Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy začínajících učitelů výchovy ke zdraví
Název práce v češtině: Problémy začínajících učitelů výchovy ke zdraví
Název v anglickém jazyce: Problems of the beginning teachers of the health education
Klíčová slova: Učitelská profese, začínající učitel, uvádějící učitel – mentor, výchova ke zdraví, komunikace.
Klíčová slova anglicky: The teaching profession, starting new teacher, mentor, health education, communication,
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.02.2020
Datum zadání: 16.02.2020
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Kočí, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Literární rešerše problematiky začínajícího učitele.
2. Teoretická část.
3. Výzkumná část. Kvalitativní šetření metodou rozhovoru.
4. Doporučení do praxe.
Seznam odborné literatury
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN
978-80-7315-0.

GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice: Příručka pro studenty, učitele a
výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-15-X.

DYTRTOVÁ, R. a M. KRHUTOVÁ. Učitel: Příprava na profesi. 1. vyd. Praha: Grada,
2009. ISBN 978-80-247-2863-6.

KRYKORKOVÁ, H. a R. VÁŇOVÁ. Učitel v současné škole. 1. vyd. Praha:
Filozofická fakulta UK, 2010. ISBN 978-80-7308-301-4.

PAŘÍZEK, V. Učitel a jeho povolání. Praha: SPN, 1988.

PÍŠOVÁ, M. a K. DUSCHINSKÁ. Mentoring v učitelství: Výzkumný záměr, Učitelská
profese v měnících se požadavcích na vzdělání. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 987-80-7290-518-8

PRŮCHA, J. Učitel: Současné poznatky o profesi. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2002.
ISBN 80-7178-621-7.

VALIŠOVÁ, A. a H. KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. 2. rozšířené a
aktualizované vydání. České Budějovice: Grada Publishing. a.s., 2011. ISBN 978-80-
247-3357-9.
VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přepracované
vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-
7290-325-2.
VAŠUTOVÁ,
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce bude identifikovat nejčastější problémy, se kterými se začínající učitelé výchovy ke zdraví musí potýkat. Dále jejich adaptace ve školském prostředí a zařazení se do kolektivu učitelského sboru. Ale také zvládání daných problémů během prvních let výkonu učitelské profese.
Další cílem bude zjistit, jak problémy řeší a jak se s nimi vyrovnávají.
Spolupráce s uvádějícím učitelem.
Praktická část se bude opírat o výzkumné šetření prostřednictvím rozhovorů se začínajícími a uvádějícími učiteli s podstatně delší praxí a zkušenostmi.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of the thesis will be to identify the most common problems that the beginning teachers of health education must face. Furthermore, their adaptation in the school environment and inclusion in the team of teaching staff. But also managing the problems during the first years of teaching.
Another goal will be to find out how they solve problems and how they deal with them.
I will also include introductory teachers in the work who should help novice teachers.
The practical part will be based on a research by means of interviews with beginning and introducing teachers with considerably longer practice and experience.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK