Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Povědomí žáků 2. stupně vybrané ZŠ o pěstounské péči
Název práce v češtině: Povědomí žáků 2. stupně vybrané ZŠ o pěstounské péči
Název v anglickém jazyce: Knowledge offoster care by pupils (aged 12 - 15) at primary school
Klíčová slova: náhradní rodinná péče, pěstounská péče, rodina, dítě, žáci
Klíčová slova anglicky: substitute family care, foster care, family, child, pupils
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.02.2020
Datum zadání: 11.02.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 14:20
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce:
Zjistit, jaké znalosti mají žáci 2. stupně vybrané základní školy o pěstounské péči.

Charakteristika metod:
Teoretická část bude vypracována na základě odborné literatury a internetových zdrojů
V praktické části bude za pomoci dotazníkového šetření zjišťováno, jaké vědomosti mají žáci 2. stupně vybrané základní školy o pěstounské péči.

Struktura práce:
Teoretická část bude věnována popisu náhradní rodinné péče a jejím formám, dále rodině a její funkci, dítěti a jeho právům a procesu zprostředkování NRP.
Praktická část bude věnována dotazníkovému šetření, kterým bude zjišťováno, jaké vědomosti mají žáci ZŠ o pěstounské péči. Na základě výsledků bude vypracováno doporučení pro praxi.
Seznam odborné literatury
Dobrý pěstoun: náhradní rodinná péče v ČR. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2018. ISBN 978-80-907053-2-6.

GULOVÁ, Lenka a Radim ŠÍP, ed. Výzkumné metody v pedagogické praxi. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4368-4.

MATĚJČEK, Zdeněk, ed. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-637-3.

MERTOVÁ, Johana a Bohuslava JANKŮ. Manuál postupů pro zprostředkování náhradní rodinné péče. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. ISBN 978-80-7421-181-2.

NOŽÍŘOVÁ, Jana. Náhradní rodinná péče. Praha: Linde, 2012. ISBN 978-80-86131-91-7.

SYCHROVÁ, Adriana. Pedagogické aspekty náhradní rodinné péče. Vydání I. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2015.. Monographica; XIV. ISBN 978-80-7395-955-5.

ZEZULOVÁ, Dagmar. Pěstounská péče a adopce. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0065-9.

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá náhradní rodinnou péčí a konkrétně pěstounskou péčí. V teoretické části je popsáno rozdělení náhradní rodinné péče a podrobný rozbor pěstounské péče, druhy pěstounské péče a její zrušení. Zabývá se tím, kdo může být pěstounem. Dále popisuje dávky, příspěvky a odměny v rámci pěstounské péče. Zabývá se i dítětem, rodinou a procesem zprostředkování pěstounské péče.
V praktické části práce porovnává znalosti žáků 2. stupně ZŠ v Domažlicích o pěstounské péči. Vychází z dotazníkového šetření. Byl stanoven jeden hlavní a dva dílčí výzkumné cíle. Hlavním cílem bylo zjistit, jaké znalosti mají žáci o pěstounské péči. Dílčím cílem bylo zjistit, zda existují rozdíly ve znalostech o pěstounské péči mezi jednotlivými ročníky 2. stupně ZŠ. Druhým dílčím cílem bylo zjistit, zda má vliv pohlaví žáka na ochotu odpovědět na otevřenou otázku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My bachelor work deals with substituted children's upbringing, especially foster care. The theoretical part describes the dividing of substituted children's upbringing and the detailed analysis of foster care, types of foster care and its abolition. Researches about who can become a foster parent. It describes welfare benefits, foster benefits, and foster bonuses. It also deals with the child, family, and the process of mediating foster care. The practical part contains knowledge about foster care of children in elementary school in Domažlice, aged 11-15, which I realized thanks to the questionnaire research. I defined one main target and two secondary targets of research. The main goal is to find out the knowledge of adolescents about foster care. The aim of the first research is to find out the knowledge differences about foster care among particular grades. The aim of the second research is to find out if the sex of adolescents has an effect on a will to answer an open-ended question.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK