Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj sebehodnocení dětí v předškolním věku prostřednictvím práce s knihou
Název práce v češtině: Rozvoj sebehodnocení dětí v předškolním věku prostřednictvím práce s knihou
Název v anglickém jazyce: Development of self-assessment skills in preschool children through working with book
Klíčová slova: sebehodnocení, předškolní věk, práce s knihou
Klíčová slova anglicky: self-assessment skills, preschool children, working with book
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2020
Datum zadání: 07.02.2020
Datum a čas obhajoby: 11.01.2022 00:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 11.01.2022
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout techniky sebehodnonocení pro děti předškolního věku, které by jim pomohly v rozvoji dovednosti sebehodnocení, realizovat je v praxi (ve vybrané mateřské škole) a reflektovat je.
Teoretická část pojedná témata stěžějní pro zpracování praktické části: psychologický vývoj dětí předškolního věku ve vztahu k tématu, sebehodnocení dětí, práce s knihou; analýza RVP PV ve vztahu k sebehodnocení; analýza kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání (ČŠI) - https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-2019-2020
V praktické části autorka navrhne postupné techniky sebehodnocení dětí předškolního věku, bude je realizovat v praxi ve vybrané MŠ a reflektovat je.
Diplomantka se bude systematicky a postupně (dle doporučené literatury) věnovat rozvoji sebehodnocení dětí po lekcích věnovaných práce s knihou (témata dle ŠVP, týdenních plánů vybrané MŠ) - práce se čtenářskými strategiemi, metodami RWCT, emočními kartami a dalšími doprovodnými materiály.
Součástí práce je rovněž sledování, zaznamenávání (audio či video záznam) a vyhodnocování posunu dětí v dovednosti reflektovat svou práci.

Diplomantka bude průběžně konzultovat postup a výsledky své práce osobně, telefonicky či emailem.
Seznam odborné literatury
BÁRTOVÁ, Jana. Vztah mezi sebehodnocením a úzkostí u VŠ studentů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/jr51ll/>. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Brno. Vedoucí práce: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.
BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku: Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno : Computer Press, a.s., 2007.
ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4674-6.
KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Šárka MIKOVÁ a Jiřina STANG. Školní hodnocení žáků a studentů: se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-314-7.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jak vést portfolio s dětmi v mateřské škole? 2014. 27 s. Dostupné z: http://www.vys-edu.cz/assets/File.ashx?id_org=600139&id_dokumenty=5696.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků: zkušenosti z České republiky i Evropských škol. Brno: MSD, 2011. ISBN 978-80-7392-169-9.
KROPÁČKOVÁ, Jana, WILDOVÁ, Radka, KUCHARSKÁ, Anna. Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. Praha: Pedagogická orientace, roč. 24, č. 4, s. 488–509.
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1284-9.
OPRAVILOVÁ, Eva. Kniha jako prostředek výchovy. Praha: Univerzita Karlova, 1984.
ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie] : přepracované vydání. 3. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0772-6.
SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 80-7178-262-9.
SMOLÍKOVÁ, K. et al. Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV: metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. V Praze: VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-10-6.
STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6.
SYSLOVÁ, Zora, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Táňa FIKAROVÁ. Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1324-6.
TOMÁŠKOVÁ, Iva. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0790-0.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK