Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přínosy a rizika otevření profese učitele na základních školách jedincům bez pedagogického vzdělání
Název práce v češtině: Přínosy a rizika otevření profese učitele na základních školách jedincům bez pedagogického vzdělání
Název v anglickém jazyce: Benefits and risks of opening of the profession of a teacher in primary schools to people without pedagogical education
Klíčová slova: učitelství|učitel|učitelská profese|osobnost učitele|kompetence učitele|pedagogické vzdělání|volba učitelské profese|motivace k učitelské profesi|legislativa
Klíčová slova anglicky: teacher|teacher's profession|choice of teacher's profession|teacher's personality|teacher's competencies|teacher's education|motivation for the teacher's profession|legislation
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.02.2020
Datum zadání: 13.02.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.03.2021
Datum a čas obhajoby: 07.09.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Martin Skutil, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá problematikou učitelství jako profese v podmínkách současných proměn vzdělávání. Cílem práce je analyzovat problematiku učitelství jako profese v České republice a popsat aktuální situaci v oblasti personálního zajištění vzdělávání na několika základních školách. Práce má převážně teoretický charakter. V praktické kapitole jsou na základě dvou vícepřípadových studiích objasněny motivy vybraných učitelů bez pedagogického vzdělání k volbě učitelské profese a analyzovány přínosy a problémy v jejich učitelské praxi z pohledu těchto učitelů a z pohledu ředitelů vybraných škol.
Seznam odborné literatury
HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 3. Praha: Portál, 2011.
ISBN 9788026200420.
HRABAL, Vladimír a Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010.
ISBN 978-80-7367-755-8.
KRYKORKOVÁ, Hana a Růžena VÁŇOVÁ. Učitel v současné škole. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010. ISBN 978-80-7308-301-4.
MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 9788026201748.
PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013.
ISBN 978-80-262-0456-5.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace chování. 3., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2014.
ISBN 978-80-7387-830-6.
STROUHAL, Martin, ed. Učit se být učitelem: k vybraným problémům učitelského vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3465-4.
TROJANOVÁ, Irena. Hodnocení učitelů: náměty pro práci ředitelů škol a školských zařízení. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7552-869-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK