Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití vestibulární rehabilitace u seniorů s poruchami rovnováhy
Název práce v češtině: Využití vestibulární rehabilitace u seniorů s poruchami rovnováhy
Název v anglickém jazyce: Effects of vestibular rehabilitation in elderly people with balance disorders
Klíčová slova: vestibulární rehabilitace, poruchy rovnováhy, závrať, stáří, pády
Klíčová slova anglicky: vestibular rehabilitation, balance disorders, dizziness, elderly, falls
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Ing. Bc. Adéla Slámová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2020
Datum zadání: 12.04.2021
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce řeší vliv vestibulární rehabilitace na posturální stabilitu seniorů s poruchou rovnováhy. Vestibulární rehabilitace zaujímá v této problematice nezastupitelné místo, jelikož může zajistit zachování kvality života seniorů bez nutnosti jejich následné hospitalizace. Podkladem pro toto tvrzení je skutečnost, že vestibulární rehabilitace slouží jako prevence před pády a zvyšuje celkovou kondici seniora.
V praktické části jsou zpracované kazuistiky třech probandek, u kterých byl aplikován vestibulární trénink, jehož pilíři jsou prvky vizuomotoriky, koordinace oko – ruka, plánování pohybu a balančního tréninku.
Hlavními metodami sběru dat je měření pomocí stabilometrické plošiny PhysioSensing, 10 Meter Walk Test a Timed Up and Go Test.
Cíl bakalářské práce se věnuje několika oblastem. V první řadě je cílem vytvořit návrh vyšetření. Dále je záměrem práce vytvoření cvičební jednotky s prvky vestibulárního tréninku a aplikace této cvičební jednotky u vybraných seniorek s poruchami rovnováhy. Poslední částí stanoveného cíle je porovnání vstupních a výstupních naměřených hodnot, a to u každé probandky.
Z naměřených dat vyplývá, že u všech probandek došlo v určitých částech měření ke zlepšení posturální stability stoje a chůze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor’s thesis deals with the influence of the vestibular rehabilitation on the postural stability of seniors who have balance disorders. Vestibular rehabilitation has an unmissable place in this issue, as it is able to ensure the preservation of the quality of life of the elderly without the need for subsequent hospitalization. This statement is based on the fact that vestibular rehabilitation serves as a prevention against falls and increases the overall fitness of the elderly.
The practical part of the bachelor’s thesis deals with case studies of three patients and the application of vestibular training to these patients. The main components of this training are elements of visual motor skills, eye-hand coordination, movement planning and balance training.
The main methods of data collection are the PhysioSensing Stability Platform, the 10 Meter Walk Test and the Timed Up and Go Test.
The aim of the bachelor’s thesis focuses on several areas. First goal is to create a design for the examination. Furthermore, the aim of the thesis is to create an exercise unit which includes elements of vestibular training and to apply this exercise unit for selected senior women with balance disorders. The last part of the goal is to compare the input and output measured values for each patient.
The measured data show that all patients improved their postural stability of standing and walking in certain areas.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK