Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úroveň znalostí v poskytování předlékařské první pomoci u učitelů vybraných základních škol v Karlových Varech
Název práce v češtině: Úroveň znalostí v poskytování předlékařské první pomoci u učitelů vybraných základních škol v Karlových Varech
Název v anglickém jazyce: Knowledge level of first aid procedures among teachers of seleced primary schools in Karlovy Vary
Klíčová slova: předlékařská první pomoc, zdravotnická záchranná služba, bezpečnost zachránce, linky tísňového volání, resuscitace, postupy první pomoci
Klíčová slova anglicky: Pre-medical first aid, Ambulance, first-aider’s safety, press line phone numbers, resuscitation, first-aid principles
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2020
Datum zadání: 11.02.2020
Datum a čas obhajoby: 21.05.2021 11:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Formulace problému, který bude v práci řešen:
V diplomové práci se chci zaměřit na vybrané situace, se kterými se ve školách můžeme setkat, a je při nich potřeba poskytnout správnou předlékařskou první pomoc.

Cíl práce:
Cílem praktické části diplomové práce je zjistit úroveň znalostí v poskytování předlékařské první pomoci učiteli. Dále chci také zjistit oblasti, ve kterých jsou největší nedostatky a navrhnout způsob, jakým tyto nedostatky odstranit.

Charakteristika metod:
Praktická část diplomové práce bude využívat metodu dotazníku. Cílovou skupinou dotazovaných budou učitelé vybraných základních škol v Karlových Varech.

Struktura práce:
V teoretické části se chci zaměřit na vymezení základních pojmů, jako je předlékařská první pomoc, zdravotní gramotnost, záchranný systém apod. Praktická část bude pomocí dotazníkového šetření prověřovat úroveň znalostí v poskytování předlékařské první pomoci u učitelů vybraných základních škol v Karlových Varech
Seznam odborné literatury
BERNÁTOVÁ, Eva. Příručka první pomoci. Praha: Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3396-1.


BYDŽOVSKÝ, Jan. Předlékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 117 s. ISBN 978-80-247-2334-1.


HAMPLOVÁ, Lidmila. Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví: pro zdravotnické obory, Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0568-7.


HANUŠOVÁ, Jaroslava. Zásady laické první pomoci. 1. vyd. Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007. 28 s. ISBN 978-80-86991-03-0.


KASAL, Eduard, a kol. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče. 1. vyd. Univerzita Karlova v Praze : Karolinum, 2004. 197 s. ISBN 80-246-0556-2.

PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého, 2. dopl.vyd. Praha: Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5556-4.
Předběžná náplň práce
V teoretické části se zabývám pojmem předlékařská první pomoc, zásadami jejího poskytování, legislativou ve vztahu k první pomoci, zmíněna je také bezpečnost zachránce, zásady přivolání odborné pomoci, uvedeny jsou linky tísňového volání. Tato práce obsahuje postupy k poskytování první pomoci především dětem, u vybraných úrazových a neúrazových stavů.
V praktické části uvádím kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníku adresovaného pedagogům vybraných základních škol v Karlových Varech. Získaná data jsou zpracována do grafů či tabulek. Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit úroveň znalostí v poskytování předlékařské první pomoci učiteli. Vyhodnocením dotazníku vyšlo najevo, že úroveň znalostí postupů první pomoci u mnou oslovených respondentů je v průměru chvalitebná. Vyhodnocením dotazníku bylo zjištěno, že délka pedagogické praxe mnou oslovených respondentů by mohla mít vliv na úroveň teoretických znalostí v oblasti poskytování předlékařské první pomoci. Z výzkumu je totiž patrné, že nejlepší průměrnou známku za zodpovězení znalostních otázek v dotazníku získala kategorie pedagogů, jejichž pedagogická praxe je 16 a více let. Díky výzkumu bylo také zjištěno, že úroveň teoretických znalostí v poskytování první pomoci je vyšší u učitelů druhého stupně než prvního stupně základních škol. Dále bylo také zjištěno, že téměř polovina mnou oslovených respondentů není posílána svým zaměstnavatelem – školou, na pravidelné školení k poskytování první pomoci. Součástí praktické části této diplomové práce je diskuze, doporučení a závěr.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the theoretical part my focus is on the term pre-medical first aid, the principles of providing it, the legislation associated with first aid, mentioned are also the first-aider’s safety, the principles of calling professional medical help, there are also the press line phone numbers stated. The thesis contains principles of first aid provided especially to children in selected injury and non-injury conditions.
In practical part of this thesis I present quantitative research through questionnaire which was addressed to pedagogues of selected primary and secondary schools in Karlovy Vary. The data obtained were processed into graphs or tables. The main aim of this thesis was to discover the knowledge level of pre-medical first aid in teachers. The questionnaire evaluation suggests that the knowledge level of pre-medical first aid practices in by me selected teachers could be graded as B. It was discovered that the years of pedagogical experience in by me selected teachers might have an impact on the theoretical knowledge of providing pre-medical first aid. It is evident from my research that the best average grade for answering knowledge questions in questionnaire was scored by teachers whose pedagogical experience is 16 years and over. Thanks to research it was also discovered that the theoretical knowledge level in teachers of secondary schools is better than in teachers of primary schools. It was also discovered that regular first aid training is not being provided by their employer – school to almost half of by me selected teachers. The elements of practical part of this thesis are discussion, recommendation and conclusion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK