Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace dobrovolníků vysílaných humanitárními organizacemi na zahraniční mise
Název práce v češtině: Adaptace dobrovolníků vysílaných humanitárními organizacemi na zahraniční mise
Název v anglickém jazyce: Adaptation of Volunteers Sent by Humanitarian Organizations to Foreign Missions
Klíčová slova: adaptace|personální řízení|dobrovolníci|zahraniční mise|humanitární a rozvojová pomoc|neziskový sektor
Klíčová slova anglicky: adaptation|personnel management|volunteers|foreign missions|humanitarian and development aid|non-profit sector
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2019
Datum zadání: 24.06.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je zpracování problematiky adaptace dobrovolníků vysílaných humanitárními organizacemi na zahraniční mise. V práci bude nejprve popsána humanitární pomoc, dobrovolnictví a principy mezinárodní dobrovolnické spolupráce. Poté bude charakterizována adaptace ve vztahu k výkonu práce v zahraničí včetně nástrojů řízení adaptačního procesu. Oporou budou akademické zdroje a zprávy vydané organizacemi Dobrovolníci OSN a Humanitární dobrovolníci EU. Cílem empirického šetření bude identifikovat a komparovat, jak probíhá adaptace dobrovolníků vysílaných na zahraniční mise českými organizacemi, jimiž jsou ADRA, Červený kříž, Člověk v tísni, Charita ČR, Lékaři bez hranic a Magna. Komparovány rovněž budou nástroje řízení adaptace v těchto organizacích. Pro sběr dat bude použita metoda kvalitativních polo-strukturovaných rozhovorů s personalisty zajišťujícími adaptaci dobrovolníků. Následně budou realizovány rozhovory minimálně se dvěma dobrovolníky z každé organizace, kteří prošli adaptačním procesem v posledních dvou letech. Prostřednictvím těchto rozhovorů bude zjišťováno, zda procesy adaptace odpovídají potřebám dobrovolníků. Předběžná struktura práce 1 Problematika humanitární pomoci 1.1 Zahraniční mise 1.2 Typy zahraničních misí 2 Vývoj a význam dobrovolnictví v mezinárodním kontextu 2.1 Mezinárodní dobrovolnická spolupráce 2.2 Dobrovolníci OSN a Humanitární dobrovolníci EU 2.3 Mezinárodní právní úprava humanitární práce a dobrovolnictví 3 Proces adaptace 3.1 Vzdělávání jako součást adaptace 3.2 Mentoring v procesu adaptace 3.3 Plán adaptace a jeho vyhodnocování 3.4 Specifika adaptace na práci v zahraničí a v multikulturním týmu 4 Humanitární organizace České republiky působící na mezinárodní úrovni 4.1 ADRA 4.2 Červený kříž 4.3 Člověk v tísni 4.4 Charita ČR 4.5 Lékaři bez hranic Empirické šetření: Naplňování potřeb v procesu adaptace dobrovolníků vysílaných na zahraniční humanitární mise
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3. BOČEK, Josef a Ondřej LOCHMAN. Dobrovolně přes hranice [online]. Praha: HESTIA, 2012 [vid. 2019-03-18]. Dostupné z: http://www.hest.cz/cdn/public/001167.pdf. ČR. Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. In: Sbírka zákonů. 21. 4. 2010. ISSN 1211-1244. Dostupné z:https://www.mzv.cz/file/2543550/_3._zakon_o_zahranicni_rozvojove_spolupraci.pdf. EVANS, Elisha a Joe SAXTON. The 21st Century Volunteer: A report on the changing face of volunteering in the 21st Century. London: nfpSynergy, 2005. Dostupné z: http://thestewardsjourney.com/wp-content/uploads/2014/12/21st-Century-Volunteer.pdf. HUSTINGS, Lesley a Frans LAMMERTYN. Collective and Reflexive Styles of Volunteering: A Sociological Modernization Perspective. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2003, 14(2), s. 167–187. [vid. 2018-04-27] ISSN 1573-7888. Dostupné z:https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/83582/1/collective%25252Band%25252Breflexive%25252Bstyles.pdf. KOLB, Robert. Advanced introduction to international humanitarian law. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014. ISBN 978-1-78347-751-7. NEKORANEC, Jaroslav a Lenka NAGYOVÁ. Adaptation of employees in the organization and its importance in terms of human resource management. Revista Academiei Fortelor Terestre. 2014, 19(1), s. 114-120. ISSN 2247-840X. Dostupné z: http://www.armyacademy.ro/reviste/rev1_2014/NEKORANEK.pdf. PORTER, Benjamin a Ben EMMENS. Approaches to Staff Care in International NGOs [online]. People in Aid/InterHealth, 2009. [vid. 2018-04-29]. Dostupné z:https://www.chsalliance.org/files/files/Resources/Articles-and-Research/approaches-to-staff-care-in-international-ngos.pdf. PRINCOVÁ, Květoslava. Úvod do zahraniční pomoci s důrazem na etiku jejího poskytování. Olomouc: CARITAS, 2012. ISBN 978-80-87623-04-6. Dostupné z:http://old.cmtf.upol.cz/fileadmin/user_upload/CMTF-katedry/krest-soc-prace/Uvod_do_zahranicni_pomoci.pdf. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-25-5. SHIN, Sunney a Brian H. KLEINER. How to manage unpaid volunteers in organisations. Management Research News [online]. 2003, 26(2/3/4), s. 63–71 [vid. 2018-04-26]. ISSN 0140-9174. Dostupné z:https://www.researchgate.net/publication/235250176_How_to_manage_unpaid_volunteers_in_organisations. SOPHA, Bertha M. a Anna M. S. ASIH. Human resource allocation for humanitarian organizations: a systemic perspective [online]. MATEC Web of Conferences: 2018, 154:01048. [vid. 2018-04-27]. Dostupné z:https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/13/matecconf_icet4sd2018_01048.pdf. ŠTIKAR, Jiří, Milan RYMEŠ, Karel RIEGEL a Jiří HOSKOVEC. Psychologie ve světě práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0448-5. TOŠNER, Jiří a Olga SOZANSKÁ. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7367-178-6. VOLUNTEER. Manage Your Volunteers [online]. Department of Human Services, 2014. [vid. 2018-04-29]. Dostupné z:http://www.volunteer.vic.gov.au/manage-your-volunteers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK