Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv aktivace hlubokého stabilizačního systému na posturální funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou
Název práce v češtině: Vliv aktivace hlubokého stabilizačního systému na posturální funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou
Název v anglickém jazyce: Impact of core muscle activation on postural function in people with multiple sclerosis
Klíčová slova: roztroušená skleróza, hluboký stabilizační systém, posturální funkce, akrální koaktivační terapie, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: multiple sclerosis, core muscles, postural control, acral coactivation therapy, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Klára Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.02.2020
Datum zadání: 14.04.2021
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha: Galén, c2011. ISBN 978-80-7262-707-3.

AMIRI, Banafsheh, Mansour SAHEBOZAMANI a Behnaz SEDIGHI. The effects of 10-week core stability training on balance in women with multiple sclerosis according to Expanded Disability Status Scale: a single-blinded randomized controlled trial. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine [online]. 2019, 55(2) [cit. 2021-03-01]. ISSN 19739087.

ANDERSON, Gregory S., Fabio DELUIGI, Guido BELLI, Claudio TENTONI a Michael B. GAETZ. Training for improved neuro-muscular control of balance in middle aged females. Journal of Bodywork and Movement Therapies [online]. 2016, 20(1), 10-18

BALLÝOVÁ, Monika. Vliv klenby a nastavení akra horní končetiny v opoře na koaktivaci svalových řetězců - pilotní studie. 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Vedoucí práce Špringrová, Ingrid.

BAŽANTOVÁ, Barbora. Aktivace hlubokého stabilizačního systému u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem bederní páteře. Podtitul: Korekce pohybových stereotypů ve volnočasových aktivitách. 2018. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze. Vedoucí práce Hálková, Jindřiška.

BENEDICT, Ralph H B, Maria Pia AMATO, John DELUCA a Jeroen J G GEURTS. Cognitive impairment in multiple sclerosis: clinical management, MRI, and therapeutic avenues. The Lancet Neurology [online]. 2020, 19(10), 860-871 [cit. 2021-03-18]. ISSN 14744422.

BERGMARK, Anders. Stability of the lumbar spine. Acta Orthopaedica Scandinavica [online]. 1989, 60(sup230), 1-54 [cit. 2021-03-08]. ISSN 0001-6470.

BOES, Morgan K., Jacob J. SOSNOFF, Michael J. SOCIE, Brian M. SANDROFF, John H. PULA a Robert W. MOTL. Postural control in multiple sclerosis: Effects of disability status and dual task. Journal of the Neurological Sciences [online]. 2012, 315(1-2), 44-48 [cit. 2021-03-18]. ISSN 0022510X.

BORGHUIS, Jan, At L. HOF a Koen A.P.M. LEMMINK. The Importance of Sensory-Motor Control in Providing Core Stability. Sports Medicine [online]. 2008, 38(11), 893-916 [cit. 2021-02-27]. ISSN 0112-1642.

CAMERON, Michelle H. a Stephen LORD. Postural Control in Multiple Sclerosis: Implications for Fall Prevention. Current Neurology and Neuroscience Reports [online]. 2010, 10(5), 407-412

CHUNG, Linda H., Jebb G. Remelius, Richard E. A. Van Emmerik A Jane A. Kent-Braun. Leg Power Asymmetry and Postural Control in Women with Multiple Sclerosis. Medicine & Science in Sports & Exercise [online]. 2008, 40(10), 1717-1724 [cit. 2021-03-22]. ISSN 0195-9131

COSLETT, H. Branch, Laurel J. BUXBAUM a John SCHWOEBEL. Accurate Reaching after Active But Not Passive Movements of the Hand: Evidence for Forward Modeling. Behavioural Neurology [online]. 2008, 19(3), 117-125 [cit. 2021-03-18]. ISSN 0953-4180

ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Třetí, upravené a doplněné vydání. Ilustroval Ivan HELEKAL, ilustroval Jan KACVINSKÝ, ilustroval Stanislav MACHÁČEK. Praha: Grada, 2016. ISBN 9788024738178.

DUFEK, Michal. Léčba roztroušené sklerózy v České republice – možnosti a realita. Roztroušená skleróza: výběr článků. Olomouc: Solen, 2015, 5. ISBN 9788074711046.

FREEMAN, JA, M GEAR, A PAULI, et al. The effect of core stability training on balance and mobility in ambulant individuals with multiple sclerosis: A multi-centre series of single case studies. Multiple Sclerosis Journal [online]. 2010, 16(11), 1377-1384

FORSBERG, Anette, Lena VON KOCH a Ylva NILSAGÅRD. Effects on Balance and Walking with the CoDuSe Balance Exercise Program in People with Multiple Sclerosis: A Multicenter Randomized Controlled Trial. Multiple Sclerosis International [online]. 2016, 2016, 1-10 [cit. 2021-03-01]. ISSN 2090-2654.

GÁL, Ota. Ataxie a posturální instabilita: možnosti rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou. In: Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Olomouc: Solen, s.r.o., [2020]. 2020, s. 44-48. ISBN: 978-80-7471-331-6.

GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005. ISBN 8072547208.

HARBO, Hanne F., Ralf GOLD a Mar TINTORÉ. Sex and gender issues in multiple sclerosis. Therapeutic Advances in Neurological Disorders [online]. 2013, 6(4), 237-248 [cit. 2021-03-13]. ISSN 1756-2856

HORAK, Fay B, Diane M WRISLEY a James FRANK. The Balance Evaluation Systems Test (BESTest) to Differentiate Balance Deficits. Physical Therapy [online]. 2009, 89(5), 484-498 [cit. 2020-12-30]. ISSN 0031-9023. Dostupné z: doi:10.2522/ptj.20080071

HOSKOVCOVÁ, Martina. Rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou z pohledu medicíny založené na důkazech. In: Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Olomouc: Solen, s.r.o., [2020]. 2020, s. 44-48. ISBN: 978-80-7471-331-6.

HOSKOVCOVÁ M, Lucie Suchá, Ota Gál. Symptomatická terapie RS: Úloha fyzioterapie v léčbě RS. In: Havrdová E a kolektiv. Roztroušená skleróza. Praha: Mladá fronta, 2013.

HOSKOVCOVÁ, Martina, Ota Gál. Problematika spastické parézy u pacientů s roztroušenou sklerózou. In: Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Olomouc: Solen, s.r.o., [2020]. 2020, s. 44-48. ISBN: 978-80-7471-331-6.


HUANG, Wen-Juan, Wei-Wei CHEN a Xia ZHANG. Multiple sclerosis: Pathology, diagnosis and treatments. Experimental and Therapeutic Medicine [online]. 2017, 13(6), 3163-3166. ISSN 1792-0981.

JANDA, Vladimír. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch: určeno pro rehabilitační pracovníky. Brno: Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1982. Učební texty (Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků).

Jones, D A a O. M. Rutherford. Human muscle strength training: the effects of three different regimens and the nature of the resultant changes. The Journal of Physiology [online]. 1987, 391(1), 1-11. ISSN 00223751.

KANEKAR, Neeta, Marcio J. SANTOS a Alexander S. ARUIN. Anticipatory postural control following fatigue of postural and focal muscles. Clinical Neurophysiology [online]. 2008, 119(10), 2304-2313. ISSN 13882457

KARACAOĞLU, Sibel a Fatma Çelik KAYAPINAR. The Effect of Core Training on Posture. Academic Journal of Interdisciplinary Studies [online]. 2015

KIBLER, W Ben, Joel PRESS a Aaron SCIASCIA. The Role of Core Stability in Athletic Function. Sports Medicine [online]. 2006, 36(3), 189-198. ISSN 0112-1642.

KRISTKOVÁ ZWINGEROVÁ, Adéla, Ingrid ŠPRINGROVÁ a Elena ŽIAKOVÁ. Vliv Akrální koaktivační terapie na stabilitu dětí s mozkovou obrnou. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017, 24(3), 143-149. ISSN 1211-2658.

KOBESOVA, Alena, Pavel DAVIDEK, Craig E. MORRIS, et al. Functional postural-stabilization tests according to Dynamic Neuromuscular Stabilization approach: Proposal of novel examination protocol. Journal of Bodywork and Movement Therapies [online]. 2020, 24(3), 84-95 [cit. 2021-02-18]. ISSN 13608592

KOLÁŘ, Pavel, Jan ŠULC, Martin KYNČL, Jan ŠANDA, Ondřej ČAKRT, Ross ANDEL, Kathryn KUMAGAI a Alena KOBESOVÁ. Postural Function of the Diaphragm in Persons With and Without Chronic Low Back Pain. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy [online]. 2012, 42(4), 352-362 [cit. 2021-02-18]. ISSN 0190-6011. Dostupné z: doi:10.2519/jospt.2012.3830

KOLÁŘ, Pavel a Karel LEWIT. Význam hlubokého stabilizačního systému v rámci vertebrogenních obtíží. Neurologie pro praxi. 2005, 6(5), 270-275. ISSN 1803-5280.

KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Druhé vydání. Praha: Galén, 2020. ISBN 978-80-7492-500-9.

KÖVÁRI, M., M. HAVLÍČKOVÁ, K. NOVOTNÁ, R. KOVALINKOVÁ, L. KADRNOŽKOVÁ a L. SUCHÁ. Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace [online]. Rehabil. fyz. Lék., 2018, 25(1), 3-10 [cit. 2021-01-18]. ISSN 1805-4552.

KOZIRIS, Lymperis (Perry). Postactivation Potentiation. Strength and Conditioning Journal [online]. 2012, 34(6), 75-76 [cit. 2021-02-18]. ISSN 1524-1602. Dostupné z: doi:10.1519/SSC.0b013e31826ddc07

KUBALA HAVRDOVÁ, Eva. Roztroušená skleróza v praxi. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-189-6.

LEE, Jennifer E., Babita BISHT, Michael J. HALL, Linda M. RUBENSTEIN, Rebecca LOUISON, Danielle T. KLEIN a Terry L. WAHLS. A Multimodal, Nonpharmacologic Intervention Improves Mood and Cognitive Function in People with Multiple Sclerosis. Journal of the American College of Nutrition [online]. 2017, 36(3), 150-168 [cit. 2021-03-14]. ISSN 0731-5724.

LERAY, E., T. MOREAU, A. FROMONT a G. EDAN. Epidemiology of multiple sclerosis. Revue Neurologique [online]. 2016, 172(1), 3-13 [cit. 2021-03-14]. ISSN 00353787

LEW-STAROWICZ, Michal a Woet L. GIANOTTEN. Sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis. Neurology of Sexual and Bladder Disorders [online]. Elsevier, 2015, 2015, s. 357-370 [cit. 2021-03-14]. Handbook of Clinical Neurology. ISBN 9780444632470

MALINOVSKÁ, Natálie. Využití prvků Akrální koaktivační terapie ve sportovní přípravě [online]. Plzeň, 2018. Dostupné z:https://theses.cz/id/1zvlp2/. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Mgr. Petra Poková.

MCGILL, Stuart. Core Training: Evidence Translating to Better Performance and Injury Prevention. Strength & Conditioning Journal [online]. 2010, 32(3), 33-46 [cit. 2021-02-28]. ISSN 1524-1602.

MEHRAVAR, Mohammad, Nava Yadollah-Pour, Shirin Tajali, Mohammad-Jafar Shaterzadeh-Yazdi A Nastaran Majdinasab. The role of anticipatory postural adjustments and compensatory control of posture in balance control of patients with multiple sclerosis. Journal of Mechanics in Medicine and Biology [online]. 2015, 15(05) [cit. 2021-03-10]. ISSN 0219-5194

MELUZÍNOVÁ, Eva. Současné možnosti léčby roztroušené sklerózy. Neurologie pro praxi [online]. 2010, 11(5), 307-311.

MĚRKOVÁ, H., NEUMANNOVÁ, K., DVOŘÁK, R.: Vliv Akrální koaktivační terapie na sílu výdechových svalů a rozvíjení hrudníku. Rehabil. fyz. Lék., 22, 2015, č. 2, s. 51-56.

MOTL, Robert W., Brian M. SANDROFF a John DELUCA. Exercise Training and Cognitive Rehabilitation. Neurorehabilitation and Neural Repair [online]. 2015, 30(6), 499-511 [cit. 2021-03-18]. ISSN 1545-9683.

MOTL, Robert W, Jeffrey A COHEN, Ralph BENEDICT, Glenn PHILLIPS, Nicholas LAROCCA, Lynn D HUDSON a Richard RUDICK. Validity of the timed 25-foot walk as an ambulatory performance outcome measure for multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal [online]. 2017, 23(5), 704-710 [cit. 2020-12-27]. ISSN 1352-4585. Dostupné z: doi:10.1177/1352458517690823

MOTL, Robert W. a Lara A. PILUTTI. The benefits of exercise training in multiple sclerosis. Nature Reviews Neurology [online]. 2012, 8(9), 487-497 [cit. 2021-03-14]. ISSN 1759-4758

MOHAN, Vikram, Aatit PAUNGMALI, Patraporn SITILERTPISAN, Leonard Joseph HENRY, Fathien Aquilla OMAR a Fatin Zulaikha AZHAR. The effect of core stability training with ball and balloon exercise on respiratory variables in chronic non-specific low back pain: An experimental study. Journal of Bodywork and Movement Therapies [online]. 2020, 24(4), 196-202 [cit. 2021-02-18]. ISSN 13608592.

NOVOTNÁ, Klára. Akrální koaktivační terapie S [osobní rozhovor]. Praha: Centrum pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN na Karlově náměstí, 20. 8. 2020.

NOVOTNÁ, Klára. Poruchy chůze a rovnováhy při roztroušené skleróze a možnosti rehabilitace. In: Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Olomouc: Solen, s.r.o., [2020]. 2020, s. 44-48. ISBN: 978-80-7471-331-6.

NOVOTNÁ, Klára, Renáta Malinová. Terapie únavy u pacientů s roztroušenou sklerózou: možnosti využití kombinovaného edukačního programu. In: Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Olomouc: Solen, s.r.o., [2020]. 2020, s. 44-48. ISBN: 978-80-7471-331-6.

PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Akrální koaktivační terapie: Acral coactivation therapy. Vydání třetí. [Čelákovice]: ACT centrum, 2018. ISBN 9788090644076.

PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Akrální vzpěrná cvičení pro napřímená záda. Vydání druhé. [Čelákovice]: ACT centrum, 2015. ISBN 978-80-260-7317-8.

PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid, Anežka KREJČOVÁ, Elena BENDÍKOVÁ, Šárka TOMKOVÁ, Wioletta ŁUBKOWSKA a Bożena MROCZEK. Comparison of the impact of two physiotherapeutic methods on pain and disability in patients with non-specific low back pain: a controlled clinical pilot study. Family Medicine & Primary Care Review [online]. 2020, 22(2), 146-151 [cit. 2021-02-18]. ISSN 1734-3402.

PALAŠČÁKOVÁ ŠPRINGROVÁ, Ingrid. Funkce, diagnostika, terapie hlubokého stabilizačního systému. 2. vyd. [Čelákovice]: Rehaspring centrum, c2012. ISBN 9788026016984.

PETERKA, R. J. Sensorimotor Integration in Human Postural Control. Journal of Neurophysiology [online]. 2002, 88(3), 1097-1118 [cit. 2021-03-15]. ISSN 0022-3077

PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1135-5.

RAMAGOPALAN, Sreeram V, Ruth DOBSON, Ute C MEIER a Gavin GIOVANNONI. Multiple sclerosis: risk factors, prodromes, and potential causal pathways. The Lancet Neurology [online]. 2010, 9(7), 727-739 [cit. 2021-03-13]. ISSN 14744422.

ROSTI-OTAJÄRVI, Eija M a Päivi I HÄMÄLÄINEN. Neuropsychological rehabilitation for multiple sclerosis. Cochrane Database of Systematic Reviews [online]. 2011. ISSN 14651858

RICHARDSON, Carolyn, Paul HODGES a Julie HIDES. Therapeutic Exercise for Lumbopelvic Stabilization: A Motor Control Approach for the Treatment and Prevention of Low Back Pain. Druhé vydání. London: Elsevier Books, 2004. ISBN 9780702036514.

RŮŽIČKA, Evžen, Karel ŠONKA, Petr MARUSIČ a Robert RUSINA. Neurologie. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. ISBN 978-80-7553-681-5.

SANGOLE, Archana P. a Mindy F. LEVIN. Arches of the hand in reach to grasp. Journal of Biomechanics [online]. 2008, 41(4), 829-837 [cit. 2020-11-28]. ISSN 00219290.

SEBASTIÃO, Emerson, Brian M. SANDROFF, Yvonne C. LEARMONTH a Robert W. MOTL. Validity of the Timed Up and Go Test as a Measure of Functional Mobility in Persons With Multiple Sclerosis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. 2016, 97(7), 1072-1077 [cit. 2020-12-28]. ISSN 00039993. Dostupné z: doi:10.1016/j.apmr.2015.12.031

SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN isbn:978-80-247-5247-1.

SHAH, Pushkar. Symptomatic management in multiple sclerosis. Annals of Indian Academy of Neurology [online]. 2015, 18(5) [cit. 2021-03-14]. ISSN 0972-2327

STEVENSON, VL. Rehabilitation in practice: Spasticity management. Clinical Rehabilitation [online]. 2010, 24(4), 293-304 [cit. 2021-02-18]. ISSN 0269-2155.
STRUSKOVÁ, Edita, Lenka Geierová. Pohybové aktivity u pacientů s roztroušenou sklerózou a využití fyzioterapeutických technik na neurofyziologickém podkladě. In: Současné trendy v rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou. Olomouc: Solen, s.r.o., [2020]. 2020, s. 44-48. ISBN: 978-80-7471-331-6.

SZCZYGIEŁ, Elżbieta, Jędrzej BLAUT, Katarzyna ZIELONKA-PYCKA, Krzysztof TOMASZEWSKI, Joanna GOLEC, Dorota CZECHOWSKA, Agata MASŁOŃ a Edward GOLEC. The Impact of Deep Muscle Training on the Quality of Posture and Breathing. Journal of Motor Behavior [online]. 2018, 50(2), 219-227 [cit. 2021-02-18]. ISSN 0022-2895.

SOSNOFF, Jacob J., Sunghoon SHIN a Robert W. MOTL. Multiple Sclerosis and Postural Control: The Role of Spasticity. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. 2010, 91(1), 93-99

SUCHOMEL, T. Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém – podstata a klinická východiska. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006, 13(3), 112-125. ISSN 12112658.

ŠAFRHANSOVÁ, Marie. Využití prvků Akrální koaktivační terapie u bolestí zad. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií. Vedoucí práce Špringrová, Ingrid

The Optic Neuritis Study Group. Multiple Sclerosis Risk After Optic Neuritis: Final Optic Neuritis Treatment Trial Follow-up. Arch Neurol. 2008;65(6):727–732. doi:10.1001/archneur.65.6.727

TLAPÁK, Petr. Tvarování těla pro muže a ženy. 4th ed. Praha: Arsci, 2004. ISBN 8086078418.

TSAO, Henry a Paul W. HODGES. Persistence of improvements in postural strategies following motor control training in people with recurrent low back pain. Journal of Electromyography and Kinesiology [online]. 2008, 18(4), 559-567 [cit. 2021-02-28]. ISSN 10506411.

TUR, Carmen. Fatigue Management in Multiple Sclerosis. Current Treatment Options in Neurology [online]. 2016, 18(6). ISSN 1092-8480.

VAGNER, Jan, Ingrid ŠPRINGROVÁ a Pavel PŘIKRYL. Vzpěrné pohybové vzory a jejich vliv na bolest u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2017, 24(1), 4-10. ISSN 1211-2658.

VAN VLIET, Rob, Phu HOANG, Stephen LORD, Simon GANDEVIA a Kim DELBAERE. Falls Efficacy Scale-International: A Cross-Sectional Validation in People With Multiple Sclerosis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. 2013, 94(5), 883-889 [cit. 2020-12-27]. ISSN 00039993. Dostupné z: doi:10.1016/j.apmr.2012.10.034

VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.

VOJTA, Václav a Annegret PETERS. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2710-3.

webová stránka NF Impuls, dostupné z: https://www.nfimpuls.cz/index.php/roztrousena-skleroza/ms-centra-pro-lecbu-roztrousene-sklerozy

webová stránka spolku MS rehab a.s., dostupné z: https://msrehab.cz/pacientske-organizace.html
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá vlivem aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) na posturální funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou. Cílem je zhodnotit vliv metody akrální koaktivační terapie (ACT) na aktivaci HSSP. Dále také budeme sledovat vhodnost využití této metody u různých forem RS. Práce je teoreticko-praktická. Teoretická část se zabývá problematikou onemocnění RS, dále je zde vymezen pojem HSSP a jeho vliv na posturální funkce a v neposlední řadě je zde kapitola věnující se metodě ACT. Do praktické části se zapojilo šest pacientů s třemi formami onemocnění RS. Pomocí dvou kazuistik je popsán vliv metody ACT. Formou tabulek a grafů jsou předloženy výsledky potvrzující efekt terapie. Efekt na posturální funkce byl zhodnocen pomocí aspekčního vyšetření stoje, sedu a v testech pohybové strategie, ale také pomocí testů chůze (Timed 25 foot walk test, Timed up and go test a stoji na jedné noze). Aktivace HSSP byla vyšetřena pomocí testů dle profesora Koláře. Diskuze obsahuje porovnání našich výsledků s výsledky zahraničních studií zabývající se touto problematikou. Z výsledků vyplývá zlepšení aktivace HSSP u všech pacientů. Pomocí metody ACT se podařilo docílit zlepšení posturálních funkcí a zvýšilo se napřímení v Testech pohybové strategie dle ACD.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor's thesis deals with the impact of activation of core muscles on postural function in patients with multiple sclerosis (MS). The aim is to assess the effect of Acral coactivational therapy (ACT) on core activation. Furthermore, we will be tracking the suitability of using this method with different types of MS. The thesis has a practical and a theoretical section. The theoretical section deals with the illness of MS, the term core muscles is defined here along with its effect on postural function and lastly, there is a chapter addressing the ACT method. The practical section involved six patients with three types of MS. The effect of the ACT method is described using two case studies. The results confirming the effect of the therapy are presented in the form of tables and graphs. The effect on postural function was assessed by aspect examination while sitting, standing and in movement strategy tests and also by walking tests (Timed 25 foot walk test, Timed up and go test and one leg stand). Core muslce activation was examined using tests by Professor Kolář. The discussion contains a comparison of our results with the results of foreign studies dealing with this issue. The results show an improvement in core muscle activation in all patients. The movement strategy tests which is part of Acral coactivational diagnosis shows positive effect of activation core muscles on postural function.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK