Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mistr Friedrichova brevíře
Název práce v češtině: Mistr Friedrichova brevíře
Název v anglickém jazyce: Master of the Breviary of Frederick
Klíčová slova: Mistr Friedrichova brevíře|iluminované rukopisy|Olomouc|Vídeň|15. století|Friedrich III.
Klíčová slova anglicky: Master of the Breviary of Frederick|illuminated manuscripts|Olomouc|Vienna|15th century|Frederick III.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Klípa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2020
Datum zadání: 14.02.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.07.2020
Datum a čas obhajoby: 02.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat tzv. Mistrem Friedrichova Brevíře. Umělce, který působil na Moravě a ve Vídni ve druhé polovině 15. století, tímto jménem označil poprvé Gerhard Schmidt v r. 1967. Mistrova tvorba je vymezena zhruba třiceti lety ve výše uvedeném období a je možno ji rozdělit na tři hlavní etapy. Zpočátku pracoval v Olomouci na zakázkách jednotlivých církevních řádů. Další tvůrčí etapa nastává jeho pobytem ve Vídni, kde se stal dvorním iluminátorem císaře Friedricha III Habsburského. Třetí období mistrovy tvorby je určeno jeho opětovným působením v moravské oblasti, tentokrát však v její jižní části. Tato část jeho uměleckého života je však opředena jistými nejasnostmi: kde přesně mistr působil, jaká díla lze konkrétně přičíst mistrovi samotnému, popřípadě jeho následovníkům.
Jeho slohový výraz v sobě uchovává krásnoslohá rezidua (v kompozičních schématech, záhybovém systému, abstraktní barevnosti) ve spojení s pozdně gotickou grafikou Mistra E. S.. Ačkoliv je tedy jeho stylová poloha ve srovnání s generací jeho středoevropských vrstevníků celkem konzervativní a nepřinášející celkem žádné inovativní prvky, objednavatelům (církevním řádům i císaři) právě tento rys jeho tvorby evidentně vyhovoval. Mistrovi připisované oeuvre čítá kolem 10 rukopisů. Ve své práci se budu podrobněji zabývat třemi z těchto děl, přičemž každé z nich pochází z jiné umělcovy tvůrčí etapy. Konkrétně se jedná o misál Jana z Bludova, Friedrichův brevíř a Misál z Louky.
Mým záměrem je charakterizovat jednotlivé etapy a následně se blíže zaměřit na onu poslední, nevyjasněnou fázi umělcovy tvorby. Pokusím se objasnit způsob mistrovy práce se stylovými východisky (krásným slohem a grafikami Mistra E. S.) a důvody, proč zrovna tato stylová poloha nacházela u jeho objednavatelů příznivou odezvu. Přirozenou součástí práce bude shrnutí dosavadních badatelských názorů a jejich kritické zhodnocení. Kromě odborné literatury a historických pramenů se budu opírat o formální, typologický a ikonografický rozbor připisovaného díla.
This thesis deals with an anonymous artist known as “the Master of the Frederick Breviary”, named by the Austrian scholar, Gerhard Schmidt in 1967. His work dates to the second half of the 15th century and was created in different parts of Moravia and Vienna over a time period of thirty years and can be divided into in three main stages. The Master of the Frederick Breviary spent the first one in Olomouc, where he worked on custom-made commissions from individual church orders. The next phase can be dated to the time he lived in Vienna, where he became a court illuminator for Frederick III, the Holy Roman Emperor. During the third period, the master moved back to Moravia – but this time further south. This last period is marked by considerable uncertainty: not only is it unclear where exactly the artist worked but distinguishing his own work from his followers’ is also very challenging.
The Master of the Frederick Breviary style can be described as a fusion of the Beautiful style residua (in its use of compositional schemes, system of the drapery folds and abstract colours) and “Master E.S”’s gothic graphics. It seems that his rather conservative and uninventive style (when compared to that of his other medieval Central European peers) is exactly what his clients (the Church and the Emperor) demanded. The master’s oeuvre consists of ten manuscripts. The purpose of this graduation thesis is the analysis of the following three works: Jan of Bludov’s Missal, Frederick’s Breviary and the Louka Missal, since each one is from a different phase.
The aim is to characterise the individual phases and then to closely analyse the final, problematic phase. Another focus lies on clarifying the master’s approach to working with different stylistic themes (that is to say, the Beautiful style and Master E.S’s gothic graphics) and to analyse why this particular style received such praise from his clients. The thesis will include a summary and a critical assessment of the existing research. Apart from the relevant specialist literature and historical sources, it will also provide formal, typological, iconographic analysis of the work.
Seznam odborné literatury
· J. Krása: Dodatky k pozdně gotické knižní malbě na Moravě, In: SPFFBU, F 21-22, 1977-1978, s. 7-16
· J. Krása: K olomouckým rukopisům 15. století, In: HO 3. Olomouc 1980, s. 113-122
· A. Friedl a kol.: Moravská knižní malba XI. až XVI. století, Katalog výstavy. Brno 1955
· I. Hlobil-M. Perůtka: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, 1999
· G. Schmidt, Die Buchmalerei, In: Gotik in Österreich (kat.). Krems an der Donau 1967, s. 134-178.
· Geschichte der Bildenden Kunst in Österreich III, Spätmittelalter und Renaissance, Herausgegeben von Artur Rosenbauer, 2003
· A. Jirka: Mistr Friedrichova brevíře. In: A. Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha 1995, I, s. 515-51
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK