Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ergoterapeutická intervence u dětí s Rettovým syndromem v časně školním věku. Podtitul: Možnosti rozvíjení motorických dovedností pomocí volnočasových aktivit
Název práce v češtině: Ergoterapeutická intervence u dětí s Rettovým syndromem v časně školním věku. Podtitul: Možnosti rozvíjení motorických dovedností pomocí volnočasových aktivit
Název v anglickém jazyce: Occupational Therapy Intervention for Children with Rett Syndrom in Early School Age Subtitle: Possibilities of Motor Skills Development through Leisure Activities
Klíčová slova: Rettův syndrom, ergoterapie, volnočasové aktivity, motorické dovednosti
Klíčová slova anglicky: Rett syndrome, occupational therapy, leisure activities, motor skills
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marianna Vavříková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.02.2020
Datum zadání: 20.04.2021
Datum a čas obhajoby: 14.06.2021 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. Anna Kuželková
 
 
 
Seznam odborné literatury
AOTA [American Occupational Therapy Association]. Uniform Terminology for Occupational Therapy - Third Edition. American Journal of Occupational Therapy. 1994,48(11), 1047-1054.
AOTA [American Occupational Therapy Association]. What is Occupational Therapy? [online]. 2020 [cit. 2020-12-06]. Dostupné z:https://www.aota.org/Conference-Events/OTMonth/what-is-OT.aspx
CASE-SMITH, J., ALLEN, A. a P. N. PRATT. Occupational therapy for children. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1996. ISBN 0-8151-1541-5.
Česká hiporehabilitační společnost, z. s. [online]. 2020 [cit. 2020-12-31]. Dostupné z:https://hiporehabilitace-cr.com/
DOWNS, J. a kol. Perspectives on hand function in girls and women with Rett syndrome. Developmental Neurorehabilitation [online]. 2014,17(3), 210-217 [cit. 2020-11-16]. ISSN 1751-8423. DOI: 10.3109/17518423.2012.758183
ELEFANT, C. Music therapy for individuals with Rett syndrome. International Journal on Disability and Human Development [online]. 2009,8(4), 359-368 [cit. 2020-12-31]. ISSN 2191-0367. DOI:10.1515/IJDHD.2009.8.4.359
FABRIZI, S., ITO, M. a K. WINSTON. Effect of Occupational Therapy–Led Playgroups in Early Intervention on Child Playfulness and Caregiver Responsiveness: A Repeated-Measures Design. American Journal of Occupational Therapy [online]. 2016,70(2) [cit. 2021-01-12]. ISSN 0272-9490. Dostupné z: doi:10.5014/ajot.2016.017012
FRIDRICHOVÁ, P. Speciální jógová terapie [online]. [cit. 2021-02-25]. Dostupné z:https://www.petraspecialyoga.cz/
HACKETT, S., MORISON, C. a C. PULLEN. A retrospective practice based evaluation of music therapy: A single-case study of a four-year-old girl with Rett syndrome—Rebecca's story. The Arts in Psychotherapy [online]. 2013,40(5), 473-477 [cit. 2020-12-29]. ISSN 01974556. DOI:10.1016/j.aip.2013.09.005
HÁJEK, B. a kol. Pedagogika volného času. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-471-6.
HIRANO, D. a T. TANIGUCHI. What are patients with Rett syndrome interested in? The Journal of Physical Therapy Science [online]. 2018,30(2), 258-261 [cit. 2021-03-16]. DOI:10.1589/jpts.30.258, 10.1589/jpts.30.258
HOLMES, G. L. Pediatric Neurology [online]. New York: Oxford University Press, 2010 [cit. 2020-11-16]. ISBN 9780195394580. Dostupné z: https://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?genre=
book&atitle=&title=Pediatric%20Neurology&isbn=9780195394580&volume=&issue=&date=20100101&aulast=&spage=&pages=&sid=EBSCO:eBook%20Collection%20%28EBSCOhost%29:327483
HUPPKE, P. Rett syndrome: analysis of MECP2 and clinical characterization of 31 patients. Human Molecular Genetics [online]. 2000,9(9), 1369-1375 [cit. 2020-11-16]. Dostupné z:https://doi.org/10.1093/hmg/9.9.1369
HUSOVSKÁ, V. Ergoterapeutická intervence u dětí s Rettovým syndromem. Praha, 2016. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika rehabilitačního lékařství.
JEBAVÁ, Z. Míčkujeme pro zdraví: návod na účinnou podpůrnou léčbu neurologických, respiračních a ortopedických onemocnění a urychlení léčby u poúrazových stavů pro děti i dospělé. Stará Paka: Bellis, 1997.
JELÍNKOVÁ, J., KRIVOŠÍKOVÁ, M. a L. ŠAJTAROVÁ. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-583-7.
KAUFMANN, W. a kol. Rett Syndrome [online]. London: Mac. Keith Press, 2017 [cit. 2020-10-20]. ISBN 9781909962835. Dostupné z: https://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?genr
e=book&title=Rett%20Syndrome&authors=Kaufmann%20Walter,%20Percy%20Alan,%20Clarke%20Angus&date=2017&publisher=Mac.%20Keith%20Press&place=London&isbn=9781909962835
KERR, A. M. a B. BURFORD. Towards a full life with Rett disorder. Pediatric rehabilitation [online]. 2001,4(4), 157-168 [cit. 2020-11-26]. ISSN 1464-5270. DOI:10.1080 /1363849021012169 4
KLUSOŇOVÁ, E. Ergoterapie v praxi. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. ISBN 978-80-7013-535-8.
KOBROVÁ, J. Lymfotaping: terapeutické využití tejpování v lymfologii. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0182-5.
KOBROVÁ, J. a R. VÁLKA. Terapeutické využití tejpování. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0181-8.
KOHOUTKOVÁ, L. Hádej, co nás baví!: Náměty na aktivizační činnosti (nejen) dívek s Rettovým syndromem. Praha: Rett Community, 2016.
KOLEKTIV AUTORŮ ZŠ ZAHRÁDKA. Rettův syndrom: diagnostika, genetika, terapie, praxe. Praha: Základní škola Zahrádka, 2005. ISBN 80-239-5774-0.
KRIVOŠÍKOVÁ, M. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1.
LAW, M. C. Kanadské hodnocení výkonu zaměstnávání. Praha: Česká asociace ergoterapeutů, 2008. ISBN 978-802-5427-446.
LEBL, J., HEJCMANOVÁ L. a PROVAZNÍK, K. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, c2007. ISBN 978-80-7262-438-6.
LIPOWSKÁ, N. Možnosti rehabilitace u dívek a žen s Rettovým syndromem. Rehabilitace a fyzikální lékařství [online]. 2017, 24(3), 150-159 [cit. 2020-10-20]. ISSN 12112658. Dostupné z:https://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?genre=article&atitle=Mo%C5%BEnosti%20reha
bilitace%20u%20d%C3%ADvek%20a%20%C5%BEen%20s%20Rettov%C3%BDm%20syndromem.&title=Rehabilitation%20%26%20Physical%20Medicine%20%2F%20Rehabilitace%20a%20Fyzikalni%20Lekarstvi&issn=12112658&isbn=&volume=24&issue=3&date=20170701&aulast=N.,%20Lipowsk%c3%a1&spage=150&pages=150-159&sid=EB
SCO:Academic%20Search%20Complete:125556865
LOTAN, M. Rett Syndrome : Therapeutic Interventions [online]. Hauppauge, N.Y: Nova Science Publishers, 2011 [cit. 2020-11-16]. ISBN 9781617280801. Dostupné z:https://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?genre=book&atitle=&title=Rett%20Syndrome%20%3A%20Therapeutic%20Interventions&isbn=9781617280801&volume=&issue=&date=20110101&aulast=&spage=&pages=&sid=EBSCO:eBook%20Collection%20%28EBSCOhost%29:431087
LOTAN, M. a C. BARMATZ. Hydrotherapy for a young child with Rett syndrome. Review of the literature and a case study. International Journal on Disability and Human Development [online]. 2009,8(4), 349-357 [cit. 2020-12-29]. ISSN 2191-0367. DOI:10.1515/IJDHD.2009.8.4.349
LOTAN, M. Rett syndrome. Guidelines for individual intervention. The Scientific World JOURNAL [online]. 2006, (6), 1504-1516 [cit. 2020-10-31]. DOI:10.1100/tsw.2006.252
MILLER KUHANECK, H a kol. A Survey of Pediatric Occupational Therapists' Use of Play. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention [online]. 2013,6(3), 213-227 [cit. 2021-01-12]. ISSN 1941-1243. DOI:10.1080/19411243.2013.850940
MKN-10: mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize : obsahová aktualizace k 15. 5. 2020 [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2018 [cit. 2020-11-25]. ISBN 978-80-7472-168-7.
PARHAM, L. D. a L. S. FAZIO. Play in occupational therapy for children. [1st ed.]. St.Louis: Mosby, c1997. ISBN 0-8016-7838-2.
PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Vyd. 2. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-717-8569-5.
PENDLETON, H. M. a W. SCHULTZ-KROHN. Pedretti's Occupational Therapy: Practice Skills for Physical Dysfunction. 6th ed. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, 2006. ISBN 0-323-03153-0.
PFEIFFER, J. Ergoterapie. Praha: Rehalb, 2001.
PROLIFE Dobrý a ještě lepší život: Senzorické pomůcky Snoezelen [online]. [cit. 2020-12-07]. Dostupné z:https://mse-snoezelen.cz/
REICHOW, B. a kol. Brief Report: Systematic Review of Rett Syndrome in Males. Journal of Autism and Developmental Disorders [online]. 2015,45(10), 3377-3383 [cit. 2020-11-16]. ISSN 0162-3257. DOI:10.1007/s10803-015-2519-1
Rett Comunity: spolek rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem. Rettův syndrom. [online]. Praha, 2020 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z:http://www.rett-cz.com/rettuv-syndrom/
Rett Comunity: spolek rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem. Light box. [online]. Praha, 2017 [cit. 2020-10-20]. Dostupné z: http://www.rett-cz.com/rettuv-syndrom/vzdelavani-a-komunikace/hadej-co-nas-bavi/light-box/
RETZLAFF, R. Families of children with Rett syndrome: Stories of coherence and resilience. Families, Systems, & Health [online]. 2007,25(3), 246-262 [cit. 2020-11-20]. ISSN 1939-0602. DOI:10.1037/1091-7527.25.3.246
ROMLI, M. H. a F. WAN YUNUS. A Systematic Review on Clinimetric Properties of Play Instruments for Occupational Therapy Practice. Occupational Therapy International [online]. 2020,2020, 1-19 [cit. 2021-01-15]. ISSN 0966-7903. DOI:10.1155/2020/2490519
ŘÍHOVÁ, L. Jak vybrat dobrou aplikaci. Sdílíme iSEN [online]. Praha, 2020 [cit. 2020-12-29]. Dostupné z:https://www.i-sen.cz/clanky/zaciname/jak-vybrat-dobrou-aplikaci
SERNHEIM, Å a kol. Activities that girls and women with Rett syndrome liked or did not like to do. Scandinavian Journal of Occupational Therapy [online]. 2018,25(4), 267-277 [cit. 2020-11-16]. ISSN 1103-8128. DOI:10.1080/11038128.2016.1250812
SERNHEIM, A. a kol. Rett syndrome: Teenagers' and young adults' activities, usage of time and responses during an ordinary week - a diary study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy [online]. 2020,27(5), 323-335 [cit. 2020-10-20]. ISSN 11038128. DOI:10.1080/11038128.2018.1545046
Spirála výukové a rehabilitační centrum s.r.o: Synergická reflexní terapie [online]. [cit. 2020-12-07]. Dostupné z:https://www.centrumspirala.cz/welcome/kurzy/
TURNER, H. a kol. Leisure Assessment in Occupational Therapy: An Exploratory Study. Occupational Therapy In Health Care [online]. 2009,12(2-3), 73-85 [cit. 2021-01-30]. ISSN 0738-0577. DOI:10.1080/J003v12n02_05
URBANOWICZ, A. a kol. Parental perspectives on the communication abilities of their daughters with Rett syndrome. Developmental neurorehabilitation [online]. 2016,19(1), 17-25 [cit. 2020-10-20]. ISSN 17518431. DOI:10.3109/17518423.2013.879940
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Druhé rozšířené a přepracované vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
VYSKOTOVÁ, J. a K. MACHÁČKOVÁ. Jemná motorika: vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4698-2.
Yoga for the special child [online]. [cit. 2021-02-25]. Dostupné z:https://www.specialyoga.com/
ZÁHORÁKOVÁ, D. a P. MARTÁSEK. Rettův syndrom. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie [online]. 2009, (6), 525-533 [cit. 2020-11-16]. ISSN 1210-7859. Dostupné z:https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2009-6-1/rettuv-syndrom-33237
ZUMROVÁ, A. a L. KOHOUTKOVÁ. Rettův syndrom: Vzácné onemocnění, na které je třeba myslet! [online]. Praha: Rett-Community, 2014 [cit. 2020-10-31]. Dostupné z:http://www.rett-cz.com/res/archive/007/000849.pdf?seek=1444239961
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá možností rozvíjení motorických dovedností u dívek s Rettovým syndromem pomocí volnočasových aktivit. Rettův syndrom je neurodegenerativní onemocnění spojené s patogenní mutací genu. Cílem práce je z ergoterapeutického hlediska popsat subjektivní pohled rodičů na to, jak volnočasové aktivity rozvíjí motorické dovednosti dívek s Rettovým syndromem v časně školním věku. Bakalářská práce obsahuje část teoretickou a praktickou. Teoretická část představuje problematiku Rettova syndromu, charakteristiku onemocnění, klinický obraz, problematiku komunikace a stádia onemocnění s možností ergoterapeutické intervence. Dále se zabývá důležitostí volného času a volnočasových aktivit pro dítě a jeho rodinu. Současně jsou zde uvedeny možnosti, které volnočasové aktivity lze k rozvíjení motorických dovedností u dívek s Rettovým syndromem využít. V praktické části jsou zpracované kazuistiky tří dívek s touto diagnózou. V rámci této části byly provedeny tři semistrukturované rozhovory s rodiči dívek na téma volný čas a volnočasové aktivity. Výsledky ukazují na to, že ergoterapeuti příliš neprovádí intervenci v oblasti volného času a volnočasových aktivit u svých klientů, přestože se jedná o jednu skupinu z oblasti výkonu zaměstnávání, kterou se ergoterapie zabývá. Volný čas a volnočasové aktivity jsou důležitou součástí nejen životů dívek s Rettovým syndromem, ale také životů jejich rodičů. Z rozhovorů vyplývá, že dívky se věnují ve volném čase těmto aktivitám: chůze na procházkách, jízda na koni, hraní si s hračkami. Těmito aktivitami dívky rozvíjí především chůzi a stabilitu, posilují hluboký stabilizační systém a podporují peristaltiku. Závěrem lze říci, že ergoterapeut by se měl zabývat u dívek s Rettovým syndromem oblastí volného času a poskytovat rodinám vhodnou intervenci, protože ony o ni mají zájem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis is focused on the possibilities of developing motor skills in girls with Rett syndrome through leisure activities. Rett syndrome is a neurodegenerative disease associated with a pathogenic gene mutation. The aim of the thesis is to describe the subjective view of parents on how leisure activities develop the motor skills of girls with Rett syndrome in early school age. All from the occupational therapist perspective. The bachelor thesis contains a theoretical and practical part. The theoretical part describes the issue of Rett syndrome, the characteristics of the disease, the clinical picture, the issue of communication and the stage of the disease with the possibility of occupational therapy intervention. It is also focused on the importance of leisure time and leisure activities for the child and its family. At the same time, the author suggests some opportunities of how leisure activities can be used to develop motor skills in girls with Rett syndrome. In the practical part, case reports of three girls with this diagnosis are processed. In this part, three semi-structured interviews were conducted with parents of girls discussing the topic of leisure time and leisure activities. The results show that occupational therapists do not intervene much in the field of leisure time and leisure activities for their clients, although it is one group in areas of activities of daily living, in a job or during leisure time activities, which is a part of therapist’s work. Leisure and leisure activities are an important part of lives not only of girls with Rett syndrome, but also of their parents. According to interviews the girls are active in the following leisure activities: walking on walks, horse riding, playing with toys. Through these girls mainly develop walking and stability, strengthen the deep stabilization system and support peristalsis. Overall, it may be said, that the occupational therapist should focus on leisure areas for girls with Rett syndrome and provide families with appropriate intervention. They would be interested in.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK