Profesní psychohygiena učitele v mateřské škole – případová studie
Název práce v češtině: Profesní psychohygiena učitele v mateřské škole – případová studie
Název v anglickém jazyce: Professional psychohygiene of teacher in a nursery school - case study
Klíčová slova: psychohygiena, učitel mateřské školy, stresory, metody psychohygieny, duševní stav
Klíčová slova anglicky: Psychohygiene, a kindergarten teacher, stressors, methods of psychohygiene, mental condition
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2019
Datum zadání: 03.03.2020
Datum a čas obhajoby: 02.06.2020 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část se zaměřuje na definování psychohygieny včetně jejích principů, uvedení stresorů a faktorů ovlivňující duševní stav člověka a na možné tréninky psychohygieny. Podrobněji je také definována pozice učitele v mateřské škole a specifika pracoviště.
Praktická část je zaměřena kvalitativně. Pomocí případové studie bude detailně prozkoumáno pracoviště jedné soukromé mateřské školy a na základě poznatků bude vyvozen závěr ohledně psychohygieny učitelů. Cílem práce bude odhalit pozitiva/negativa, která ovliňují pedagogy v této mateřské škole.
Seznam odborné literatury
BARTKO, Daniel. Moderní psychohygiena. 2. dopl. vyd. Praha: Panorama, 1980. Pyramida (Panorama).
BEDRNOVÁ, Eva a Daniela PAUKNEROVÁ. Management osobního rozvoje: duševní hygiena, sebeřízení, efektivní životní styl. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-381-6.
BEDRNOVÁ, E. et al. Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1999, s. 42. ISBN 80-7168-681-6.
MELGOSA, J. Zvládni svůj stres! 1. vyd. Praha: Advent-Orion, 1997, s. 125. ISBN 80-7172- 240-5.
MÍČEK, Libor. Duševní hygiena. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 208 s. ISBN neuvedeno.
MÍČEK, Libor. Duševní hygiena: vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických fakult oboru psychologie. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. Učebnice pro vysoké školy (Státní pedagogické nakladatelství).
NEŠPOR, K. Duševní pružnost v každodenním životě. 1. vyd. Praha: Portál, 2015, s. 36. ISBN 978-80-262-0778-8
PALAZZOLO, J. Nespavost – zbavte se jí navždy! 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2286-3.
PRAŠKO, Ján. Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-737-X.
Předběžná náplň práce
Teoretická část:
1. Úvod
2. Psychohygiena – definice, principy
3. Učitel v mateřské škole - definice, osobnost, kompetence
4. Stresory ovlivňující práci učitele v mateřské škole
Praktická část:
1.Případová studie v mš – pozorování, dotazníky
2. Závěr + případná doporučení na zlepšení psychohygieny na pracovišti
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK