Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neslyšící studenti: vysokoškolské studium ve vybraných státech Evropy a srovnání se situací v ČR
Název práce v češtině: Neslyšící studenti: vysokoškolské studium ve vybraných státech Evropy a srovnání se situací v ČR
Název v anglickém jazyce: Deaf students: university studies in some European countries and comparison with the situation in the Czech Republic
Klíčová slova: neslyšící student|podpora při studiu|přepis|student se sluchovým postižením|student se specifickými potřebami|tlumočení|vysoká škola
Klíčová slova anglicky: deaf student|study support|real time text-to-speech service|student with hearing impairment|student with special needs|interpreting|university
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.02.2020
Datum zadání: 10.02.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.02.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2020 10:40
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petra Slánská Bímová
 
 
 
Zásady pro vypracování
V posledních letech dochází na veřejných vysokých školách v České republice k výrazným změnám v přístupu ke studiu neslyšících studentů (resp. velmi široké a heterogenní skupiny studentů se sluchovým postižením). Díky společnému působení různých vlivů (mj. začlenění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením do našeho právního řádu a činnosti Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na VŠ) pozvolna dochází ke krokům, jež systémově směřují k plnohodnotnému zapojení neslyšících studentů do akademického života jednotlivých vysokých škol.

Cílem práce je zmapovat podmínky vysokoškolského studia neslyšících studentů ve vybraných evropských zemích a srovnat je se situací v České republice. Jedná se o práci přehledovou mající ambici představit situaci tak, jak je designována na státní úrovni (tj. na úrovni legislativy, celostátně standardizovaných procesů, financování…), nikoli o práci popisující situaci konkrétních studentů na konkrétních vysokých školách.

Postup práce:

1. Studium relevantních zdrojů, tj. odborné literatury – včetně prací osvětlujících vztahy mezi medicínským, sociálním a kulturně-lingvistickým pohledem na hluchotu a přístupností vysokoškolského studia pro potenciální neslyšící studenty –, textů legislativní povahy a dalších primárních a sekundárních zdrojů.
2. Elektronické dotazníkové šetření směřované na odpovědné osoby v jednotlivých zkoumaných státech Evropy. Šetření bude provedeno min. v patnácti evropských zemích (rozličných z hlediska organizace terciálního školství a jeho financování, historického pozadí atd.) a data získaná elektronickým dotazníkovým šetřením budou doplňována dalšími vhodnými způsoby vedoucími k vytvoření co nejúplnější představy o zkoumané oblasti v daných státech, tzn. že sběr dat bude probíhat prostřednictvím tzv. národních informátorů (obdobně jako tomu bylo např. v projektu De-Sign Bilingual: https://www.univie.ac.at/designbilingual/).
3. Usouvztažnění poznatků nabytých studiem zdrojů a dat získaných prostřednictvím výzkumného šetření. Interpretace diplomantčiných zjištění a jejich zapojení do širšího kontextu.
Seznam odborné literatury
BÁŠTĚCKÁ. B. Srovnání vzdělávání tlumočníků do znakového jazyka působících na vysokých školách v České republice a ve Finsku. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2019.
College Guide for Deaf and Hard of Hearing Students. Best Colleges. [on-line]. ©2020. [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: https://www.bestcolleges.com/resources/college-planning-for-deaf-and-hard-of-hearing-students/.
DOLEŽALOVÁ, L. Analýza postojů vysokoškolských učitelů k terciárnímu vzdělávání studentů se sluchovým postižením.Disertační práce. Brno: PedF MUNI, 2009.
HUDÁKOVÁ, A., HOLUBOVÁ, K. FF UK v Praze: Už 20 let „Deaf-friendly“. [on-line]. In Elektronický sborník z konference INSPO 2018. Praha: Křižovatka.cz a BMI, 2018. [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: http://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/Hudakova.pdf.
KRETÍKOVÁ. A. Specifické potřeby neslyšících při studiu na vysokých školách v České republice. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2016.
KUČEROVÁ, I. Sign Language Interpreters in Postsecondary Education.Bakalářská. Brno: PedF MUNI, 2010.
KUČEROVÁ. I. Komparace tlumočníků znakového jazyka v terciárním vzdělávání v USA a v ČR. Diplomová práce. Brno: PedF MUNI, 2010.
MACHAČ. F. Tlumočení mezi angličtinou a českým znakovým jazykem v českém vysokoškolském prostředí.Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2018.
PODESZWOVÁ, K. Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty na vysokých školách v České republice. Bakalářská práce. Praha: FF UK, 2015.
POWER, D., LEIGH, G. (eds). Educating deaf students: global perspectives. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2004.
REGEC, V. Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.
ŠÁMALOVÁ, K. Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením. Praha, Karolinum, 2016.
Top Universities for Deaf Students. Relay.Dial711.South.Dakota. [on-line]. ©2019 [cit. 2020-02-02]. Dostupné z: https://relaysd.com/news/top-universities-for-deaf-students/.
VITÁSKOVÁ, K. a kol. Zefektivnění studia a profesního uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003.
ZAHUMENSKÁ, J., DINGOVÁ N., HORÁKOVÁ, R. Specifika tlumočení ve vzdělávání. Praha: ČKTZJ, 2008.

Informace zveřejňované „servisními středisky pro podporu studia studentů se specifickými potřebami na vysokých školách“, např. University of Montevelo: Services for Deaf and Hard-of-Hearing Students, dostupné z: https://www.montevallo.edu/campus-life/student-services/disability-support-services/facultystaff/services-for-deaf-and-hard-of-hearing-students/.

Informace zveřejňované národními či jinými podobnými sdruženími poskytovatelů „služeb pro podporu studia studentů se specifickými potřebami na vysokých školách“ apod., např. Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách, dostupné z: https://www.ap3sp.cz.

Texty legislativní povahy (nadnárodní, národní, univerzitní, fakultní…) upravující organizaci, standard, financování atd. těchto „služeb“.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK