Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poruchy pohybového aparátu a možnosti kinezioterapie u těhotných žen
Název práce v češtině: Poruchy pohybového aparátu a možnosti kinezioterapie u těhotných žen
Název v anglickém jazyce: Musculoskeletal disorders and kinesiotherapy options in pregnant women
Klíčová slova: těhotenství, poruchy pohybového aparátu, fyzioterapie, kinezioterapie, cvičení
Klíčová slova anglicky: pregnancy, musculoskeletal disorders, physiotherapy, kinesiotherapy, exercise
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Aujezdská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2020
Datum zadání: 12.04.2021
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: Mgr. Klaudia Fabičovic
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou častých poruch pohybového aparátu u těhotných žen a možnostmi kinezioterapie. Cílem práce je tyto poruchy a s nimi spojené obtíže popsat a vhodným způsobem kinezioterapie aplikované na vybrané pacientky jim předcházet, popřípadě je alespoň ovlivnit. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou nejdříve rozebrány změny probíhající ve všech systémech lidského organismu během těhotenství. Další kapitola se věnuje pohybové aktivitě v tomto období. Hlavní kapitola teoretické části práce detailně popisuje nejčastější poruchy pohybového aparátu, mezi které patří pokles nožní klenby, bolest spodní části zad, diastáza břišních svalů, dysfunkce pánevního dna a syndrom karpálního tunelu. V poslední kapitole teoretické části jsou zmíněny vybrané fyzioterapeutické koncepty a metody, které lze v rámci kinezioterapie u těhotných žen využít. Praktickou část práce tvoří kazuistiky třech pacientek obsahující kineziologické vyšetření, cíl a návrh terapie a popis proběhlých terapií. Terapie se zaměřovaly zejména na prevenci a eliminaci poruch a případných obtíží. U žádné z pacientek nedošlo k výraznému zhoršení stavu a vzniku poruch, čímž se podařilo splnit cíl praktické části práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with the issue of frequent musculoskeletal disorders in pregnant women and kinesiotherapy options. The aim of the work is to describe these disorders and difficulties associated with them and to apply kinesiotherapy to selected patients in a suitable way to prevent or at least affect them. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part first describes the changes taking place in all body systems during pregnancy. The next chapter deals with physical activities in this period. The main chapter of the theoretical part of the work describes in detail the most common disorders of the musculoskeletal system, which include decrease of the arch of the foot, low back pain, diastasis of the abdominal muscles, pelvic floor dysfunction and carpal tunnel syndrome. In the last chapter of the theoretical part mentions selected physiotherapeutic concepts and methods that can be used in kinesiotherapy in pregnant women. The practical part of the work consists of case reports of three patients containing kinesiological examination, the goal and plan of therapy and a description of past therapies. The therapies focused mainly on prevention and elimination of disorders and possible difficulties. None of the patients had a significant deterioration of the condition and the occurrence of disorders, it was managed to meet the goal of the practical part of the work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK