Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparativní analýza lidských pohybových vzorů chůze a vytrvalostního běhu v evoluci člověka
Název práce v češtině: Komparativní analýza lidských pohybových vzorů chůze a vytrvalostního běhu v evoluci člověka
Název v anglickém jazyce: Comparative Analysis of Human Movement of Walking and Endurance Running in Humans Evolution
Klíčová slova: Vytrvalostní běh, chůze, evoluce rodu Homo, lidská lokomoce
Klíčová slova anglicky: Endurance running, walking, evolution of Homo, human locomotion
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.02.2020
Datum zadání: 10.02.2020
Datum a čas obhajoby: 16.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R306, 306, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Název: komparativní analýza lidských pohybových vzorů chůze a vytrvalostního běhu v evoluci člověka
Cíle: Cílem práce je popis lidské lokomoce především z pohledu evoluce člověka a následně popsání morfologických změn na skeletu člověka související s vertikalizací člověka.
Metody: Hlavní metodou je analýza dostupné literatury k tomuto tématu, tak i analýza odborných článku zabývajících se danou problematikou. Ze zjištěných poznatků se vyvodí závěr.
Výsledek: Podařilo se popsat lidskou lokomoci z pohledu evoluce člověka. Byly zjištěny důležité události v evoluci člověka, které měly vliv na jeho evoluční vývoj. V rámci morfologických změn na skeletu byly popsány ty nejdůležitější, které souvisí s bipední lokomocí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Comparative analysis of human movement of walking and endurance running
Objectives: Main objective this work is description human locomotion from wiev of human evolution and subsequent description of morphological changes on the human skeleton related to human verticalization.
Methods: Main method is analysis of availible literature in this topic and analysis proffesional article writing about this topic. From found information will be made result.
Results: We managed to describe human locomotion from the point of view of human evolution. Important events in human evolution have been identified that have influenced human evolution. Within the morphological changes on the skeleton, the most important ones related to bipedal locomotion were described.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK