Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrating Environmental Education Topics into the EFL Class to Improve Students’ Communication Skills
Název práce v češtině: Zapojení témat environmentální výchovy do výuky anglického jazyka za účelem zlepšení komunikačních dovedností žáků
Název v anglickém jazyce: Integrating Environmental Education Topics into the EFL Class to Improve Students’ Communication Skills
Klíčová slova: výuka anglického jazyka, vyučovací metody, komunikační dovednosti, průřezová témata, environmentální výchova
Klíčová slova anglicky: English language teaching, teaching methods, communication skills, cross-curricular subjects, environmental education
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2020
Datum zadání: 03.03.2020
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 10:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1, C203/C3, Židle dřevěné + lavice, Fix, Zastínění, PVC
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Marie Hofmannová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autorka provede rešerši dostupných zdrojů a zpracuje teroretickou část. Dále si prostuduje model ALACT dle Korthagena, kterým se nechá vést při realizaci akčního výzkumu v empirické části práce. V rámci druhé části vytvoří přípravy hodin angličtiny, které integrují témata z environmetnální výchovy, ty odučí na základní škole a svoji zkušenosti bude reflektovat vzhledem ke stanoveným cílům.
Seznam odborné literatury
Coyle, Do, Philip Hood, and David Marsh. Clil: Content and Language Integrated Learning. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010. Print.
Rivers, Wilga M. Teaching foreign-language skills. Chicago ; London : University of Chicago Press, 1981. Print.
Richards, J., & Rodgers, T. Approaches and Methods in Language Teaching. New York: Cambridge University Press, 2001. Print.
Pinn, David E. Environmental Education : Perspectives, Challenges and Opportunities. Hauppauge, New York : Nova Science Publishers, Inc. 2017. Print.
Korthagen, Fred A. J. Linking Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education. Mahwah, N.J: L. Erlbaum Associates, 2001. Print.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá integrací témat environmentální výchovy do hodin výuky anglického jazyka s cílem zlepšit komunikační dovednosti žáků. Teoretická část se zaměřuje na různé vyučovací metody, které umožňují do hodin cizích jazyků přizvat obsah z nejazykového předmětu, dále analyzuje environmentální výchovu jako průřezové téma a definuje měkké dovednosti (zejména komunikační). Praktická část zkoumá, jak podnítit diskuzi o tématech environmentální výchovy v hodinách anglického jazyka a jak skrze ní vytvořit autentické prostředí pro rozvíjení komunikačních dovedností žáku. V rámci akčního výzkumy budou vytvořeny přípravy hodin angličtiny a aktivit zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností. Tyto hodiny budou následně pilotovány na základní škole a reflektovány autorkou práce na základě modelu ALACT dle Korthagena.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the integration of Environmental Education themes into the EFL class in order to improve students' communication skills. The theoretical part focuses on various content-focused teaching methods, analyses Environmental Education as a cross-curricular subject and defines soft skills (communication skills in particular). The practical part examines how the Environmental Education topics might be discussed in the EFL class to provide authentic learning environment and enhance pupils' communication skills. The action research is based on creating lesson plans and activities focused on communication skills development, putting them into practice in an elementary school and reflect on the lessons using Korthagen's ALACT model.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK